Artykuł partnerski

NOWY WIŚNICZ. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych – to tu rozwijają się talenty…

PLSP w Nowym Wiśniczu
ul. Bocheńska 6
32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 68 55 650
e-mail: sekretariat@wisnickiplastyk.pl
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025,
https://www.gov.pl/web/plastykwisnicz

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki  w Nowym Wiśniczu jest istniejącą od 1947 roku ponadpodstawową szkołą plastyczną.

Wiśnicki Plastyk zlokalizowany jest w zabytkowych budynkach dawnego Sądu Grodzkiego. Wraz z internatem stanowi zwarty, otoczony roślinnością i pracami uczniów kompleks, który zapewnia młodzieży dogodne warunki do nauki i odpoczynku.

Organem prowadzącym jest Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś nadzór nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Jak zostać uczniem w 2024 roku?

By zostać uczniem, uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej przystępuje do egzaminu wstępnego. Obejmuje on: egzamin z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej (rzeźba w glinie) oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu wstępnego są jedynym kryterium przyjęcia do szkoły i mają charakter konkursowy. Kandydat, który uzyskał wystarczającą w tym roku ilość punktów  oraz dostarczył wymagane dokumenty, zostaje wpisany na listę uczniów klasy pierwszej, ze wskazaniem realizowanej specjalizacji. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Świat wokół mnie”, organizowanego przez Wiśnicki Plastyk są zwolnieni z całości lub części egzaminu.

Rekrutacja:

By przystąpić do egzaminu wstępnego konieczne jest przesłanie  wniosku (do pobrania ze strony https://www.gov.pl/web/plastykwisnicz) i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej (wydane przez lekarza POZ) na adres rekrutacja2024@wisnickiplastyk.pl.

  • Termin składania wniosków trwa do 17 maja 2024 roku
  • Egzamin wstępny odbędzie się 27 i 28 maja 2024 roku

Tok nauki:

Trwająca pięć lat nauka obejmuje dwa bloki przedmiotów: artystyczne i ogólnokształcące.

Każdy uczeń uczęszcza na zajęcia z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, podstaw fotografii i filmu, projektowania multimedialnego i historii sztuki.

Uczeń równocześnie realizuje jedną, wybraną z czterech specjalizację artystyczną:

  •     tkanina artystyczna
  •     ceramika artystyczna
  •     fotografia artystyczna
  •     renowacja elementów architektury.

Edukację plastyczną wspomagają plenery malarskie, rysunkowe, fotograficzne i rzeźbiarskie, akcje plastyczne, konkursy, przeglądy, wystawy, wycieczki naukowe, wymiany zagraniczne.

Równolegle realizowany jest program przedmiotów ogólnokształcących, w tym język angielski i francuski. Szkoła prowadzi zajęcia rozszerzone z historii sztuki (obowiązkowe) i języka polskiego lub angielskiego już od pierwszej klasy, zatem wyboru należy dokonać w momencie składania wniosku.

Pięć lat w szkole szybko mija i przychodzi czas na egzaminy. W kwietniu uczniowie przystępują do egzaminu dyplomowego, który stanowi obrona zrealizowanej pracy przez ucznia  z danej specjalizacji, obrona prac z jednej z wymienionych dziedzin- malarstwa, rysunku lub rzeźby oraz egzamin teoretyczny z historii sztuki. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy „plastyk” (kwalifikacja pełna na poziomie V Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej i europejskich ram kwalifikacyjnych) i przystępują do egzaminu maturalnego.

Sylwetka absolwenta:

A potem otwierają się przed nimi różne drogi… Absolwenci mogą kontynuować edukację na Akademiach Sztuk Pięknych, na różnych kierunkach artystycznych lub pokrewnych prowadzonych przez inne wyższe uczelnie. Mogą poszerzać swe umiejętności zawodowe w szkołach pomaturalnych, czy też podjąć pracę w specjalistycznych pracowniach artystycznych lub konserwatorskich.

Specjalizacje w PLSP w Nowym Wiśniczu:

Renowacja elementów architektury

Dział renowacji elementów architektury zapoznaje uczniów z umiejętnością renowacji i rekonstrukcji zabytków. Uczniowie poznają techniki rzeźbiarskie, sztukatorskie i renowacyjne. Od początku nauki praca przebiega w sposób indywidualny, pod korektą nauczycieli. Podstawowymi materiałami do ćwiczeń są glina i plastelina, które cierpliwie pozwalają szukać właściwej formy. Na początku są to proste detale architektoniczne (rozeta, kaseton), następnie formy bardziej skomplikowane utrwalane w takich materiałach jak gips, stiuk, sztuczny kamień. Realizowane są również prace w technice fresku, mozaiki, intarsji, sgraffita. Wszelkie działania manualne poprzedza faza projektowa.

Fotografia artystyczna

Uczniowie podczas zajęć poznają podstawowe techniki i technologie fotografii, zasady działania sprzętu analogowego i cyfrowego oraz podstawy obróbki obrazu fotograficznego na profesjonalnych programach graficznych. Poznają również historyczne techniki fotografii artystycznej takie jak np. guma chromianowa, talbotypia, luksografia. W poznanych technikach uczniowie realizują ćwiczenia o bardzo zróżnicowanej tematyce. Są to kreacje własne lub inspirowane dziełami fotograficznymi bądź malarskimi a także fotografia reklamowa i reportażowa.

Nauka przedmiotu odbywa się w  pełni wyposażonym studiu fotograficznym, ciemni fotograficznej oraz pracowni multimedialnej (komputery z pełnym oprogramowaniem, skanery, drukarki w tym pełnoformatowa i 3D).

Tkanina artystyczna

Grupy na dziale tkackim są niewielkie. Wszystkie realizacje są projektowane przez uczniów i wykonywane w czasie zajęć. Samodzielne wykonywanie układów kompozycyjno-kolorystycznych, opartych na różnorodnych motywach dekoracyjnych, pozwala wzbogacać wyobraźnię i przygotować naszych absolwentów do pracy na wielu stanowiskach projektowych.

Do projektowania uczniowie wykorzystują także profesjonalne programy graficzne. Metody i środki do realizacji poszczególnych zadań plastycznych są odpowiednio dobierane do umiejętności i doświadczeń uczniów. Szeroka wiedza na temat tkaniny oraz własne poszukiwania nowych rozwiązań technicznych, odzwierciedlone są w projektach oraz pracach, szczególnie dyplomowych. Dzięki dużej inwencji, swobodzie i fantazji uczniowie tworzą niepowtarzalne kompozycje z rożnych surowców np. skóry, wełny, sizalu itp.

W czasie trwania nauki uczniowie poznają wszystkie techniki tkackie od najprostszych; kilim, gobelin poprzez sumak, dywan strzyżony, tkaniny nicielnicowe na żakardach ręcznych kończąc. Równolegle z technikami tkackimi, uczniowie poznają różnorodne metody zdobnicze (batik, ebru, filcowanie) i podstawy projektowania ubioru.

Ceramika artystyczna

Na zajęciach uczniowie poznają metody i techniki formowania w glinie charakterystyczne dla ceramiki. Na podstawie własnych projektów młodzież modeluje obiekty w glinie oraz dekoruje je stosując różnorodne techniki zdobnicze i malarskie z wykorzystaniem wiedzy o szkliwach, tlenkach i angobach. Powstają formy kameralne i plenerowe, o charakterze użytkowym (patery, flakony, donice) i czysto dekoracyjnym (płaskorzeźby, mozaiki, obrazy ceramiczne, formy przestrzenne, realizacje figuralne) oraz galanteria. Uczniowie nabywają również umiejętności modelarskich: toczenia na kołach garncarskim i modelarskim, wykonywania modeli i form gipsowych, matryc, odlewania i powielania wyrobów w różnych masach. Finałem procesu powstawania ceramiki jest utrwalenie prac poprzez wypał w szkolnych piecach ceramicznych.

Równolegle młodzi adepci ceramiki poznają podstawowe zagadnienia z dziedziny technologii i wzornictwa przemysłowego.

Góra