Artykuł partnerski

Zakończono ważną inwestycję sieciową na terenie gminy Rzezawa pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II”

Cel projektu: uporządkowanie gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych na terenie Aglomeracji Rzezawa, w efekcie ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby w jej granicach.

Cele bezpośrednie projektu osiągnięte  poprzez realizację inwestycji to:

• cel ekologiczny: redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa, a w efekcie poprawa jakości wód i gleby i tym samym zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków;

• cel społeczno-zdrowotny: poprawa warunków sanitarnych oraz podniesienie standardu życia i funkcjonowania mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych;

• cel techniczno-organizacyjny: sprawnie funkcjonujący system usuwania ścieków sanitarnych, a tym samym uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji;

• cel formalno-prawny: spełnienie przez aglomerację wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

• cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów.

Zrealizowana została  rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Rzezawa w celu podniesienie poziomu jej wyposażenia w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenia skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi.

Wykonano  budowę  odcinków kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Rzezawa, a konkretnie w miejscowości Bratucice, Dębina, Buczków i Dąbrówka o łącznej długości blisko 5,5 km.

Dzięki  realizacji niniejszego zadania objętego dofinansowaniem  przyłącz do sieci kanalizacji  sanitarnej zyskały 52 domostwa. Wykonanie zadania w tak krótkim czasie nie byłoby jednak możliwe bez dotacji pozyskanej przez Gminę Rzezawa. Wyniosła ona blisko 1,6 mln zł.

Dzięki realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II”  wykonano:

  • sieć kanalizacyjna i przyłącza w miejscowości Bratucice,  Dębina, Dąbrówka i Buczków;
  • nadzór inwestorski na celu zapewnienie kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zaplanowanych w projektowanym przedsięwzięciu robót budowlanych;
  • dokumentację aplikacyjną;

Bez wątpienia tego typu inwestycja przyczyni się  do  podwyższenia standardu życia mieszkańców oraz funkcjonowania w jej granicach podmiotów gospodarczych, wpływając przy tym na poprawę stanu środowiska naturalnego obszaru gminy.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II” współfinansowane ze środków unijnych w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Góra