- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Borzęcińska tarcza. Zobacz, jak gmina Borzęcin chce pomóc przedsiębiorcom?

- REKLAMA -

Gmina Borzęcin przygotowała pakiet wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, którzy ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 i wprowadzone zakazy i obostrzenia, zmuszeni byli zaprzestać lub znacznie ograniczyć swoją działalność.

Przedsiębiorcy z terenu gminy mogą liczyć na zwolnienia i przedłużenia terminu płatności podatków od nieruchomości, zwolnienia z płatności podatku od środków transportowych oraz umorzenia czynszu w przypadku najmu gminnych lokali.

– Nad pakietem pomocy dla lokalnych przedsiębiorców pracowaliśmy kilka tygodni. Jego doprecyzowanie wymagało uszczegółowienia ze strony Ministerstwa Finansów w zakresie zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i zmiany tej ustawy z dnia 31 marca br. wprowadzającej regulacje w zakresie możliwości zwolnienia przedsiębiorców przez rady gmin z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów jego płatności. Po przeanalizowaniu  wyjaśnień Ministerstwa z połowy kwietnia br., przedłożyłem Radzie Gminy Borzęcin stosowne projekty uchwał, które zostały przyjęte na sesji w dniu 30 kwietnia br.  jednogłośnie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Co przygotowano dla przedsiębiorców?

I. Zwalnia się z podatku od nieruchomości należnego za miesiące kwiecień, maj i czerwiec grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– na dzień 1 marca 2020 r. prowadzili działalność usługową w zakresie transportu, turystyki i obsługi ruchu turystycznego, gastronomii, rozrywki i rekreacji, fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych oraz świadczyli usługi hotelarskie;

– odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

– złożą oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz otrzymanej pomocy, według wzoru określonego uchwałą Rady Gminy Borzęcin.

II. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 do dnia 30 września 2020 roku. Pomoc, o której mowa dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzących na dzień 1 marca 2020 r. na terenie Gminy Borzęcin działalność handlową, usługową lub wytwórczą. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku oraz przedstawienie przez przedsiębiorcę ubiegającego się o przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, oświadczenia zgodnego z przygotowanym formularzem.

Pakiet zawiera również zwolnienia z podatku od środków transportowych. Ubiegać mogą się o nie przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie regularnego przewozu osób i turystyki. Zwolnieniem objęty zostanie okres związany z zaprzestaniem lub ograniczeniem działalności na skutek wprowadzonych zakazów i obostrzeń, udokumentowany pogorszeniem sytuacji finansowej. Na zwolnienia z czynszu, mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach komunalnych gminy Borzęcin, którzy zaprzestali lub ograniczyli wykonywanie działalności na skutek zakazów związanych z pandemią COVID-19 i ponieśli z tego tytułu straty.

– W tym zakresie zamierzam skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z ustawy ordynacja podatkowa oraz z odrębnych przepisów prawa – mówi wójt Kwaśniak.

Wnioski o przedłużenia terminu płatności rat oraz zwolnienia z opłat i podatków przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy Borzęcin mogą składać już od poniedziałku, 4 maja br.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra