NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2021 ROKU

GMINA DRWINIA: Inwestujemy w rozwój


– Rok 2021 upłynął pod znakiem walki z pandemią koronawirusa. Musieliśmy się dostosować do nowych zasad funkcjonowania. To trudny czas dla wszystkich, dla samorządów również. Jednak pomimo ograniczeń, staraliśmy się zapewnić zarówno sprawne i bezpieczne funkcjonowanie urzędu jak i realizować zaplanowane inwestycje. Dążymy do tego, aby nasza gmina była przyjazna mieszkańcom, żeby stworzyć optymalne warunki zamieszkania. Zgodnie ze złożonymi obietnicami, w tym roku wykonaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę jakości życia i cieszę się, że to nad czym pracujemy służy naszym mieszkańcom.

 W 2021 roku swoją działalność zainaugurował dzienny dom seniora w Woli Drwińskiej. Rozpoczęły się prace związane z niezwykle ważnym dla mieszkańców przedsięwzięciem, jakim jest budowa kanalizacji. Już od kilku lat inwestujemy w bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. W latach 2019-2021 przybyło prawie 13 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych, a w trakcie budowy jest kolejne 1,5 km ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 965. A to nie koniec, ponieważ w ramach tej inwestycji mamy w planach budowę kolejnych 6,6 km ścieżek. To tylko niektóre zrealizowane zadania i dodam również, że projekty, które wprowadzamy w życie, nie byłyby możliwe, gdyby nie pozyskane dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jak zawsze pragnę przypomnieć, że na sukces gminy pracuje wiele osób i w tym miejscu chciałbym  podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze działania i którym zależy na dobru gminy Drwinia. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, parlamentarzystom z regionu, pracownikom urzędu gminy i wszystkich gminnych jednostek za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju gminy Drwinia.

Z wyrazami szacunku
Jan Pająk
Wójt Gminy Drwinia

NASZE INWESTYCJE W 2021 ROKU

Dzienny Dom Senior+

1,3 mln zł unijnej dotacji  pozwoliło utworzyć nowoczesną placówkę zapewniającą dzienną opiekę i aktywizację osób w wieku 60+ w tym osób niesamodzielnych. Do dyspozycji seniorów oddano gruntownie wyremontowane i w pełni wyposażone pomieszczenia. Dzienny dom umożliwia aktywne spędzanie czasu, realizację zajęć o charakterze integracyjnym, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych i niesamodzielnych. Dzienny Dom  Senior +w Woli Drwińskiej zapewnia także usługi rehabilitacyjne oraz opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych jak również specjalistyczne wsparcie i dedykowane zajęcia dla opiekunów faktycznych uczestników.

Ruszyła budowa kanalizacji

Od kilku miesięcy trwają prace związane z największą inwestycją realizowaną do tej pory na terenie gminy. Gmina Drwinia, poprzez spółkę komunalną Eko-Drwinia wykonuje projekt pn. „Sanitacja Otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Drwinia”. Projekt przewiduje wybudowanie około 22 kilometrów sieci do których zostanie podłączonych około 600 gospodarstw domowych oraz instytucji i firm. Inwestycja podzielona jest na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w Dziewinie. W tej miejscowości powstanie blisko 12 km sieci wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej. Tutaj też przewidziano budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 500 m3/d. Drugie zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie blisko 9 km kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w Mikluszowicach oraz Gawłówku. W tym przypadku także przewidziano budowę przepompowniami ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej. Przypomnijmy, iż wartość prac oszacowano na około 33 miliony złotych. Ponad 15 milionów złotych to dotacja z Unii Europejskiej z programu Spójności.

Ścieżek rowerowych ciągle przybywa

Na terenie gminy Drwinia jest już wiele miejsc przyjaznych miłośnikom jednośladów, a w tym roku  realizujemy kolejne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo rowerzystów. Jesteśmy na etapie budowy odcinka ścieżki pieszo-rowerowej o cmentarza w Mikluszowicach do granicy gminy w miejscowości Gawłówek wraz z budową park&ride obok cmentarza w Mikluszowicach i miejsca typu bike&ride.  Miejsce do parkowania rowerów (bike&ride) powstało również obok urzędu gminy w Drwini, szkoły w Dziewinie i domu ludowego w Gawłówku. W tym roku została  także zawarta umowa na budowę kolejnych kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. Powstanie prawie 4 kilometrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od  miejscowość Zielona do istniejącej już ścieżki w Mikluszowicach, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżujących  przy tak ruchliwej drodze jaką jest droga wojewódzka nr 965.

W Ispini będzie remiza OSP

Wiele wskazuje na to, że pod koniec przyszłego roku strażacy z Ispiny wprowadzą się do nowego budynku. W lipcu rozpoczęły się prace związane z budową nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ispini. Budowa została podzielona na dwa etapy. Dodajmy, że pierwszy etap robót (stan surowy zamknięty) jest na ukończeniu. Natomiast etap drugi (stan pod klucz) zakończymy w przyszłym roku. Remiza będzie służyć do magazynowania sprzętu ratowniczego. Na pewno wpłynie to pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Lokalizacja nowej remizy ułatwi dostęp do sprzętu w sytuacjach kryzysowych występujących na terenie gminy Drwinia oraz w gminach sąsiednich. Na budowę remizy gmina Drwinia otrzymała pół miliona złotych  dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość inwestycji wyniesie blisko 1.2 miliona złotych.

PSZOK i edukacja ekologiczna ze wsparciem

Zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów oraz zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, jest warunkiem koniecznym do podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz uporządkowania przestrzeni publicznej. Aby zapewnić mieszkańcom naszej gminy łatwy dostęp do takiego punktu, postanowiliśmy wybudować własny PSZOK. Na budowę PSZOK gmina Drwinia pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości  prawie 1,7 mln złotych pozwoliło na budowę nowoczesnego obiektu, do którego będzie prowadzić nowa droga dojazdowa. Postanowiliśmy też zadbać o edukacje  ekologiczną dzieci i młodzieży i nasz projekt oprócz budowy PSZOK przewiduje działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad hierarchii postępowania z odpadami i możliwości ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. W tym celu powstaje specjalna salka i ścieżka edukacyjna.

Pomoc w nauce zdalnej

Od zeszłego roku nauka w szkole wygląda zupełnie inaczej. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice musieli się zmierzyć z wyzwaniami i problemami, jakie niesie ze sobą zdalne nauczanie. Aby ułatwić dostęp do nauki zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej,  tylko w tym roku za 74 425,15 zł. został zakupiony sprzęt, umożliwiający zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. W wyniku otrzymanego grantu kupiono 25 laptopów z oprzyrządowaniem.

Szkoła w Grobli z nowym boiskiem

W październiku br. rozpoczęła się modernizacja boiska szkolnego znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. W. Reymonta w Grobli. W ramach prowadzonych prac, została utworzona nowa nawierzchnia poliuretanowa na istniejącej nawierzchni bitumicznej. Ponadto zostaną wykonano  linie boiska, zamontowane zostanie niezbędne wyposażenie, a przyległy teren zostanie uporządkowany. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2021 roku.

Laboratoria Przyszłości

210 tysięcy złotych trafi szkól podstawowych z terenu gminy Drwinia. Za tę kwotę został zakupiony sprzęt i urządzenia dydaktyczne do wszystkich pięciu szkół. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest rozwijanie u uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Bezpieczniej na drogach

Bezpieczne drogi nadal są jednym z priorytetów samorządu Drwini, dlatego przez lata inwestowano w poprawę infrastruktury drogowej. W ciągu tego roku prace prowadzone były głównie na drogach gminnych w północnej części gminy. Wyremontowano 12 odcinków dróg. Zadbano także o poprawę stanu dróg rolniczych. We wrześniu zakończono prace nad modernizacją dróg rolniczych w miejscowościach Mikluszowice i Wyżyce. W ramach prac wykonano nową nawierzchnie tłuczniową na długości łącznej ok. 1,3 km. Jak co roku, na realizacje powyższych prac gmina uzyskała dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Konserwacja przydrożnej figurki z 1878 r. w Drwini

Z początkiem listopada zakończyły się prace remontowe przydrożnej figurki z 1878r. Kapliczka znajduje się  naprzeciw budynku remizy OSP w Drwini. Zakres prac konserwatorskich obejmował całkowitą konserwację postumentu, figury, ogrodzenia i zadaszenia. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy przy współudziale dotacji udzielonej w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2021”.

Ponad cztery miliony z Rządowego Funduszu Polski Ład

Do gminy Drwinia ma trafić prawie 4,3 miliona złotych  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Otrzymamy dofinansowanie w wysokości 4 245 750,00 zł na zadanie, dzięki któremu poprawi się stan infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Projekt pod nazwą” Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia” będzie kosztował blisko 5 milionów złotych. 15 procent tej kwoty około 750 tysięcy złotych przekaże gmina. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia”. W ramach otrzymanych środków planowana jest także „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych w pasie drogi DW 965”.


Nowy sprzęt dla strażaków

W 2021r. oprócz sprzętu oraz umundurowania zakupionego w ramach funduszu sołeckiego do jednostek OSP trafił sprzęt o wartości ok. 20 tys. zł  zakupiony i przekazany w formie nagród wszystkim jednostkom podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się w miejscowości Świniary. Gmina przekazała także dotacje celowe dla jednostki OSP Bieńkowice na montaż nowej stacji selektywnego alarmowania DSP, OSP Mikluszowice na zakup pompy pływającej oraz OSP Wola Drwińska na zakup motopompy szlamowej WT 40X.

Gmina Drwinia otrzymała także dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup motopompy szlamowej dla OSP Niedary.

Dobry pomysł na Fundusz Sołecki

Fundusz sołecki jest to jedna z form tzw. budżetu obywatelskiego, o którym decydują w trakcie wiejskich zebrań mieszkańcy poszczególnych sołectw. Od samego początku istnienia funduszu sołeckiego, czyli od 2009r., sołectwa w gminie Drwinia korzystają z możliwości samodzielnego decydowania o środkach finansowych na realizację przedsięwzięć służących mieszkańcom. W ten sposób finansowane są drobne ale niezbędne inwestycje, a i wpływa to na aktywizacje społeczeństwa, które uczestniczy w życiu publicznym. W tym roku na fundusz sołecki zostało przeznaczone 401 658, 48 zł.  Mieszkańcy poszczególnych sołectw decydowali, że za pieniądze z funduszu sołeckiego zostało m.in. zakupione wyposażenie do domów ludowych, świetlic. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych utwardzono pobocza dróg gminnych.  W ramach środków funduszu sołeckiego jednostki OSP zostają doposażone w niezbędny i brakujący sprzęt celem podniesienia ich sprawności bojowej.

Gmina Drwinia podwójnym laureatem plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”

Projekty gminy Drwinia zostały wyróżnione jako najlepsze lokalne przedsięwzięcia zrealizowane z pomocą środków unijnych. W plebiscycie zorganizowanym przez województwo małopolskie z pięciu wyróżnionych projektów z terenu powiatu bocheńskiego aż dwa zostały zrealizowane przez samorząd naszej Gminy. Są to projekty: „Aktywni rodzice na rynku pracy” oraz  „Zdobywamy kompetencje kluczowe”. Głównym celem  projektu „Aktywni rodzice na rynku pracy” było umożliwienie rodzicom z terenu gminy Drwinia powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka oraz wejścia na rynek pracy osobom bezrobotnym poprzez zapewnienie opieki żłobkowej w nowo wybudowanym żłobku w Drwini.

.„Zdobywamy kompetencje kluczowe” to projekt, który zakładał  wzmocnienie roli dwóch szkół w gminie Drwinia  (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mikluszowicach, Szkoła Podstawowa w Grobli) w kształtowaniu wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych. Realizowane były dla uczniów zajęcia pozalekcyjne i wycieczki edukacyjne prowadzone innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem technologii ICT. Dodatkowo zorganizowane zostało doskonalenie zawodowe dla nauczycieli oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie dydaktyczne dla przedmiotowych pracowni szkolnych.

Święto Lasu w Gawłówku

Po rocznej przerwie, w sierpniu odbyło się „Święto Lasu” w Gawłówku. Impreza tradycyjnie przyciągnęła miłośników lasu, dobrego jedzenia i amatorów licznych konkurencji sprawnościowych. Nie zabrakło także bogatej oferty edukacyjnej przygotowanej przez Nadleśnictwo Niepołomice.

Góra