PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE

32-853 Łysa Góra 274,
tel. 14 66 57 313,
www.mos.edu.pl

PLACÓWKA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA DLA CHŁOPCÓW KLAS OD V DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Kształcenie zawodowe w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia realizowane jest w zawodzie ślusarz.

Stworzona została dla chłopców:

 • przejawiających problemy natury wychowawczej,
 • mających kłopoty z nauką i systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • z kłopotami w relacjach z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami,
 • uzależnionych od komputera, gier komputerowych i smartfonu.

Dokumenty niezbędne w celu skierowania do MOS:

 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego, o przyjęcie dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze, skierowany do Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Dodatkowe dokumenty, wymagane przez MOS, w przypadku przyjęcia ucznia do placówki:

 • ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen,
 • akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL,
 • aktualne zdjęcie legitymacyjne,
 • dokumentacja medyczna, w tym: karta szczepień oraz informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym.
Góra