PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2022

Starosta Adam Korta: Uczniowie naszych szkół od wielu lat przodują w wynikach matur i egzaminów zawodowych nie tylko w Małopolsce, ale również w kraju

W najbliższym czasie staniecie przed jednym z ważniejszych wyborów w Waszym życiu. Chcąc Wam pomóc w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji, przygotowaliśmy informator prezentujący ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych z Powiatu Bocheńskiego.

Zespół Szkół nr 1 w Bochni czyli popularny mechanik zaprasza wszystkich chętnych do kształcenia w zawodzie technik mechatronik. Na tym kierunku będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, obsługą urządzeń i systemów mechatronicznych. Oprócz tego szkoła proponuje wiele innych zawodów jak np. technik programista, elektryk, logistyk czy też grafiki i poligrafii cyfrowej.

Dzięki nauce w Zespole Szkół nr w 3 czyli w ekonomiku możesz zostać Technikiem Weterynarii. Absolwent w tym zawodzie jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Może także samodzielnie prowadzić własną działalność.

Nowe kierunki przygotowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Zapraszamy uczniów do technikum pojazdów samochodowych oraz transportu drogowego. W szkole branżowej I stopnia do nauki w zawodzie cieśla.

Ciekawy i przyszłościowy zawód można zdobyć ucząc się w Zespole Szkół nr 2 w Bochni czyli w popularnej budowlance. W szkole można się kształcić w zawodzie technik budownictwa ze specjalizacją budownictwo energooszczędne oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie ze specjalizacją projektowanie i aranżacja wnętrz.

W I LO w Bochni zapraszamy do klas o 8 różnych profilach. W tym do klasy o profilu biologiczno-chemicznym oraz matematyczno – chemicznym.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni kolejny rok z rzędu czekają na Was klasy o profilu mundurowym i społeczno-psychologicznym, zapraszamy też do nauki w klasie o profilu ratowniczo-medycznym.

W informatorze znajdziecie również zakres działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i ofertę Bursy Szkolnej, która zapewnia pobyt uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania.

Uczniowie naszych szkół od wielu lat przodują w wynikach matur i egzaminów zawodowych nie tylko w Małopolsce, ale również w kraju. Każdego roku oferta dydaktyczna dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań młodzieży, rozpoczynającej naukę. W szkołach aktywnie prowadzona jest współpraca zagraniczna, a wymiana młodzieży jest świetną okazją do nauki języków obcych, otwiera nowe perspektywy i możliwości. Wszystkie nasze szkoły mają dobrze doposażone pracownie przedmiotowe i warsztaty. Modernizowana jest również baza dydaktyczna i infrastruktura techniczna.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Bocheński odbywać się będzie z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy przez link: http//malopolska.edu.pl/kandydat. Jak również przez link podany na każdej stronie internetowej wybranej przez kandydata szkoły.

Kandydaci logują się do systemu po założeniu indywidualnego konta korzystając jedynie z numeru PESEL i wygenerowanego przez siebie hasła.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie woli  przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany do 25 lipca 2022r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 26 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Góra