- REKLAMA -
- REKLAMA -
Kultura

KONKURS. Podoba Ci się Brzesko? Nakręć film prezentujący ulubione miejsce!

Wakacyjny konkurs filmowy "Kocham tu być"

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w konkursie pod nazwą „Kocham tu być! – moje ulubione miejsce w gminie Brzesko.”

Od 7 lipca do 23 sierpnia 2020 r. pod postem konkursowym na facebook u Urzędu Miejskiego w Brzesku (https://www.facebook.com/GminaBrzesko/photos/a.687536751266574/3180801768606714)
można zamieszczać krótkie 30 sekundowe filmiki przedstawiając swoje ulubione miejsce w gminie Brzesko. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 sierpnia. 

Do każdego filmu należy przesłać poniższe załączniki na adres e-mail: promocja@brzesko.pl
1. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU: https://www.brzesko.pl/media/assets/rozne/zgoda-konkurs-na-publikacje-wizerunku-3.docx
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: https://www.brzesko.pl/media/assets/rozne/konkurs-zgoda-na-przetwarzanie-1.docx
3. OŚWIADCZENIE RODZICA: https://www.brzesko.pl/media/assets/rozne/konkurs-oswiadczenie-rodzica-1.docxREGULAMIN KONKURSU „Kocham tu być! – moje ulubione miejsce w gminie Brzesko”


I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Brzesku
2. Siedziba Organizatora : ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

II. CELE KONKURSU
1. Stworzenie filmu promującego uroki gminy Brzesko.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat środowiska lokalnego, najciekawszych miejsc w gminie Brzesko.
3. Inspirowanie do działań twórczych.
4. Rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

III. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie około 30-sekundowego filmu o gminie Brzesko spełniającego warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Prace konkursowe powinny promować ciekawe miejsca przyrodnicze, historyczne, kulturalne, ważne
i charakterystyczne obiekty, wydarzenia oraz ciekawe postacie związane z gminą Brzesko.
3. Elementy obligatoryjne:
a) czas trwania filmu promocyjnego, spotu reklamowego – około 30 sekund
b) film nie może:
– naruszać godności osób,
– zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość,
– obrażać przekonań religijnych lub politycznych,
– sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska,
– naruszać dóbr osobistych innych osób.
4. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej konwencji (np. reportażu, filmu dokumentalnego, filmu promocyjnego itp.) oraz w dowolnej technice.
5. Film może zostać nakręcony kamerą cyfrową, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp.
6. Tematyka filmu jest dowolna. Film musi jednak zawierać w sobie elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z gminą Brzesko.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne.
2. Organizator oraz inni członkowie jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału
w konkursie ani pomagać Uczestnikom konkursu, mogą jedynie udzielać inf. na temat w/w konkursu.
3. Warunkiem udziału w konkursie osób niepełnoletnich jest dostarczenie do siedziby Organizatora
(ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, pok. 12, parter) pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów – załącznik nr 1
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden film.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna akceptacja oraz dostarczenie do siedziby Organizatora (ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko pok.12, parter) :
– zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2
– zgody na publikację wizerunku – załącznik nr 3

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe należy zamieszczać pod postem konkursowym utworzonym na facebooku gminy Brzesko : w dniach od 7 lipca 2020 r. do 23 sierpnia 2020 r.
2. Filmy złożone po terminie określonym w ust.1 nie będą dopuszczone do Konkursu.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami jest Barbara Kuczek – Dyrektor Wydziału Strategii
i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Brzesku, tel. 14/ 68 65 183
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 sierpnia 2020 r.

VI. JURY KONKURSU
1. Dla potrzeb przeprowadzenia oceny prac konkursowych utworzona zostanie komisja konkursowa.
2. Funkcje Przewodniczącego komisji konkursowej pełni Burmistrz Brzeska lub osoba wyznaczona przez burmistrza spośród członków jury.
3. Członkami jury będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku, przedstawiciele Rady Miejskiej
w Brzesku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku.
4. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

VII. NAGRODY
1. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem i celami konkursu,
b) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,
c) twórcze podejście do zagadnienia,
d) pomysłowość,
e) wykorzystanie elementów pozwalających na jednoznaczne powiązanie filmu z gminą Brzesko.
2. Nagrody główne zostaną przyznane za I, II, III miejsce.
3. W przypadku nagrodzenia pracy zespołowej przyznawana jest jedna nagroda dla całego zespołu.
4. Nagrodami głównymi w konkursie są :
– za I msc hulajnoga elektryczna,
– za II msc deskorolka elektryczna,
– za III msc głośnik jbl
5. Wszyscy uczestnicy konkursu, których praca nie zostanie nagrodzona nagrodą główną otrzymają upominek.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub przerwania konkursu:
– gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
– gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego Regulaminu

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną zawierającą informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwanego RODO. Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.brzesko.pl, prowadzonym przez niego facebooku oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ul. Głowackiego 51, pok.12
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie i prasie.
3. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

IX. POZOSTAŁE REGULACJE
1. Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra