PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE

32-860 Czchów,
ul. Sądecka 187,
www.zsczchow.pl,
tel./fax 14 68 43 230,
e-mail: zespolszkol187@op.pl

TECHNIKUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
5 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK EKONOMISTA

 • przedmiot rozszerzony: język angielski,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, geografia, informatyka,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dzięki współpracy uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach, wykładach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni. W ramach zajęć lekcyjnych oraz praktyk zawodowych uczniowie biorą udział w Branżowych Symulacjach Biznesowych REVAS. Narzędzie przeznaczone do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu.

2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo- -płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo- -płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 • przedmiot rozszerzony: język angielski,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, informatyka,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Współpraca z Uniwersytetem daje uczniom możliwość udziału w zajęciach, wykładach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

Szkoła współpracuje również z pracodawcami lokalnego rynku pracy m.in. w zakresie kształcenia zawodowego, odbywania praktyk i staży zawodowych.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań.

2. w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs barmański I stopnia,
 • barmański II stopnia,
 • zdobnictwa cukierniczego,
 • carving – poziom podstawowy,
 • barista poszerzony o podstawy latte art.,
 • kuchnie świata,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat B.
 • kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 • przedmiot rozszerzony: język angielski,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, język angielski, matematyka, geografia,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych:

 • projektowania imprez i usług turystycznych,
 • zamawiania imprez i usług turystycznych.

2. w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:

 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania usług i imprez turystycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

TECHNIK INFORMATYK

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, język angielski, matematyka, informatyka,
 • przedmiot rozszerzony: język angielski,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Klasa objęta patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach Cisco Networking Academy Support Center.

Dzięki podpisaniu umowy w Zespole Szkół w Czchowie powstała lokalna Akademia CISCO. Cisco Networking Academy jest programem edukacyjnym służącym nauczaniu informatyki – oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych, uczniowie uczestniczą w specjalnych kursach, na których są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certifi ed Networking Associate (CCNA).

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

2. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs grafika komputerowa,
 • zaawansowane zarządzanie bazami danych,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat B,
 • tworzenie aplikacji mobilnych na platformę android.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

KUCHARZ
Kształcenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w szkole.

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, fizyka, informatyka,
 • język obcy: język angielski.

Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego i realizacji wizyt zawodoznawczych w zakładach i przedsiębiorstwach gastronomicznych lokalnego rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: –

 • kurs barmański I stopnia,
 • barmański II stopnia,
 • zdobnictwa cukierniczego,
 • kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny,
 • carving – poziom podstawowy,
 • barista poszerzony o podstawy latte art.,
 • kuchnie świata,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Współpraca z pracodawcami lokalnego rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego, odbywania praktyk i staży zawodowych

Obecnie Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa – kształci młodocianych pracowników w zawodach: lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, kamieniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, stolarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik, elektryk, dekarz.

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 z późni. zm.). Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. Zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa to miejsca doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych młodocianych pracowników. Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na turnusach dokształcania teoretycznego a wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół w Czchowie.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs kelnerski,
 • serwis specjalny i synchroniczny,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kwalifikacyjny kurs operatora wózka widłowego.
Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra