PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUROWEJ

32-820 Szczurowa,
ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39,
www.zsszczurowa.edu.pl,
e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm

TECHNIKUM 5-letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 • przedmioty rozszerzone: język angielski,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, język angielski, matematyka, geografia,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych:

 • projektowania imprez i usług turystycznych,
 • zamawiania imprez i usług turystycznych.

2. w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:

 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania usług i imprez turystycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

TECHNIK HANDLOWIEC

 • przedmioty rozszerzone: język angielski,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, język angielski, matematyka, geografia,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

2. w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:

 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kwalifikacyjny kurs operatora wózka widłowego.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie: Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
3-letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka,
 • języki obce: język angielski.

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 z późni. zm.). Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na turnusach dokształcania teoretycznego a wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w szkole.

Obecnie Branżowa Szkoła I Stopnia kształci młodocianych pracowników w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, przetwórca mięsa, cukiernik, ślusarz, murarz-tynkarz, piekarz, kucharz, fryzjer, kamieniarz.

Perspektywy rozwoju zawodowego:

 • kurs kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kwalifikacyjny kurs operatora wózka widłowego.
Góra