Artykuł partnerski

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY KORTÓW I SKATE PARKU W RZEZAWIE

Gmina Rzezawa w dniu 16.09.2021r. podpisała Umowę na dofinansowanie na zadanie pn „Utworzenie kortu tenisowego i skate parku wraz z ciągami pieszo-spacerowymi oraz oświetleniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców Rzezawy w zakresie dostępu do przestrzeni publicznych umożliwiających aktywne spędzanie czasu.

Cele szczegółowe projektu:
1. Poprawa warunków spędzania czasu wolnego i rekreacji dla różnych grup wiekowych.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie dostępu do zróżnicowanych miejsc rekreacyjno-sportowych.
3. Poprawa dostępności do oferowanych usług sportowo- rekreacyjnych przy jednoczesnym poszanowaniu zasady równości szans.
4. Estetyzacja przestrzeni publicznej.

Przedmiotowy projekt stanowi część większego przedsięwzięcia, jakim jest „Przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury, parkingów i oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku sportu w Rzezawie przy ul. Wiśniowej”.

W ramach niniejszego projektu założono:

1) Przebudowę utwardzonego terenu na budowę kortu do tenisa ziemnego;
Kort do tenisa. Nawierzchnia poliuretanowa. Płyta całego kortu zaprojektowano o wymiarach 18,29×36,57m. Planuje się wykonanie odwodnienia, oraz dostawę i montaż wyposażenia.

2) Przebudowę boiska treningowego na kompleks skateparku;
Skate park – powierzchnia utwardzona – 1016,40m2, /szerokość 11 m x 92,40m długość/. Powierzchnia betonowa na którym usytuowanych będzie 5 elementów (4 modułowe i 1 wylewany).

Dodatkowo zaplanowano prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w szczególności: wykonanie chodników umożliwiających swobodne dojście i korzystanie z powstałych obiektów oraz oświetlenie ( 8 lamp hybrydowych zlokalizowanych przy ciągach pieszo-spacerowych oraz 1 lampa sieciowa zlokalizowana przy korcie tenisowym).

Zadanie pn. „Utworzenie kortu tenisowego i skate parku wraz z ciągami pieszo-spacerowymi oraz oświetleniem” w ramach zadania „Przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury, parkingów i oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku sportu w Rzezawie
przy ul. Wiśniowej” współfinansowane ze środków unijnych w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Góra