Zapytaj prawnika

Nowe przepisy w sprawie przedawnienia roszczeń

fot. małgorzata Więcek-Cebula

Od 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy, skracające termin przedawnienia niektórych roszczeń. Zmiana obejmuje też nowy sposób obliczania terminu przedawnienia. Co istotne zmiany dotyczą także tych wierzytelności, które stały się wymagalne przed nowelizacją. Poniżej najważniejsze informacje? Dlaczego to dla Państwa bardzo ważne? Ponieważ w wielu przypadkach ogranicza czasowo możliwość skutecznego dochodzenia zapłaty za Państwa wierzytelności.

Skrócenie okresu przedawnienia.

Poprzednio zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego (kc) termin przedawnienia wynosił co do zasady 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. W przepisach szczególnych, terminy te mogły być modyfikowane i wynosić np. rok lub dwa lata. Obecnie, zamiast dziesięcioletniego okresu przedawnienia, wprowadzony został okres 6 lat.  Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostał natomiast okres trzyletni.

Zmiana sposobu liczenia terminu przedawnienia.

Nowelizacja nie jest jednak na tyle prosta by dziesięć lat po prostu zastąpić sześcioma, a to za sprawą dodania w art. 118 kc zdania drugiego. Zgodnie z powyższym przepisem koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Jeżeli więc termin przedawnienia naszego roszczenia wynosi przykładowo rok, to sposób obliczeń okresu przedawnienia nie zmienia się. Jeżeli jednak okres przedawnienia wynosi 6 lat (3 lata), to te 6 lat (3 lata) liczymy dopiero od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli np. upłynął termin zapłaty. Przykład: pożyczyliśmy pieniądze znajomemu, które zobowiązało się oddać do 30 czerwca 2019 roku. W przypadku braku zwrotu, wierzytelność o zapłatę przedawni się 31 grudnia 2025 roku. Generalnie więc, można mówić obecnie, że termin przedawnienia wynosi w praktyce 6-7 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3-4 lata. Zależnie bowiem od tego czy roszczenie stało się wymagalne na początku czy pod koniec roku, faktycznie okres przedawnienia jest dłuższy lub krótszy.

Zmianie uległ także art. 125 kc, określający kiedy przedawnia się roszczenie, które już zostało stwierdzone sądowym orzeczeniem. W pewnym uproszczeniu – skrócono z dziesięciu do sześciu lat okres, w którym po  uzyskaniu przeciwko dłużnikowi wyroku można wyegzekwować od niego zasądzoną kwotę.

Ustawa wprowadziła również dość skomplikowany mechanizm przejściowy, który reguluje termin przedawnienia roszczeń już wymagalnych w dacie wejścia w życie zmienionych przepisów. Dlatego w razie wątpliwości polecamy kontakt z prawnikiem, aby uniknąć sytuacji, w której okaże się, że nie możemy już skutecznie zaspokoić naszej wierzytelności.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra