Artykuł partnerski

Powiat Brzeski. Inwestycje w toku

Trwa realizacja kilku ważnych projektów drogowych w Powiecie Brzeskim, a już wkrótce rozpoczną się zaplanowane prace remontowe w brzeskiej Zielonce i w budynku przy ul. Głowackiego 51. Pierwsze półrocze pod względem inwestycyjnym i perspektywa kolejnych sześciu miesięcy wygląda obiecująco. Samorząd nie zwalnia tempa i działa bardzo intensywnie. Powiat skutecznie wnioskuje i otrzymuje środki, które pozwalają utrzymać świetną dynamikę realizowanych projektów.

Zakończona modernizacja drogi powiatowej 1443 Poręba Spytkowska – Bochnia

Zakończono ponad 5-milionową modernizację drogi powiatowej 1443 K Poręba Spytkowska – Bochnia. Powiat może pochwalić się rewelacyjnym wynikiem, bowiem zaledwie w ciągu pięciu miesięcy zmodernizowano odcinek w Porębie Spytkowskiej do granicy z Powiatem Bocheńskim. Na realizację tego zadania Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja II, a brakująca część została sfinansowana ze środków własnych. Zadanie obejmowało przebudowę przepustów, pogłębienie i odmulenie rowów odwadniających, remont mostu, a także ulepszenie poboczy  gruntowych kruszywem kamiennym. 

Wykonano również prace bitumiczne związane z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej. W miejscu o gęstej zabudowie i wzmożonym ruchu pieszych wybudowano nowy chodnik. Na zmodernizowanych odcinkach zostały zamontowane odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Powiat Brzeski skuteczny w pozyskiwaniu dotacji

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Powiatu Brzeskiego dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 1437 K w miejscowości Jadowniki oraz Porąbka Uszewska.   Powiat na realizację tej inwestycji otrzymał 50-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Według kosztorysu inwestorskiego wysokość tego zadania to ok. 9 mln. złotych! Pozostałe 50% to duże obciążenie dla samorządu, ale w konsekwencji rozmów pomiędzy Starostą Brzeskim, a Burmistrzem Brzeska oraz Wójtem Gminy Dębno, uzyskano porozumienie na mocy którego Gminy zadeklarowały swój finansowy udział w tej inwestycji. Będzie to kolejna kompleksowa modernizacja drogi połączona z pracami instalacyjnymi, hydrotechnicznymi i położeniem nowej nawierzchni asfaltowej. Zakres prac będzie obejmował budowę chodnika z kanalizacją deszczową na ul. Podgórskiej w Jadownikach, budowę parkingu koło cmentarza w Porąbce Uszewskiej, utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym z utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami, przebudowę przepustów, pogłębienie drogowych rowów odwadniających oraz budowę zatok autobusowych. Program zakłada realizację tego zadania w latach 2023-2025.

Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego

Trwają  prace związane z wykonaniem całkowicie nowego układu komunikacyjnego w rejonie brzeskiego szpitala. Wykonano tymczasową drogę do szpitala, aby nie zakłócać pracy brzeskiej lecznicy, a aktualnie trwają roboty drogowe i  montaż kanalizacji deszczowej. Prawie 5 milionów złotych na realizację I etapu tego zadnia zostało pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Z budżetu Powiatu na tę inwestycję zostanie przekazane 650 000 zł. Etap I przewiduje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą do Centrum Bezpieczeństwa, budowę ronda łączącego drogę do DK 94, drogę do szpitala oraz drogi do Centrum Bezpieczeństwa i budowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do Centrum Bezpieczeństwa. Zakres prac obejmie także przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, wodociągowych i teletechnicznych. Ta inwestycja jest niezwykle ważna, ponieważ upłynni ruch, zwiększy przepustowość oraz bezpieczeństwo i przede wszystkim sprawnie skomunikuje Szpital, powstającą właśnie nową Komendę Policji i mającą powstać Komendę Straży z drogami krajowymi i autostradą.

Nowe rondo w Jasieniu

Dzięki współpracy Powiatu Brzeskiego, Powiatu Bocheńskiego oraz Gminy Brzesko i Gminy Rzezawa trwają intensywne prace przy zwiększającym bezpieczeństwo nowym funkcjonalnym rondzie na ul. Prostej w Jasieniu. Wykonano już kanalizację deszczową, a aktualnie trwają prace brukarskie. Rondo zostanie obramowane chodnikiem o szerokości 2 m oraz połączone z przejściami dla pieszych w każdym kierunku. Zadanie obejmuje także montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, takich jak oznakowanie pionowe i poziome oraz stałe oświetlenie uliczne (latarnie). Całkowity koszt tej inwestycji to niespełna 1,3 mln. złotych, a udział Powiatu Brzeskiego to 650 000 zł.

Inwestycje w Gminie Iwkowa i Gminie Borzęcin

Gmina Iwkowa zakończyła realizację projektu z zakresu transportu niskoemisyjnego. W miejscowościach Iwkowa i Porąbka Iwkowska przy drogach powiatowych nr 1448 K i 1447 K powstał parking dla rowerów Bike&Ride (każdy po 20 stanowisk), a w Iwkowej parking dla samochodów typu Park&Ride. Dodatkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, wybudowano nowe ścieżki rowerowe, które zwiększą dostępność do przystanków komunikacji zbiorowej oraz kładkę pieszo-rowerową nad potokiem Bela o długości 30 m. Wartość projektu to prawie 4,5 mln zł., a dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł. pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina na ten cel przeznaczyła prawie 1,2 mln zł., a Powiat ponad 200 tys. zł. 

Gmina Borzęcin z myślą o pieszych i ich bezpieczeństwie już wkrótce rozpocznie prace chodnikowe przy drodze powiatowej nr 1432 K i 1430 K w miejscowościach Łęki i Przyborów. Gmina na ten cel pozyskała środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całkowity koszt zadania to ponad 420 tys. złotych.

Złożone wnioski

Powiat Brzeski złożył wniosek o pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 1452K w miejscowościach Brzesko i Mokrzyska.  Szacowany koszt tego zadania to 1,4 miliona złotych.  Zakres prac ma obejmować kompleksową modernizację ulicy Kopernika w Brzesku wraz z budową odcinków chodnika z kanalizacją deszczową, budową zatok autobusowych, przebudową przepustów, pogłębieniem rowów odwadniających, utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym oraz położeniem nowej nawierzchni asfaltowej. W ramach tego samego programu złożono również wniosek chodnikowy na kwotę 2 240 000,00 złotych.

Samorząd podejmuje także działania w zakresie ochrony zabytków. Powiat wnioskował o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku. Budynek jest własnością Powiatu Brzeskiego, pochodzi z 1917 roku (jego starsza część) i figuruje w gminnej ewidencji zabytków w gminie Brzesko. Wartość tej inwestycji to 3,5 mln. złotych. W ramach zadania przewiduje się m.in. wykonanie remontu i izolacji termicznej dachu, przebudowę kominów, wykonanie elewacji budynku, odnowienie drewnianego balkonu wraz z zadaszeniem, izolację fundamentów i wykonanie drenażu oraz odwodnienia terenu wokół budynku. Odrestaurowane budynki to szansa na zagospodarowanie istniejących obiektów (w tym przypadku liceum/szkołę), co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. O taki właśnie rozwój dba Powiat Brzeski.

Rusza remont dachu w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

W przyszłym tygodniu zostanie rozpoczęty remont dachu w ZSTiB w Brzesku. Całość pokrycia dachowego zostanie wymieniona, ocieplona, wyposażona w instalację odgromową oraz kanalizację deszczową. Powiat Brzeski na realizację tej inwestycji otrzymał blisko 1,5 mln zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt zadania to ponad 2,6 mln zł. Jak zaznacza Starosta Brzeski Andrzej Potępa – celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku naszej szkoły. W ramach I etapu tego zadania wykonaliśmy już nową kotłownię, wewnętrzną instalację gazową oraz modernizację instalacji C.O w budynku warsztatów przy ZSTiB.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem do przewozu osób na wózku inwalidzkim. Powiat realizuje zadanie w ramach programu PFRON pn. Program wyrównywania różnic między regionami III. Szacunkowa wartość pojazdu to 427 tys. zł, a kwota dofinansowania wynosi ponad 270 tys. zł. Nowy autobus trafi do ŚDS-u w Łysej Górze jesienią.

Nowy punkt paszportowy

Zakończono procedurę przetargową na adaptację pomieszczenia dawnej stołówki w budynku przy ul. Głowackiego 51 na nowy punkt paszportowy. Starostwo Powiatowe w Brzesku podjęło decyzję o remoncie, który umożliwi zwiększenie wydajności pracy punktu paszportowego. Nowy punkt zostanie wyposażony w systemy kolejkowe, a petenci będą mieli możliwość internetowej rezerwacji wizyt. Zakres prac będzie obejmował pełną adaptację pomieszczenia dawnej stołówki  wraz z przebudową ścian wewnętrznych i zupełnie nową instalacją. Powstanie łącznie 6 powierzchni biurowych (dwie z nich zostaną przeznaczone na biura paszportowe), ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, pokój socjalny oraz poczekalnia. Zostaną przeprowadzone drobne prace wyburzeniowe, dzięki którym punkt paszportowy zyska osobne wejście z poziomu parkingu od ul. Nowej, co gwarantuje możliwość wydłużenia czasu pracy takiego punktu w dowolnym terminie.

Najbliższe plany inwestycyjne

Powiat Brzeski przygotowuje dokumentację i czeka na nowy nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W planach są cztery ważne inwestycje. Pierwsza z nich to duży projekt chodnikowy z założeniem wyboru najpotrzebniejszych odcinków chodników przy drogach powiatowych we wszystkich 7 gminach Powiatu. Kolejny wniosek to Etap II Budowy układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego. Koszt tego zadania to ok. 5 mln. złotych. Dwie ostatnie inwestycje to gruntowna modernizacja drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska (tzw. Pętla) oraz droga prowadząca przez Kozieniec, czyli odcinek Iwkowa – Czchów.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra