NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2021 ROKU

GMINA ŻEGOCINA: POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, INWESTYCJE W OŚWIATĘ ORAZ SPORT

Rok 2021 nie był rokiem łatwym dla samorządów. Wciąż borykaliśmy się ze skutkami pandemii, która ograniczała niektóre gałęzie naszych działań. Mimo niełatwych czasów, udało się zrealizować w gminie Żegocina wiele ważnych inwestycji, niejednokrotnie pozyskując na ich realizację środki zewnętrzne. Dzięki temu, w Żegocinie powstanie publiczny żłobek dla najmłodszych dzieci, znacząco poprawiona została także infrastruktura drogowa.

Zainwestowaliśmy również w infrastrukturę sportową, oddając do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne w Żegocinie oraz remontując basen w Łąkcie Górnej. Finansowo wsparliśmy zadanie powiatu bocheńskiego polegające na budowie chodnika i poszerzeniu jezdni w miejscowości Bytomsko.

Na zbliżający się 2022 rok również zaplanowano szereg inwestycji: trwa przygotowanie dokumentacji projektowej nowej oczyszczalni ścieków, a koszt jej wybudowania szacowany jest na 20 mln zł. Trwa także przygotowanie dokumentacji projektowej, dzięki której powstanie kilkanaście kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Wszelkie inwestycje i działania nie byłyby możliwe bez współpracy z różnymi osobami, jednostkami i instytucjami. Chcę w tym miejscu szczególnie podziękować Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie wraz z Panem Wojewodą, Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie wraz z Panem Marszałkiem, Starostwu Powiatowemu w Bochni z Panem Starostą na czele, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim Radnym, Kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Gminy w Żegocinie, Dyrektorom Szkół  i Przedszkoli, jednostkom organizacyjnym z terenu gminy Żegocina, Sołtysom, Komendantom oraz druhom strażakom gminnych jednostek OSP, Księżom proboszczom, Stowarzyszeniom i wszystkim Mieszkańcom gminy Żegocina.

Wojciech Wrona
Wójt Gminy Żegocina

NASZE INWESTYCJE W 2021 ROKU

REMONT DACHU KAPLICY POD LIPAMI

Z Fundacji Orlenu „Dar serca” Gmina Żegocina otrzymała 39 tys. zł darowizny na wymianę nieszczelnego poszycia dachowego. Wkład własny Gminy wyniósł 10 tys. zł. Z tej okazji, 18 stycznia br. do Rozdziela przybył poseł na Sejm RP – Stanisław Bukowiec z szefem biura poselskiego – Karolem Klimą. Wraz z Wójtem Gminy Żegocina Wojciechem Wroną odwiedzili rozdzielską kaplicę, budowaną w latach 1946-1958.

NOWY CHODNIK W BYTOMSKU

W czerwcu dokonano odbioru wyczekiwanej przez mieszkańców Bytomska inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa  drogi powiatowej  nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina  poprzez budowę lewostronnego chodnika. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty drogowe, odwodnienie korpusu drogowego, poszerzenie drogi, podbudowa, nawierzchnia (chodnik) z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia (zjazdy) z kostki brukowej betonowej, umocnienie skarp i rowów, organizacja ruchu – montaż oznakowania pionowego. Wartość wykonanych  prac wyniosła 158.500,00 złotych.

OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W ŻEGOCINIE

W czerwcu 2021 roku dokonano uroczystego otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Żegocinie.  Na remont obiektu Gmina Żegocina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 152.320,00 w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 311.265,52 zł. Wprowadzono także zadania dodatkowe nie objęte projektem tj. wymianę siatek tzw. piłkochwytów za 17.971,74 zł., oraz budowę oświetlenia boiska za 18.886,28 zł. W ramach prac przy boisku wykonano:

  • odwodnienie boiska poprzez wykonanie opaski korytkowej odprowadzającej wodę wokół boiska, oraz odwodnienie drenażowe samej płyty boiska
  • wykonanie nawierzchni warstwy elastycznej z kleju poliuretanowego oraz granulatu
  • montaż nowych tulei do piłki siatkowej i tenisa ziemnego
  • montaż 4 koszy do piłki koszykowej – konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości
  • oznakowanie poziome nawierzchni boisk liniami (do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej

REMONT DROGI W ROZDZIELU DOLNYM

W czerwcu zakończono prace wykonywane w ramach remontu drogi w Rozdzielu Dolnym, a obejmowały one: roboty przygotowawcze i ziemne, remont przepustu, nowa nawierzchnia bitumiczno – asfaltowa o długości 1317 mb, oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie remontu poboczy kruszywem łamanym, oświetlenie i oznakowanie aktywne  przejścia dla pieszych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, radar ze znakiem aktywnym o zmiennej treści z informacją o prędkości pojazdu. Wartość wykonanych prac wyniosła 606.065,23 złotych, w tym dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 264.952,00 złotych.

Celem zadania było polepszenie infrastruktury drogowej, dzięki któremu poruszanie się zarówno samochodem, jak i pieszo, będzie bezpieczniejsze.

WAKACYJNE REMONTY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także dobry czas na przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. W 2021 roku, w przedszkolach i szkołach zostały przeprowadzane remonty: w przedszkolu w Żegocinie wymieniono starą instalację elektryczną, zmodernizowano instalację CO, pomalowano pomieszczenia sal i korytarza. W Zespole Szkół pomalowano wszystkie korytarze oraz klatkę schodową, wyremontowano również schody wejściowe do Szkoły Podstawowej od strony południowej i północnej. Pojawiły się nowe nakładki asfaltowe między salą gimnastyczną a boiskiem sportowym w Żegocinie oraz przy przedszkolu w Łąkcie Górnej.

REMONT BASENU W ŁĄKCIE GÓRNEJ

We wrześniu zakończono prace remontowe na basenie w Łąkcie Górnej. Zakres wykonanych robót obejmował: częściowe wykonanie nowego ogrodzenia obiektu, wraz z bramą i furtką, uregulowanie boiska do siatkówki plażowej, wymiana nawierzchni, montaż nowych słupów oraz zakup siatki, wykonanie parkingu z płyt ażurowych, pomalowanie elewacji budynku gospodarczego, zakup i montaż elektronicznej tablicy do wyświetlania temperatury wody, powietrza oraz daty, wykonanie zadaszenia, w którym zostaną zamontowane ławki oraz nasadzenie krzewów, wykonanie monitoringu obiektu – obraz z 4 kamer, zakup i montaż 6 ławek drewnianych, zakup i montaż koszy na śmieci, zakup i montaż zjeżdżalni.

Koszt wykonanych prac to 260 tys. zł., a środki pochodzą ze wsparcia finansowego, jakie Gmina Żegocina otrzymała w ramach Tarczy Antykryzysowej dla Gmin Górskich. Należy zaznaczyć, że Gmina Żegocina zakupiła część gruntu bezpośrednio sąsiadującego z basenem, dzięki czemu teren obiektu został znacząco poszerzony. Drugim etapem prac będzie wyłożenie niecki basenu żywicą epoksydową.

TRZY ETAPY REMONTÓW DRÓG W GMINIE ŻEGOCINA

W roku 2021, ze względu na dużą ilość remontowanych dróg, zadania te podzielono na trzy części. W ramach pierwszej z nich wykonano nakładki asfaltowe w Rozdzielu poszerzono drogę do kościoła w Rozdzielu i wykonano nową nakładkę, wyremontowano drogę Kmiecie-Zagrabie, przebudowo drogę przy Szkole Podstawowej w Żegocinie, wybudowano drogi „Rdzawki” w Żegocinie, ustabilizowano drogi w Bytomsku „Fafarowa Góra” i „Węgry”, wykonano także remont drogi Janickówka w Łąkcie Górnej, a także remont i stabilizację drogi Podkosówka. Koszt prac wyniósł ponad 568 tys. zł.

Drugi etap obejmował remont dróg transportu rolnego w miejscowości Bełdno i Żegocina. Wartość robót budowlanych wyniosła 400.871,36 złotych brutto, na co Gmina Żegocina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 150.000,00 złotych.

Trzeci etap, który potrwa do końca roku kalendarzowego obejmuje remont dróg ze środków funduszu sołeckiego

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W BYTOMSKU

Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana – Żegocina o długości 155 metrów wraz z kolektorem deszczowym, poszerzenie jezdni do 6 metrów, budowa muru oporowego i przebudowa zjazdów. Koszt inwestycji to prawie 450 tysięcy złotych. Gmina Żegocina przekazała na tę inwestycję 225.000,00 złotych.

W TRAKCIE: BUDOWA ŻŁOBKA, ZADASZONEJ TRYBUNY, REMONT SALI WIDOWISKOWEJ CKSIT

Wiele poważnych inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji. Mowa tutaj o:

  • Remoncie sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie – zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Wartość inwestycji 154.891,32 zł, w tym dofinansowanie 81.550,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty: pomieszczeniu sali widowiskowej przewiduje się cyklinowanie parkietu i przemalowaniem lakierem, wymiana okien drewnianych na PCV wraz z osadzeniem parapetów, wymianą żeliwnych grzejników na stalowe panelowe, malowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej wraz oprawami. W korytarzu planuje  się następujące roboty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, osadzenie nadproży nad drzwiami z uwagi na istniejący mały prześwit otworów drzwiowych, roboty malarskie, wymiana instalacji elektrycznej wraz oprawami.
  • Budowie publicznego żłobka w Żegocinie –  realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 1.642,000.00 zł z rządowego programu Maluch+. Kwota dofinansowania stanowi 80% wartości inwestycji. Każda z trzech  grup przedszkolnych ma swoją salę z łazienką. W budynku przedszkola znajdują się szatnia dla wszystkich dzieci, pomieszczenia administracyjne i socjalne,  kuchnia, w której są przygotowywane i wydawane posiłki oraz pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Powstał  również plac zabaw z bezpieczną  nawierzchnią. Celem projektu jest utworzenie w 2021 r. 56 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do lat 3. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Budowa żłobka na terenie gminy Żegocina ma na celu również wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn. Przeprowadzenie inwestycji umożliwi rodzicom powrót do pracy, który wpłynie niewątpliwie na poprawę wskaźników bezrobocia.
  • Budowie zadaszonej trybuny na stadionie piłkarskim w Żegocinie, na  którą Gmina Żegocina otrzymała wsparcie w wysokości 104.400,00 złotych z Sejmiku Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS”. W ramach zadania zostanie wykonana trybuna sportowa posiadająca 252 krzesełek plastikowych, wraz z zadaszeniem wykonanym na konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu komorowego. Wartość inwestycji 203.488,74 zł. Gmina Żegocina zakupiła także ponad 2 ha gruntów pod budowę nowego stadionu sportowego.

Materiał promocyjny


Góra