Poradnik ósmoklasisty 2020

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
32-853 Łysa Góra 274
tel. (14) 665 73 13
e-mail: mos@va.pl
www.mos.edu.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka edukacyjno- terapeutyczna dla uczniów klas od V do VIII Szkoły Podstawowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz.

Stworzona została dla chłopców:

 • przejawiających problemy natury wychowawczej,
 • mających kłopoty z nauką i systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • z kłopotami w relacjach z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami,
 • uzależnionych od gier komputerowych, komputera i smartfona.

Dokumenty niezbędne w celu skierowania do MOS

 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze skierowany do Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Dodatkowe dokumenty wymagane przez MOS w przypadku przyjęcia ucznia do placówki:

 • ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen,
 • akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL,
 • aktualne zdjęcie legitymacyjne,
 • dokumentacja medyczna, w tym: karta szczepień oraz informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • konieczne jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych właściwych dla miejsca zamieszkania.

REKRUTACJA

Góra