PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana
ul. gen. H. Dąbrowskiego 1b, 32-700 Bochnia,
tel. +48 14 612 36 91
e-mail: ppp@powiat.bochnia.pl,
www.ppp.powiatbochenski.eu

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową, której celem jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek z powiatu bocheńskiego.

Aby skorzystać z usług Poradni nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy wypełnić wniosek, dostępny w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

OFERTA

Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej. We współpracy z rodzicami i nauczycielami zajmujemy się w szczególności:

  • diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:


– predyspozycji i uzdolnień,
– przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
– specyficznych trudności w uczeniu się;

  • wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:


– szczególnie uzdolnionych, – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
– ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
– z zaburzeniami komunikacji językowej,
– z chorobami przewlekłymi;

  • prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
  • wspomaganiem dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  • prowadzeniem terapii EEG Biofeedback;
  • przeprowadzamy badania słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD).


Poradnia oferuje również szkolenia Rad Pedagogicznych na terenie szkół i placówek powiatu bocheńskiego oraz szkolenia i warsztaty prowadzone przez specjalistów dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Góra