PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2,
32-800 Brzesko,
tel. 14 66 31 603,
fax 14 68 63 007
www.zstib.edu.pl,
e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

TECHNIKUM IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

5-letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK PROGRAMISTA

 • przedmiot rozszerzony: matematyka,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 100 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

2. w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • grafika komputerowa,
 • zaawansowane zarządzanie bazami danych,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • tworzenie aplikacji mobilnych na platformę android,
 • grafika komputerowa 3 D w programie 3 ds. Max.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista, mający potwierdzoną kwalifikację INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk.

TECHNIK INFORMATYK

 • przedmiot rozszerzony: matematyka,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

2. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • zaawansowane zarządzanie bazami danych,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • tworzenie aplikacji mobilnych na platformę android,
 • komputerowego wspomagania projektowania,
 • grafika komputerowa 3 D w programie 3 ds. Max.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

TECHNIK MECHATRONIK

 • przedmiot rozszerzony: matematyka,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Współpraca w zakresie praktyk:

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • elektrotechniki pojazdowej,
 • obsługa i programowanie falowników napędów elektrycznych,
 • programowanie robota przemysłowego KAWASAKI FS 003N,
 • programowanie sterowników przemysłowych PLC,
 • programowanie robota mobilnego,
 • kwalifikacyjny kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV KAT. E.

TECHNIK ELEKTRYK

 • przedmiot rozszerzony: matematyka,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. W zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • komputerowego wspomagania projektowania,
 • elektrotechniki pojazdowej,
 • obsługa i programowanie falowników napędów elektrycznych,
 • programowanie sterowników przemysłowych PLC,
 • programowanie sterowników PLC stosowanych w instalacjach elektrycznych budynków i automatyki przemysłowej,
 • kwalifikacyjny kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV KAT. E.

TECHNIK BUDOWNICTWA

 • przedmiot rozszerzony: matematyka,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

2. w zakresie kwalifikacji BUD. 14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kwalifikacyjny kurs operatora wózka widłowego,
 • komputerowego wspomagania projektowania.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz kwalifikacji BUD. 14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów może uzyskać kwalifikacje dodatkowe: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich lub BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych.

TECHNIK GEODETA

 • przedmiot rozszerzony: matematyka,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów.

2. w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:

 • wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
 • wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • komputerowe wspomaganie projektowania.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 • przedmiot rozszerzony: j. angielski,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, biologia,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifi kacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań.

2. w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs barmański I stopnia,
 • barmański II stopnia,
 • zdobnictwa cukierniczego,
 • carving – poziom podstawowy,
 • barista poszerzony o podstawy latte art.,
 • kuchnie świata,
 • kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B

TECHNIK HOTELARSTWA

 • przedmiot rozszerzony: j. angielski,
 • minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przygotowywania i podawania śniadań,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2. w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:

 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs barmański I stopnia,
 • barmański II stopnia,
 • kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny,
 • barista poszerzony o podstawy latte art.,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

3-letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

Zawody, w których kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
 • język obcy: język angielski.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

 • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kwalifikacyjny kurs spawania metodą MAG,
 • kwalifikacyjny kurs spawania metodą TIG,
 • elektrotechniki pojazdowej,
 • komputerowej diagnostyki samochodowej,
 • eksploatacji, konserwacji układów klimatyzacji,
 • mechaniki motocyklowej.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

KIEROWCA MECHANIK

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka, – język obcy: język angielski.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca – mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

 • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C, oraz kwalifikacji wstępnej,
 • oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego,
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • elektrotechniki pojazdowej,
 • ADR, przewóz materiałów niebezpiecznych,
 • czas pracy kierowców zawodowych i obsługi tachografów,
 • komputerowa diagnostyka samochodowa,
 • kwalifikacyjny kurs prawa jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna C.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca – mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
 • język obcy: język angielski.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • komputerowego wspomagania projektowania.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

ŚLUSARZ

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
 • język obcy: język angielski.

Współpraca w zakresie praktyk oraz staży zawodowych w firmie:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kwalifikacyjny kurs spawania metodą MAG,
 • kwalifikacyjny kurs spawania metodą TIG.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie:

 • technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 • technik spawalnictwa po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych, oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

KUCHARZ

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
 • język obcy: język angielski.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • barmański I stopnia,
 • barmański II stopnia,
 • zdobnictwa cukierniczego,
 • carving – poziom podstawowy,
 • barista poszerzony o podstawy LATTE ART.,
 • kuchnie świata,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

ELEKTRYK

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
 • język obcy: język angielski.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • programowanie sterowników przemysłowych PLC,
 • kwalifikacyjny kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP DO 1kV KAT. E.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – WIELOZAWODOWA
dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy. Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w dowolnym zawodzie, mogą uczyć się w szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

2-letnia, dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia.

Kształcenie w systemie stacjonarnym 3-4 dni w tygodniu. Wspólne kształcenie ogólne, zawodowe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

TECHNIK SPAWALNICTWA Na podbudowie zawodu ŚLUSARZ

Perspektywy rozwoju zawodowego:

 • kwalifikacyjny kurs spawania metodą MAG,
 • kwalifikacyjny kurs spawania metodą TIG.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Na podbudowie zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.

TECHNIK HANDLOWIEC Na podbudowie zawodu SPRZEDAWCA.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Na podbudowie zawodu FRYZJER.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Szkoła daje szanse na otrzymanie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Szkoła kształci słuchaczy w systemie zaocznym, w weekendy co dwa tygodnie. Dla słuchaczy po ukończeniu szkoły gimnazjalnej nauka trwa 3 lata. Dla słuchaczy po ukończeniu szkoły podstawowej nauka trwa 4 lata.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla osób, które ukończyły branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową. Absolwenci są przyjmowani na II rok – 3 semestr.

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Celem CKZ jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy i włączenie do procesu kształcenia zawodowego:

 • pracodawców,
 • instytucje samorządowe,
 • uczelnie wyższe.
Góra