NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2021 ROKU

NOWY WIŚNICZ: INWESTUJEMY W INFRASTUKTURĘ, NIE ZAPOMINAMY O KULTURZE

– Rok 2021 nie należał do najłatwiejszych, chociażby przez trwającą nadal pandemię, wzrost cen czy trudności związane z pozyskaniem dobrych wykonawców. Jednak pomimo wielu trudności, z którymi należało się nieustannie mierzyć, dzięki wspólnemu wysiłkowi i wielkiej motywacji, udało się w tym roku wdrożyć wiele wartościowych przedsięwzięć.

Zrealizowanych zostało wiele zadań mających duży wpływ na rozwój gminy oraz na poprawę życia mieszkańców. Część z nich jest jeszcze w trakcie realizacji, niektóre z nich będą wykonane jeszcze w tym roku, część zaś kontynuowana będzie w przyszłym roku. Nie sposób w tym miejscu wszystkich wymienić, ale na pewno warto zwrócić uwagę na te najważniejsze.

Wszystkie działania nie byłyby możliwe do zrealizowania gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Dziękuję za rzetelną współpracę i zaangażowanie radzie miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostkom organizacyjnym, sołtysom, organizacjom pozarządowym oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji założonych planów i działań.

Małgorzata Więckowska
Burmistrz Nowego Wiśnicza

Tylko w tym roku pozyskano łącznie ponad 9 milionów zł z funduszy zewnętrznych na realizację różnego rodzaju inwestycji:

  • Blisko 6 mln zł dofinansowania na przebudowę i rozbudowę budynku katechetycznego do pełnienia funkcji przedszkola w miejscowości Królówka. W tym 4 250 000,00 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz 1 448 000,00 zł środków unijnych z RPO Województwa Małopolskiego.
  • 1,7 mln zł dotacji z  rządowego programu rozwoju infrastruktury sportowej „Sportowa Polska” na budowę pływalni w szkole podstawowej w Nowym Wiśniczu.
  • 1 mln zł przyznano naszej gminie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym 800 tys. zł na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem, który został zakupiony dla OSP w Starym Wiśniczu i 200 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Leksandrowej.
  • 150 tys. zł dotacji przyznano gminie Nowy Wiśnicz w ramach środków budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
  • Z budżetu Województwa Małopolskiego prawie 125 tys. zł dotacji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa-MIRS” gmina otrzymała na modernizację starego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Nowym Wiśniczu.
  • 105 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych zostało przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Kopaliny – Stary Wiśnicz. W ramach zrealizowanego zadania Kopaliny zyskały ok. 170 mb chodnika istotnie poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców.
  • Ok. 82 tys. zł środków unijnych pozyskano na modernizację placu zabaw w Nowym Wiśniczu.  Prace w tym zakresie już zostały rozpoczęte.
  • 80 tys. zł dofinansowania otrzymanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” wspomogło remont i wyposażenie kuchni oraz stołówki w szkole podstawowej w Królówce.

W ramach konkursu Laboratoria Przyszłości przyznano gminie 450 tys. zł dotacji, która daje możliwość stworzenia nowoczesnych placówek, w których zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Pozyskane 427 500 zł dofinansowania w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” gmina przeznaczy na zakupy, szkolenia oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji. Dzięki dotacji doposażone w sprzęt IT zostaną szkoły podstawowe z terenu gminy, urząd oraz jednostki podległe takie jak MOK, MOPS, ZUK, biblioteki oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej.

Latem zakończono prace termomodernizacyjne w budynku wiśnickiego Ośrodka Zdrowia. Koszt inwestycji to blisko 1,3 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 420 tys. zł.

W budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej powstało nowoczesne centrum edukacji poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina. Budynek został wyremontowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny. Koszt całej inwestycji to kwota 700 tys. zł, w tym dofinansowanie w kwocie 447 tys. zł.

W budynku dawnej szkoły w Nowym Wiśniczu powstaje nowe przedszkole. Budynek po gruntownym remoncie zdecydowanie przyczyni się do znacznej poprawy jakości usług świadczonych w zakresie opieki nad dziećmi z terenu całej gminy. Placówka będzie mogła pomieścić ok. 230 dzieci.  Wykonywane prace będą prowadzone do sierpnia 2022 r. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ok. 8 mln zł, przy czym Gmina Nowy Wiśnicz z funduszy unijnych pozyskała na ten cel 5 mln zł.

W tym roku rozpoczęły się również prace związane z budową budynku przedszkola publicznego oraz świetlicy wiejskiej w Olchawie, które nieprzerwanie będą również trwały do sierpnia 2022 r. Koszt inwestycji to ok. 2,4 mln zł z czego prawie 1,4 mln dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Trwają zaawansowane prace budowlane przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy OSP w Królówce. Prace prowadzone będą do czerwca 2022 r. Wartość inwestycji to blisko 700 tys. zł.

Zakończone zostały prace związane z modernizacją budynku byłej szkoły w miejscowości Łomna, o wartości ok. 69 tys. zł.

Na terenie gminy wybudowano ok. 4,3 km sieci wodociągowej i ok.1,5 km sieci kanalizacyjnej.

Uzyskano pozwolenie na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej o długości ok.15 km na terenie miejscowości: Kobyle, Połom Duży, Stary Wiśnicz, Łomna, Muchówka oraz Królówka.

W bieżącym roku zawarto również umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, a także remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kobyle, Chronów oraz Nowy Wiśnicz o długości ok. 10,5 km oraz na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowy Wiśnicz, Leksandrowa i Łomna o długości ok. 5 km.

Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na ok. 2,2 km dróg gminnych, a na bieżącą konserwację nawierzchni zużyto ok. 3,4 tony kruszywa.

Wybudowano nowe odcinki chodników o łącznej długości ok. 300 mb przy drogach gminnych.

Wykonano remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Kobylu za blisko 113 tys. zł.

Zakończono remont i rozbudowę placu zabaw z elementami siłowni przy szkole podstawowej w Muchówce. Wartość prac to kwota ok. 135 tys. zł.

Wykonano ok. 280 mb ogrodzenia przy boisku sportowym Klubu Sportowego Ceramika Muchówka.

Za kwotę 130 tys. zł zakupiono koparkę typu HML 23 TEREX do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy.

Odrestaurowano dwie kapliczki przydrożne w Nowym Wiśniczu i Muchówce. Koszt przeprowadzonych prac obu kapliczek wyniósł 33 tys. zł, w tym kwota 18 tys. zł została pozyskana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Pamięta. 

W Chronowie na ukończeniu są prace prowadzone w ramach przebudowy drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra na odcinku I – w km od 0+043 do km 0+342, na odcinku II – w km od 0+696 do km 0+877. Koszt całości zadania, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to około 1,2 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 590 tys. zł.

Zakończył się współfinansowany przez gminę dwuletni  remont drogi powiatowej wraz z budową chodnika w Królówce. Miejscowość zyskała przede wszystkim kilometr chodnika i 1,5 km nowej nawierzchni asfaltowej. Całkowity koszt wykonanej inwestycji to ponad 3,2 mln zł z czego gmina wydatkowała na ten cel łącznie blisko 800 tys. zł.

Zadania realizowane przez Gminę Nowy Wiśnicz to nie tylko inwestycje, to również szereg ważnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.

Gmina pozyskała również środki na realizację zajęć dla dzieci w ramach projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” (31 000 zł), na projekt „Jeżdżę z głową” (16 800 zł), w zakresie upowszechniania sportów zimowych (10 000 zł), na zajęcia edukacyjne – ekozabawa to fajna sprawa  (36 700 zł) czy środki w ramach Lokalny Animator Sportu (21 600 zł). 

Na terenie gminy odbyło się również wiele przedsięwzięć kulturalnych, a wśród nich m.in. Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych, spektakl teatralny w wykonaniu artystów teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, wiśnickie jarmarki, obchody 400. Rocznicy Bitwy pod Chocimiem, Weekend z Orężem Polskim, VII Rodzinny Rajd Rowerowy – śladami legend, zabytków i historii czy jubileusz 40-lecia Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka”.

Niewątpliwie największym wyróżnieniem dla gminy była wizyta w Pałacu Prezydenckim, gdzie podczas oficjalnych uroczystości z rąk Prezydenta RP, Burmistrz Nowego Wiśnicza, odebrała okolicznościową tablicę w związku z przyznanym  tytułem Pomnika Historii, który otrzymał „Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno- krajobrazowy. Pamiątka czasów świetności siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Miasto, zamek, klasztor tworzą kompozycyjną całość z zachowaniem, historycznego układu przestrzennego.”

Materiał promocyjny

Góra