NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2021 ROKU

GMINA ŁAPANÓW WYCHODZI NA PROSTĄ

– Rok 2021 to kolejny rok, w którym gmina Łapanów realizowała założenia programu naprawczego. Mimo restrykcyjnej polityki finansowej – z pewnością odczuwalnej dla mieszkańców naszej gminy – udało się pozyskać znaczne środki finansowe na inwestycje w oświacie, kulturze, drogownictwie, czy w gospodarce wodno-ściekowej. Ponadto gmina tytułem sprzedaży zwrotnej wykupiła wszystkie nieruchomości, a dwukrotna konsolidacja kredytów i pożyczek pozwoliła na zmniejszenie zadłużenia oraz obniżenie kosztów obsługi kredytów. Niezwykle istotny dla naszego samorządu był i z pewnością będzie w 2022 r. zastrzyk pieniędzy rządowych w ramach: Polskiego Ładu (9 mln zł na modernizację 17 dróg gminnych), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 mln zł na poprawę gospodarki wodnej i kanalizacyjnej), uzupełnienia subwencji ogólnej (3,5 mln zł na zadania wodno-kanalizacyjne), z tytułu utraty dochodu w Pit (1 mln 35 tys. zł – środki te zostaną przeznaczone na wkład własny do modernizacji dróg w ramach Polskiego Ładu)

Wójt Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

Najważniejsze inwestycje w gminie Łapanów w 2021 roku:

„Remont budynku komunalnego Łapanów 10”

Na przełomie roku 2020/2021 wykonany został remont budynku, w którym mieściły się Publiczne Przedszkole, Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Zakres robót obejmował:

1) Roboty budowlane – roboty rozbiórkowe, roboty naprawcze – posadzki, roboty naprawcze – ściany, stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna oraz okienna, naprawa schodów zewnętrznych do budynku, remont pomieszczeń piwnicy pod aulą widowiskową, wykonanie przepony izolacji poziomej ścian, piwnica pod biblioteką – ręczne odgruzowanie pomieszczeń z usunięciem i utylizacją gruzu;

2) Instalacje sanitarne – demontaże, wewnętrzna instalacja wodna, instalacja hydrantowa, kanalizacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna, biały montaż, instalacja CO, kotłownia 25 KW, kotłownia 45 KW

3) Instalacje elektryczne – wewnętrzne linie zasilające, wewnętrzna instalacja elektryczna pomieszczeń (obwodów 1- i 3-fazowych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa, połączeń porównawczych).

Wartość w/w prac wyniosła ok. 700 tys. zł. W ramach wsparcia po czerwcowej powodzi z 2020 r. Gmina Łapanów otrzymała dotację Województwa Małopolskiego w kwocie 250 tys. zł oraz dotację Powiatu Bocheńskiego w kwocie 100 tys. zł – pieniądze te zostały przekazane właśnie na remont zalanego budynku komunalnego nr 10 w Łapanowie.

„Remont budynku komunalnego Kobylec 64 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej”.

W ramach prac remontowych w budynku Kobylec 64 na przełomie roku 2020/2021 wykonano wylewki, przerobiono instalację elektryczną, wyszpachlowano i wymalowano ściany, wykonano nowe posadzki, wymieniono drzwi wejściowe oraz wewnętrzne, zakupiono nowe meble. Koszt remontu wyniósł 62 837,73 zł i pokryty został ze środków własnych gminy.

„Budowa toalety oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej”.

Ponieważ siedziba biblioteki musi być dostępna dla osób z różnoraką niepełnosprawnością, stąd niezbędne było wykonanie platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 72 890,98 zł, w tym 26 428,53 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pozostała część wkład własny gminy.

„Budowa nowego fragmentu sieci wodociągowej Brzezowa – Ubrzeż o długości 600 m”.

Koszt budowy wyniósł 120 tys. zł i pokryty został ze środków własnych gminy.

„Modernizacja drogi gminnej nr 580162 K Boczów – Za Rzeką km 0+280 – 1+341”.

Położono nową nakładkę na odcinku 1061 m, wykonano pobocza, zjazdy i przepusty. Koszt zadania, czyli 355 243,41 zł, został w całości sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnawie, 32-741 Tarnawa 119”.

W zakres prac wchodził remont łazienki chłopięcej na parterze oraz remont łazienki dziewczęcej na I piętrze. Koszt zadania to 153 750,00 zł, w całości pokryty został ze środków własnych gminy Łapanów.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 1.

Na podstawie zawartej umowy o powierzeniu Grantu pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a Gminą Łapanów, dokonano zakupu łącznie 28 szt. nowych laptopów. Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł: 79 246,44 zł, w tym: dotacja MTA w ramach grantu: 74 998,51 zł i udział środków własnych: 4 247,93 zł. Sprzęt pozostanie w szkołach podstawowych i będzie wykorzystywany do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Umożliwi on większej grupie uczniów zdalne łączenie się z lekcjami prowadzonymi na żywo przez nauczycieli oraz indywidualne angażowanie się w czasie rzeczywistym na zajęciach dydaktycznych.

„Laboratoria Przyszłości”

Cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Łapanów otrzymały wsparcie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŁAPANOWIE – 137 400,00 zł
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRABIU – 30 000,00 zł
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W TARNAWIE – 30 000,00 zł
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KASPROWICZA W SOBOLOWIE – 60 000,00 zł

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Wsparcie zostało przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Szkoły już rozpoczęły wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

  • Firma „Śnieżka” podarowała Gminie Łapanów 3 palety farb wewnętrznych (łącznie 1582,5 l), które następnie przekazane zostały do przedszkoli, szkół, domów kultury. Dzięki nim pięknie prezentują się teraz sale lekcyjne, korytarze, stołówki, łazienki.
  • W ramach Polskiego Ładu Gmina Łapanów złożyła wniosek na „Modernizację 17 dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi”, dostała na ten cel bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 9 284 597,77 zł (realizacja w 2022 r.).
  • Minister Finansów przyznał Gminie Łapanów kwotę 3 130 996,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, a także kwotę 377 070,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (realizacja w 2022 r.).

Materiał promocyjny

Góra