PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZESKU

ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2,
32-800 Brzesko,
tel. 14 68 63 200,
e-mail: sekretariat@technikum-brzesko.edu.pl
www.technikum-brzesko.edu.pl,

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZESKU
5-letnie, dla absolwentów szkoły podstawowej

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 • przedmiot rozszerzony: matematyka,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
 • języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski,
 • nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

2. w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych,
 • rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

TECHNIK EKONOMISTA

przedmiot rozszerzony: matematyka

 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, informatyka,
 • języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski,
 • nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Partnerzy szkoły:

W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie realizują projekt WIRTUALNY BIZNES – Realne Kompetencje. Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych subregionu tarnowskiego.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu.

2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • – prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

TECHNIK REKLAMY

 • przedmiot rozszerzony: język angielski,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 80 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, informatyka,
 • języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski,
 • nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego język.

Partnerzy szkoły:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 • przygotowania elementów strategii reklamowej,
 • przygotowania elementów kreacji reklamowej,
 • produkcji reklamy.

2. w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

 • planowania kampanii reklamowej,
 • organizowania sprzedaży reklamowej,
 • realizowania kampanii reklamowej,
 • badania przekazu reklamowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs grafika komputerowa,
 • obróbka cyfrowa zdjęć,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

TECHNIK LOGISTYK

 • przedmiot rozszerzony: język angielski,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 80 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, informatyka,
 • języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski,
 • nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Partnerzy szkoły:

W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie realizują projekt „WIRTUALNY BIZNES – realne kompetencje. Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych subregionu tarnowskiego.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

2. w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 • planowania procesów transportowych,
 • organizowania procesów transportowych,
 • dokumentowania procesów transportowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych,
 • zarządzanie procesami logistycznymi,
 • zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

TECHNIK INFORMATYK

 • przedmiot rozszerzony: matematyka,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
 • języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski,
 • nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

2. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs grafika komputerowa,
 • zaawansowane zarządzanie bazami danych,
 • warsztaty aplikacji multimedialnych,
 • obróbka cyfrowa zdjęć,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kurs tworzenie aplikacji mobilnych na platformę android,
 • kurs komputerowego wspomagania projektowania,
 • kurs grafika komputerowa 3D w programie.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

 • przedmiot rozszerzony: język angielski,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 80 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, informatyka,
 • języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia – j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski – nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografi i i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:

 • przygotowania planu zdjęciowego,
 • rejestrowania obrazu,
 • obróbki i publikowania obrazu; 2. w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych,
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs grafika komputerowa,
 • obróbka cyfrowa zdjęć,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra