Artykuł partnerski

Brawo dla gminy Trzciana! Zajęła 2. miejsce w Powiecie Bocheńskim w Rankingu Gmin Małopolskich

7 grudnia w Tauron Arenie w Krakowie podczas Forum Wójtów i Burmistrzów ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Małopolski edycji 2022 przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Samorządowego w Krakowie.

Gmina Trzciana zajęła drugie miejsce po Bochni w zestawieniu gmin Bocheńszczyzny.

– To ogromny sukces, bardzo się cieszymy, że nasze starania i praca na rzecz samorządu zostały zauważone – podkreśla Cezary Stawarz, wójt Trzciany

Warto dodać, że gmina Trzciana znalazła się na 26. pozycji wśród wszystkich gmin Małopolski.

Ranking sporządzono w oparciu o następujące wskaźniki:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
 • Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w procentach.
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.
 • Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w 2021 r.
Góra