- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Rzezawa. 11 mln na inwestycje! Rada Gminy Rzezawa przyjęła projekt budżetu na przyszły rok

Fot. UG Rzezawa
- REKLAMA -

Rada Gminy Rzezawa przyjęła projekt budżetu na 2020 rok przedstawiony przez wójta Mariusza Paleja. Zakłada on rekordowe ponad 11 mln zł na inwestycje. – Uchwalony projekt budżetu na przyszły rok można z całą odpowiedzialnością nazwać budżetem zrównoważonego rozwoju – podkreśla samorządowiec i dodaje zaplanowano w nim dochody w wysokości 62.540.696,14 zł i wydatki w wysokości 65.084.976,14 zł.   

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 11.171.630,31 zł. Jeszcze nigdy w historii Gminy Rzezawa kwota ta nie była tak duża. Jest ona znacznie większa niż jeszcze dwa – trzy lata temu i kilka razy wyższa niż we wcześniejszych latach. Zaplanowano aż 23 zadania

Co zaplanowano w budżecie na 2020 roku:

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Bratucice, Okulice, Dębina, Buczków i Dąbrówka – 1.082.698,92 zł;
 • Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Rzezawa – 200.000,00 zł;
 • Przebudowa potoku Jodłowskiego – 477.000,00 zł;
 • Remont drogi powiatowej w Rzezawie ul. Pacynkowa (dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Bocheńskiego) – 487.430,63 zł;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1435 K Brzesko – Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów – Grądy oraz drogi gminnej w Jodłówce (dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Brzeskiego) – 17.500,00 zł;
 • Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w Rzezawie k/szkoły – 100.000,00 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej w Łazach (działka nr 467/1) – 50.000,00 zł;
 • Przebudowa budynku komunalnego w Rzezawie przy ul. Kościelnej na budynek Centrum Kulturalne w Rzezawie (dokumentacja projektowa) – 123.000,00 zł;
 • Modernizacja dróg gminnych w Buczkowie, Dębinie oraz Bratucicach – 60.000,00 zł;
 • Modernizacja dróg gminnych – 200.000,00 zł;
 • Rozbudowa (przedłużenie) ulicy Zielonej – rozbudowa drogi na odcinku od km 0+897,00 do km 0+979,25 w Rzezawie oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej od km 0+979,25 do km 1+510,00 wraz z budową łącznika z drogą powiatową nr 1442 K Krzeczów – Grądy w miejscowości Jodłówka) – 1.240.695,33 zł;
 • Modernizacja budynku komunalnego w Ostrowie Królewskim – 50.000,00 zł;
 • Termomodernizacja budynku urzędu gminy – 600.000,00 zł;
 • Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Dąbrówce na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne i świetlicę środowiskową oraz budowa windy – 1.350.000,00 zł;
 • Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie pod kuchnię i jadalnię (dokumentacja projektowa) – 50.000,00 zł;
 • Remont boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łazach – 450.000,00 zł;
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie – 800.000,00 zł;
 • Zakup beczki asenizacyjnej – 40.000,00 zł;
 • Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Rzezawa poprzez wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – 20.000,00 zł;
 • Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Rzezawa poprzez wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa stałe) – 20.000,00 zł;
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w Borku – 2.702.163,72 zł;
 • Odnowa centrum wsi Rzezawa – 1.001.141,71 zł;
 • Budowa boisk sportowych, budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego w Krzeczowie – 50.000,00 zł.
 • Poprawa elektronicznej administracji „E-GMIN@-rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców gminy Rzezawa – 2.320.752,93 zł;

Część z powyższych zadań zostanie w całości zrealizowana w przyszłym roku. Kilka z nich zostało rozbite na dłuższy okres. Wśród inwestycji, które znalazły się w budżecie Gminy Rzezawa na 2020 rok, są także takie, które są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2019 roku.

Inwestycje zapisane w budżecie na 2020 rok będą realizowane ze środków własnych gminy, a także z pozyskanych dotacji (tylko w ostatnim roku do gminy trafiło niespełna 8,5 mln zł). Warto podkreślić, że Gmina Rzezawa już stara się o kolejne pieniądze ze środków zewnętrznych.

Zadania inwestycyjne to nie jedyne, jakie zostały zaplanowane w budżecie na 2020 rok. Wyodrębniono w nim również kwotę 378.560,43 zł stanowiącą fundusz sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Na funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano w budżecie Gminy Rzezawa 18.137.365,09 zł. Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpieczono 6.259.615,21 zł, a na zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzinnej i ochrony zdrowia 2.613.380,75 zł. Na działalność lokalnych instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, a także Gminnej Biblioteki Publicznej przewidziano 1.150.000,00 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu i kultury zabezpieczono natomiast 215.000,00 zł.

         Przy założeniu możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, jakie zaprezentowano w projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zadania i przedsięwzięcia będą miały zapewnione finansowanie, a zarządzanie długiem będzie realizowane w sposób niezagrażający płynności finansowej Gminy Rzezawa. Rzetelność przedstawionego projektu budżetu potwierdziła jego pozytywna ocena dokonana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.         

– Praca nad projektem budżetu Gminy Rzezawa na 2020 rok nie była łatwa. Wymagała bardzo wielu godzin analiz i konsultacji. W dokumencie tym trzeba było uwzględnić zarówno twarde wskaźniki ekonomiczne i obowiązujące przepisy, jak i postulaty mieszkańców, organizacji społecznych i innych instytucji działających na terenie naszej gminy. Chciałoby się, aby móc w nim zawrzeć wszystkie potrzebne inwestycje. Budżet posiada jednak swoje ograniczenia, przez co jest to niestety niemożliwe. Projekt budżetu to więc sztuka kompromisu, która wymaga znalezienia złotego środka. Przez ostatnie lata udaje się to robić, czego efektem są liczne inwestycje realizowane na terenie naszej Gminy. Jestem pewny, że przedłożony Państwu projekt budżetu na 2020 rok można z całą odpowiedzialnością nazwać budżetem zrównoważonego rozwoju – mówił podczas sesji budżetowej wójt Mariusz Palej.

2 komentarze

2 Comments

 1. Avatar

  Echo Gminy Rzezawa (rzezawa.eu)

  23 grudnia 2019 godzina 21:31

  To jest oficjalne stanowisko władz gminnych. Tymczasem według wielu mieszkańców jest wręcz przeciwnie: to jest budżet NIEzrównoważony.
  Umacniający podziały, zwiększający deficyt oraz bazujący na kolejnych kredytach. Pomimo wielomilionowego długu gminy.
  W tym miejscu koniecznie trzeba zaznaczyć, że w Rzezawie od dawna nie ma możliwości dialogu. Jest tylko odgórny urzędowy przekaz. Opinie niezgodne ze zdaniem władz są cenzurowane, blokowane i kasowane.

 2. Pingback: Dziurawy budżet gminy Rzezawa (1): Czwarty rok z rzędu pod kreską – Echo Gminy Rzezawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra