Artykuł partnerski

PRACA – ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY w Rzezawie

Urząd Gminy Rzezawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zastępca Skarbnika Gminy

wymiar czasu pracy: 1 etat

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. brak karalności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.),
 6. brak prawomocnego skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 7. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 8. umiejętności:
  1. umiejętność pracy pod presją czasu,
  1. bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna,
  1. łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność,
  1. umiejętność pracy w zespole,
  1. odporność na stres, sprawność w organizacji pracy.
 9. znajomość przepisów prawa, ustaw m.in. w zakresie:
  1. o rachunkowości,
  1. o finansach publicznych,
  1. ordynacja podatkowa,
  1. o podatkach i opłatach lokalnych,
  1. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  1. o opłacie skarbowej,
  1. o samorządzie gminnym,
  1. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  1. instrukcji kancelaryjnej,
  1. kodeksu postępowania administracyjnego,
  1. o dostępie do informacji publicznej,
  1. ochrony danych osobowych.
 10. prawo jazdy kat. B
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 2. znajomość oprogramowania wspomagającego pracę w zakresie finansów i budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
 3. obsługa urządzeń biurowych,
 4. umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office,
 5. posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, odporność na stres, systematyczność, rzetelność, zdolności analityczne,
 6. mile widziane jest:
 7. wpisanie kandydata do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 8. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Zakres niektórych zadań na wolnym stanowisku urzędniczym:
 1. zastępowanie Skarbnika Gminy w razie jego nieobecności we wszystkich sprawach z zakresu obowiązków Skarbnika Gminy (zadania Skarbnika Gminy wynikają     z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)),
 2. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 3. sporządzanie dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 4. analizowanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 5. opiniowanie operacji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. bieżące przeprowadzanie zmian w polityce zasad rachunkowości, planach kont i instrukcjach dotyczących obsługi finansowej gminy zgodnie z zmieniającymi się przepisami,
 8. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z zakresu czynności i odrębnych pełnomocnictw i upoważnień Skarbnika Gminy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 2. podpisany własnoręcznie życiorys (curriculum vitae),
 3. dla potwierdzenia wymaganego stażu pracy kserokopie świadectw pracy lub kserokopie zaświadczeń o pobieraniu zasiłku łub stypendium z urzędu pracy, lub oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu z uwzględnieniem ewentualnych urlopów bezpłatnych – potwierdzający wymagany ogłoszeniem staż pracy,         
 4. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 8. oświadczenie o niekaralności (kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu    z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 12. ewentualne referencje,
 13. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a    ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 1. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:
 • praca biurowa: stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, oraz praca poza siedzibą Urzędu Gminy, konieczność używania samochodu prywatnego lub służbowego,
 • praca wykonywana w godzinach pracy Urzędu, przy komputerze, częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
 • występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych na I
  i II piętrze. Referat, w którym będzie wykonywana praca mieści się na I piętrze, wejście do budynku od ul. Długiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rzezawa – Sekretariat lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika Gminy” w terminie do dnia  8 października 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach wstępnej selekcji umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rzezawa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej     i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

UWAGA!

Do oferty należy załączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory tych dokumentów stanowią załączniki do ogłoszenia.

Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyn!

Rzezawa, dnia 27 września 2019 r.

Załącznik do ogłoszenia

Klauzula informacyjna

dla kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko

Zastępca Skarbnika Gminy

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzezawa z siedzibą:
32-765 Rzezawa, ul. Długa 21.

2.W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Wójt Gminy Rzezawa wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie:       nr telefonu – 14 6858600 w. 18, elektronicznie: iod@rzezawa.pl .

3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.

4.Powyższe zadanie Administrator realizuje w oparciu o następujące przepisy prawa:

 • art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO,
 • ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. z 2018 r. Dz. U. poz. 1260 z późn. zm.)

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – określonych  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, licząc od następnego roku, w którym zakończono sprawę.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wyklucza udział       w konkursie.

              Zapoznałam/em się z treścią klauzuli

           …………………………………………..

                                       (data i czytelny podpis)

Załącznik do ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia      27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego „RODO.

………………………………..

(miejscowość, data, podpis)

 

Góra