- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

BOCHNIA. Radni BWS przeciwni wykorzystaniu „nagrody covidowej” na zakup samochodu i remont biur dla urzędników

- REKLAMA -

Radnym Klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa nie podoba się, że samorząd Bochni chce wykorzystać „nagrodę covidową” na zakup samochodu i remont biur dla urzędników. Chcą unieważnienia uchwały w tej sprawie. Interweniują w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i u Wojewody Małopolskiego.

– Sprawa podziału dokonanego na wniosek burmistrza przez radnych wzbudziła wiele sprzeciwów mieszkańców jeszcze przed sesją marcową, projekt uchwały zdjęto z porządku obrad ale przedłożono ją radnym ponownie na sesji kwietniowej w wersji … identycznej. Zmieniono tylko uzasadnienie. Uważamy, że takie działanie świadczy o arogancji w stosunku do mieszkańców ze strony ekipy samorządowej rządzącej obecnie Bochnią. W trakcie sesji przestrzegaliśmy przed konsekwencjami społecznymi i prawnymi, jednakże  tym razem większość radnych PiS i BdB zdecydowała się  poprzeć kuriozalny wniosek burmistrza. Dlatego też zdecydowaliśmy się wystąpić do organów nadzoru prawnego o stwierdzenie  nieważności  uchwały – podkreśla radny Jerzy Lysy z BWS.

PEŁNA TREŚĆ PISMA

Szanowny Pan Prezes Mirosław Legutko
Regionalna Izba Obrachunkowa  w Krakowie
do wiad.  Sz.P. Łukasz Kmita  Wojewoda Małopolski
Małopolski Urząd  Wojewódzki
Ul. Basztowa 22

                My, niżej podpisani radni  Rady Miasta Bochnia  zwracamy  się z wnioskiem  o  stwierdzenie nieważności  uchwały Rady Miasta w Bochni nr XLIII/426/22  z dnia 28.04. 2022r  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022r oraz uchwały nr XLIII/427/22 z dn. 28.04.2022 r  o zmianie WPF – jako konsekwencji  poprzedniej uchwały.

                 Uważamy, że uchwała o zmianie budżetu Miasta Bochnia w 2022 r  została podjęta z rażącym naruszeniem prawa (pkt 7f obrad w dniu 28.04.2022) z powodu błędu przewodniczącego Rady , który nie poddał wcześniej pod głosowanie wniosku radnego Jerzego Lysy , który proponował  istotną korektę do w/w uchwały . Było to złamanie par.28  Regulaminu Pracy Rady  Miasta, będącego  integralna częścią Statutu  Gminy  Miasta Bochnia (zał. nr 6 do Statutu).

Drugą , równie ważną przesłanką do stwierdzenia nieważności w/w  uchwały jest  zawarty w niej a niezgodny z regulaminem rządowego konkursu „Odporna Gmina”  cel wydatkowania  większości środków z nagrody przyznanej  Gminie Miasta Bochni za wysoki poziom szczepień mieszkańców przeciw COVI-19.

                                                              Uzasadnienie

1.  Sesja Rady Miasta Bochnia z dn. 28.04.2022 r została zarejestrowana na BIP UM Bochnia , w całości możliwa jest do odtworzenia wg linka:

https://bochnia.sesja.pl/portal/videos/7120146b-f40d-423a-a758-0fc76f27bbca

2. Przedmiotowa uchwała o zmianie  budżetu  nr XLIII/426/22  była zapisana w porządku obrad Sesji Rady Miasta w pkt.7f , którego rozpoczęcie miało miejsce  wg w/w nagrania w godz. 2.13.29

3. Po odczytaniu treści projektu uchwały przez Przewodniczącego RM  i jej krótkim omówieniu przez Skarbnika Gminy głos w dyskusji zabrał radny Jerzy Lysy (nagranie od godz. 2.14.55 do 2.19.10 ) , gdzie zaproponował  wprowadzenie zmiany  w uchwale  i szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko. Zarazem było to stanowisko Klubu Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa.  

4.Po wyjaśnieniach Burmistrza  Miasta radny ponownie zabrał głos (nagranie od godz. 2.22.35 do 2.25.20 ) i postawił wniosek o zmianę w proponowanej uchwale.

5. Przewodniczący RM  pominął  przedstawiony dwukrotnie (!)  wniosek radnego RM  o wprowadzenie poprawek do uchwały  i zarządził głosowanie jedynie nad  pierwotnie przedstawionym projektem. Były w nim zarówno zapisy, które nie były kwestionowane w dyskusji ale także te, które  powinny być wcześniej przegłosowane jako proponowane poprawki. Nie poddanie pod głosowanie  propozycji poprawek było naruszeniem  paragrafu 28   Regulaminu Rady Miasta, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Miasta Bochnia. Zapisano tam, że „wszystkie wnioski , poza formalnymi, głosuje się po przeprowadzeniu nad nimi dyskusji , chyba że Rada zadecyduje inaczej”.   W tym przypadku Rada nie zmieniła zasady opisanej w Regulaminie.

Ponieważ w kwestionowanej przez nas  uchwale znajdowały się także zapisy nie budzące kontrowersji , większość radnych  zdecydowała się poprzeć całą uchwałę, mimo że nie zgadzała się z opisanymi wyżej kontrowersyjnymi zapisami  lecz nie zostały one wcześniej  poddane pod głosowanie mimo wniosku radnego. Tak więc wynik głosowania został wypaczony , gdyż radni zmuszeni byli wybierać tzw. mniejsze zło  i poprzeć zmiany w budżecie in gremio ,  aby nie zaburzać pracy samorządu  w zakresie gospodarowania finansami publicznymi.

6.  Konsekwencją  uchylenia w/w uchwały  będzie konieczność uchylenia kolejnej uchwały podjętej na przedmiotowej sesji tj uchwały o zmianie WPF  nr XLIII/ 427/22  z dn. 28.04.2022 r–  o co także niniejszym wnioskujemy, gdyż jej zapisy uwzględniają treści objęte w poprzedniej uchwale .

7. Oprócz ewidentnego błędu proceduralnego, który doprowadził do głosowania nad częściowo ułomnym projektem uchwały o zmianie budżetu , uchwała w przyjętej wersji  jest szczególnie bulwersująca ze względów społecznych  a także narusza prawo o finansach publicznych i grozi Gminie Miasta Bochni  kolejnymi konsekwencjami a w efekcie – stratami finansowymi. Przedmiotowa uchwała dotyczy bowiem  między innymi wprowadzenia do budżetu  miasta i  wydatkowania  kwoty 1 mln zł jako nagrody dla Społeczeństwa Miasta Bochni za obywatelską postawę w trakcie epidemii Covid -19 ( wysoki poziom zaszczepień).

Tymczasem zaledwie 200 tys. zł  z 1-milionowej nagrody przewidziano na cel zgodny z regulaminem konkursu  tj.  zakup samochodu strażackiego dla OSP Kolanów (dz.754 rozdz.75412).                   Wniosek radnego nie dotyczył tej propozycji.

8. W paragrafie  4 pkt. 12  regulaminu rządowego  Konkursu  „Najbardziej Odporna Gmina” ogłoszonego w ramach Narodowego Programu Szczepień” przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów    zapisano że , nagroda może być przeznaczona na „ dowolny cel związany z przeciwdziałaniem  COVID-19 „. Wbrew tym wyraźnym  zaleceniom  Donatora   propozycja Burmistrza ( składana kolejno na 2 sesjach !) – oprócz w pełni uzasadnionej pozycji pn „zakup samochodu strażackiego dla OSP Kolanów” –  przewidywała  także  zakup za 120 tys. zł  samochodu dla Urzędu (dz.750 rozdz.75023) oraz remont na cele biurowe za 680 tys zł  zwolnionych pomieszczeń w  budynku magistratu(dz. 750 rozdz.75023) – a więc zadań nie związanych z zapobieganiem, leczeniem i zwalczaniem skutków COVID-19. I właśnie wycofania  obu tych pozycji z projektu wydatków o łącznej wartości 800 tys. zł dotyczył nieprzegłosowany wniosek radnego,  przedstawiony dwukrotnie w trakcie dyskusji . Wniosek był sformułowany precyzyjnie i jednoznacznie.

Kuriozalny jest także fakt, że na poprzedniej sesji projekt podziału w/w środków był identyczny(!) lecz w  związku z powyższymi zastrzeżeniami wówczas zdjęto go z porządku obrad . Natomiast  na sesji w dn. 28.04.2022r  został on przedstawiony  bez zmian  a  zmianie uległa jedynie „część literacka” uzasadnienia.  Opisane w nim 2  działania jako rzekome  zapobieganie i walka z  COVID -19   są zwykłym pretekstem do  „łatania”  dziur budżetowych  i odbierane powszechnie  jako arogancja urzędników w stosunku do obywateli, dzięki którym  samorząd uzyskał nagrodę.

9. Podkreślamy też , że przeznaczanie większości środków dotacyjnych  (które są przecież środkami publicznymi ) przez Beneficjenta będącego instytucją samorządową na cele niezgodne z zasadami ustalonymi przez instytucję będącą publicznym Donatorem byłoby złamaniem przepisów ustawy o finansach publicznych art.252 i  naraziłoby gminę na zwrot wraz z odsetkami  nagrody-dotacji lub jej  źle wydatkowanej części .  W efekcie złego rozdysponowania nagrody gmina  może ponieść poważną stratę finansową.  Gmina – w tym także organ stanowiący – musi działać zgodnie z obowiązującym prawem i w granicach prawa.

           W świetle przedstawionych faktów prosimy Pana Prezesa  u podjęcie niezbędnych działań prawnych .

                                                                                                                   Z wyrazami  szacunku

Jerzy Lysy
Janusz Możdżeń
Damian Słonina

Otrzymują:

 • 1. Adresat
 • 2 .Wojewoda Małopolski +Wydział Prawny MUW
 • 3.a/a
2 komentarze

2 Comments

 1. Bardzo dobrze Jurek

  25 maja 2022 godzina 15:23

  Nakupią aut i będą sie bujać tak jak Stefek służbową Vitarą a widuje sie go u rodzinki i przed sklepami na zakupach itp.Niby ma być do dojazdów tylko do „pracy” a jest wykorzystywany w innych celach .

 2. romb

  25 maja 2022 godzina 19:07

  dobrze ze w tej radzie nie wszyscy zgadzają się na numery które coraz częściej szykuje nam ten burmistrz i jego ludzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra