- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Wniosek o dodatek węglowy w wys. 3 tys. zł można już składać w MOPS w Bochni

- REKLAMA -

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do końca listopada br. w MOPS w Bochni ul. Kolejowa 14.Wzór wniosku można pobrać TUTAJ lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie ośrodka.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną. Dokument złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Adres do doręczeń elektroniecznych: /mopsbochnia/skrytka . Wnioski przesłane na zwykły adres email pozostawia się bez rozpatrzenia (art.63 § 1 KPA).

Wypłata dodatku w kwocie 3 000 zł na gospodarstwo domowe nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia prawidłowego wypełnionego wniosku. Świadczenie przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zużywające paliwo stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Każdy wniosek będzie weryfikowany w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub możliwa do odbioru w MOPS. Nie odebranie w/w informacji nie wstrzyma wypłaty dodatku.

Odmowa przyznania dodatku lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra