- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Jan Flasza został Honorowym Obywatelem Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia ZDJĘCIA

Fot. Tomasz Ryncarz
- REKLAMA -

Bochnia ma czwartego Honorowego Obywatela. Został nim Jan Flasza znakomity historyk, wieloletni dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Uroczyste nadanie tytułu odbyło się podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta w Bochni. Były kwiaty, gratulacje i owacja na stojąco.

Wniosek w sprawie nadania Janowi Flaszy, byłemu dyrektorowi Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni tytułu Honorowego Obywatela Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia to inicjatywa grupy mieszkańców. Pomysłodawcą był Wojciech Cholewa, były burmistrz Bochni. Wniosek, który trafił do magistratu jesienią ub. roku poparło ponad 600 osób. Najpierw pochylała się nam nim Komisja Honorowa w jej skład której wchodzą przewodniczący rady miasta, przewodniczący komisji stałych oraz burmistrz miasta. Ostateczna decyzję podejmowała RM w Bochni.

Dziś podczas sesji odbyło się uroczyste nadanie tytułu.

– Całe życie poświeciłem jednemu celowi, by przekonać mieszkańców, a początkowo także siebie, że historia, tradycja, pamięć i kultura są wielkim atutem tego miasta, że dzięki nim Bochnia może być bardzo silnym ośrodkiem, może czerpać z tej tradycji, nie tylko po to by można było słychać zajmujących opowieści o historii, ale żeby również ta przeszłość dawała nam coś co będzie kształtować współczesność – mówił dziękując za wyróżnienie Jan Flasza.

Nowy Honorowy Obywatel zwrócił uwagę, że Bochnia dała mu bardzo dużo: dobrą edukację, pracę.

– Dziękuję wszystkim ludziom, których w tym mieście spotkałem lub w związku z wykonywana pracą spotykałem. Nas wszystkich kształtują ludzie. To jakaś cząstka, jakaś odrobina jakiś refleks, jakiś promień, który powoduje, że stajemy się jacyś inni. Ja tych ludzi miałem okazje spotkać bardzo wielu. Czasem były to postacie bardzo wybitne, ale także wiele mądrości mogłem się nauczyć od ludzi prostych, zwłaszcza badając przeszłość, sięgając do jej sedna – dodał były dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera.

Honorowymi Obywatelami Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia są:

  • Jerzy Katlewicz (nadanie w 2000 roku) wybitny muzyk, dyrygent oraz pedagog.
  • Abp Henryk Nowacki (nadanie w 2003 roku) Nuncjusz Apostolski na Słowacji.
  • Andrzej Duda (nadanie w 2018 roku) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Królewsko- Górniczego Miasta Bochni”.

W dniu 7-ego lipca 2022 roku do Biura Rady Miasta wpłynął wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Królewsko – Górniczego Miasta Bochni” Panu Janowi Flaszy. Został on podpisany przez stałych mieszkańców miasta Bochni, w ilości nie mniejszej niż 500 osób, co czyni skutecznym spełnienie pierwszego warunku sine qua non określonego w § 8 pkt 1 uchwały Nr XXIII/241/04 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie: Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Królewsko – Górniczego Miasta Bochni”.
             Zgodnie z § 8 pkt 2 powoływanej powyżej uchwały wniosek uzyskał pozytywną opinię

Komisji Honorowej. W dniu 16 sierpnia 2022 roku Przewodniczący Komisji Honorowej uzyskał zgodę osoby wnioskowanej do nadania tytułu. W związku z powyższym przedkłada się projekt

niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do uchwały jest informacją przedłożoną przez wnioskodawców.

Jan Flasza urodził się 23 czerwca 1952 r. W Gierczycach. Edukację rozpoczął
w czteroklasowej szkole w rodzinnej miejscowości, którą następnie kontynuował w szkole podstawowej w Siedlcu oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Bochni, gdzie w 1971 r. zdał maturę. W 1976 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1976-1982 pracował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni, wpierw na stanowisku starszego bibliotekarza; od 1978 r. był kierownikiem Działu Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów.
W 1982 r. podjął pracę jako asystent w dziale historycznym Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni; w 1983 r. został starszym asystentem, a od 1985 r. pełnił rolę adiunkta, w 1989 r. awansował na stanowisko kustosza, następnie w 1992 r. na starszego kustosza. Z dniem 16 sierpnia 1993 r. został powołany na stanowisko dyrektora. Funkcję tę piastował do 27.08.2021. Jan Flasza został wybrany do Rady Miejskiej pełniąc funkcję radnego w latach 1994-98. W 2003 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz pielęgnowania wielowiekowej historii Bochni oraz jej promocji na arenie krajowej i międzynarodowej Kapituła pod przewodnictwem Burmistrza przyznała Janowi Flaszy zaszczytny tytuł „Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochni”. Jan Flasza jest żonaty, ma jedną córkę.

Muzeum pod jego kierunkiem było instytucją znaną nie tylko ze swoich bogatych
i różnorodnych zbiorów, lecz także z działalności wystawienniczej w kraju i za granicą. Charakteryzowało się również oryginalnym, szeroko rozwiniętym nurtem pracy edukacyjno-oświatowej. Poprzez systematyczne, wieloaspektowe podkreślanie i wykazywanie znaczenia tej instytucji dla historii i tradycji lokalnej, muzeum zyskało szczególną aurę społecznej przychylności i życzliwości nie tylko środowiska bocheńskiego. W rezultacie pozyskało do swoich zbiorów między innymi cenne kolekcje ofiarowane przez m.in.: Norberta i Annę Schlang z Wiednia (pamiątki związane z burmistrzem Bochni Ferdynandem Maissem), ks. arcybiskupa Henryka J. Nowackiego (medale, okazy filatelistyczne, książki związane z pontyfikatem papieża Jana Pawła II), oraz zbiory sztuki chińskiej (dary Stanisława Tworzydły z Warszawy).

Dzięki niemu Muzeum w Bochni nawiązało kontakty z muzeami za granicą, owocujące od wielu

lat wzajemną wymianą wystaw, uczestnictwem w sesjach naukowych, realizacją wspólnych projektów (m. in. Dni Kultury Żydowskiej w Kieżmarku). Poza muzeum kieżmarskim muzeum bocheńskie posiada bardzo dobre, systematyczne kontakty z innymi muzeami na Słowacji – w  Lewoczy, Starej Lubowni i Bardiowie oraz z Muzeum Górniczym w Bad Salzdetfurth (Niemcy, Dolna Saksonia).

Jan Flasza był autorem licznych, ważnych wystaw muzealnych, których wiele prezentowano winnych ośrodkach w Polsce i poza granicami kraju. Jest pomysłodawcą projektów od lat realizowanych przez muzeum bocheńskie:

• Z Bochni w świat. Ze świata do Bochni (od 1995),

• Wirydarz pełen muzyki. Koncerty muzyki folkowej i poetyckiej na dziedzińcu muzealnym (od 1996),

• Utworzenie stałej ekspozycji dawnego malarstwa religijnego po uprzednim przeprowadzeniu konserwacji kilkudziesięciu obrazów (2001),

• Bocheński Dzień Świętego Mikołaja (od 2001),

• „Muzealia”. Dni Otwarte Muzeum, organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów (od 2002), „Musica Antiqua in Yigilia Sanctae Cunegundis” (od 2003),

• WEB -Wirtualna Encyklopedia Bocheńska (od 2004 na stronie internetowej muzeum bocheńskiego: www.muzeum.bochnia.pl_

• Pozyskanie środków z Komitetu Badań Naukowych na realizację programu badawczego z  zakresu archeologii pt. Produkcyjny ośrodek garncarski u schyłku starożytności nad dolną Rabą – charakterystyka, geneza, interpretacja, odrębności. Organizacja Pikniku Archeologicznego w Szczurowej, prezentującego wyniki badań.

• Był współorganizatorem i kreatorem Czwartkowych Spotkań Muzealnych, organizowanych nieprzerwanie od 1983 r., podczas których wygłosił 25 wykładów o tematyce regionalnej,

• Był pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych”,

• Był założycielem i redaktorem naukowym „Rocznika Bocheńskiego” wydawanego od 1993 r.

przez Muzeum im. prof. Stanisława Fischera; także autorem kilku zamieszczonych w nim artykułów.

• Jest autorem licznych publikacji poświęconych przeszłości Bochni i regionu. Od 1990 r. zamieszcza regularnie w miesięczniku „Kronika Bocheńska” teksty z zakresu dziejów miasta i regionu. Opracowania z tego zakresu opublikował także między innymi w czasopismach:

„Bibliotekarz”, „Brama Trzeciego Tysiąclecia. Katolickie pismo społeczno-kulturalne”, „Dziennik

Polski”, „Niedziela”, „Pieśń Skrzydlata”, „Poradnik bibliotekarza”, „Powiększenie”, „Spotkania z  Zabytkami”, „Suplement”, „Temi. Tarnowski Magazyn Informacyjny”, „Wiadomości Bocheńskie”. Kwartalnik społeczno-kulturalny”, „Text & Cover”.

Jest członkiem rady redakcyjnej rocznika „Małopolska, regiony -regionalizmy -małe ojczyzny”

wydawanego przez Małopolski Ośrodek Dokumentacji Regionalnej. W „Małopolsce” opublikował także obszerne teksty biograficzne o wybitnych regionalistach bocheńskich -Stanisławie Fischerze i Piotrze Galasie oraz o zbiorach i działalności Muzeum w Bochni.

Był popularyzatorem historii i zabytków Bochni oraz regionu w mediach. Był konsultantem i brał udział w realizacji filmów dokumentalnych oraz audycji telewizyjnych prezentujących historię Bochni i regionu oraz zabytki na tym terenie, m.in. z cyklu „Wielkie historie małych miast”. Wielokrotnie prezentował te zagadnienia na antenie Programu I-ego Polskiego Radia, Polskiego Radia BIS, Radia Kraków, RDN Małopolska, Radia MAKS.

Był wieloletnim prezesem Bocheńskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Książki (od 1978 r.), obecnie przewodniczy komitetowi założycielskiemu Bocheńskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. W 1990 r. za działalność społeczną w TPK został wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W 1995 r. był organizatorem XI Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Książki w Bochni.

W latach 1994 – 1998 był radnym Rady Miejskiej w Bochni i przewodniczącym Komisji Kultury.  Należy do animatorów kontaktów partnerskich pomiędzy Bochnią i Kieżmarkiem (od 1993 r.) oraz z Bad Salzdetfurth (od 1996 r.).

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana – Kapituła Nagrody, 2010 r. za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji dziejów Bochni i regionu Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009 r., w  dziedzinie „Ochrona dziedzictwa”, odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009 r. (nr. leg. 3570), za zasługi w upowszechnianiu i  ochronie kultury, „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” – Kapituła Tytułu, 2006 r. – w  uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej i promocję Powiatu Bocheńskiego; Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2005 r. za zasługi w pracy zawodowej i osiągnięcia w działalności społecznej, „Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochni” – Kapituła Tytułu pod przewodnictwem Burmistrza, 2003 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz pielęgnowania wielowiekowej historii Bochni oraz jej promocji na arenie krajowej i międzynarodowej, „Zasłużony Działacz Kultury” – Minister Kultury i Sztuki, 1990 r. za działalność społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Książki,  Indywidualna Nagroda Okolicznościowa z Funduszu Promocji Kultury – na wniosek Burmistrza – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 2021 r. za całokształt prac.

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Avatar

    Gość P

    29 września 2022 godzina 16:17

    Bochnia miała farta. Gratulacje Janie Flasza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra