NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2023 ROKU

Inwestycyjne podsumowanie 2023 roku

Andrzej Potępa Starosta Brzeski

To był naprawdę dobry rok dla Powiatu Brzeskiego patrząc pod kątem ogólnych nakładów na inwestycje we wszystkich obszarach zadań Powiatu, które staramy się prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, mając przede wszystkim na uwadze dobro i komfort życia naszych mieszkańców.

W 2023 r. Powiat na infrastrukturę drogowo-chodnikową przeznaczył 52,5 mln zł, w sektorze działań na rzecz osób niepełnosprawnych 7,5 mln zł, a w zakresie służby zdrowia 21 mln zł! To świetny wynik. Trzeba jednak przyznać, że nieocenionym wsparciem dla Powiatu przy realizacji różnych inwestycji jest możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno europejskich jak i rządowych. Samorząd działa bardzo intensywnie. Powiat skutecznie wnioskuje i otrzymuje środki, które pozwalają utrzymać świetną dynamikę realizowanych projektów i dają gwarancję zabezpieczenia finansowego na dalsze lata.Andrzej Potępa, Starosta Brzeski

ŚRODKI NA INFRASTRUKTURĘ DROGOWO-CHODNIKOWĄ – 52,5 MILIONA ZŁOTYCH

W 2023 r. Powiat zrealizował sześć ważnych inwestycji drogowych, których całkowity koszt sięga ponad 22 miliony złotych! Zrealizowane prace to kompleksowa rozbudowa i modernizacja ciągów drogowych (wraz z budową chodników) w miejscowości Poręba Spytkowska do granicy z Powiatem Bocheńskim, na ul. Podgórskiej w Jadownikach, na ul. Kopernika w Brzesku, na ul. Prostej w Jasieniu oraz w Iwkowej na drodze powiatowej nr 1446 K. Aktualnie trwają prace przy budowie Centrum Bezpieczeństwa koło brzeskiego szpitala.

Na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 1443 K w Porębie Spytkowskiej Powiat otrzymał 95-procentowe dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja II. Pozostałe 5% zostało sfinansowane ze środków własnych. Całkowity koszt tego zadania to ponad 5 mln zł!

Zmodernizowana droga powiatowa nr 1443 K w Porębie Spytkowskiej

Na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Brzesko-Mokrzyska oraz Jadowniki-Porąbka Uszewska, Powiat Brzeski pozyskał łącznie prawie 5 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa drogi powiatowej nr 1452 K Brzesko-Mokrzyska została już zakończona, a jej koszt to ponad 1,2 mln złotych. Zakres prac obejmował modernizację ulicy Kopernika w Brzesku. Z kolei na drodze nr 1437 K Jadowniki-Porąbka Uszewska ukończono I etap obejmujący budowę chodnika na ul. Podgórskiej w Jadownikach. Rozpoczęto prace związane z realizacją II etapu tego zadania, który obejmuje m.in. przebudowę parkingu koło cmentarza w Porąbce Uszewskiej. Całkowity koszt zadania to blisko 7 mln zł. Powiat na realizację tej inwestycji pozyskał 50-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W konsekwencji rozmów pomiędzy Starostą Brzeskim, Burmistrzem Brzeska oraz Wójtem Gminy Dębno uzyskano porozumienie na mocy którego Gminy zadeklarowały swój finansowy udział w tej inwestycji. To właśnie z budżetu tych trzech samorządów zostanie pokryty koszt pozostałych 50%.

Kolejna inwestycja zrealizowana w 2023 r. dotyczy przebudowy skrzyżowania w Jasieniu. Dzięki współpracy Powiatu Brzeskiego, Powiatu Bocheńskiego oraz Gminy Brzesko i Gminy Rzezawa w Jasieniu na ul. Prostej powstało zwiększające bezpieczeństwo nowe funkcjonalne rondo. W ramach zadania wykonano kanalizację, rondo zostało obramowane chodnikiem o szerokości 2 m oraz połączone z przejściami dla pieszych w każdym kierunku. Zadanie obejmowało także montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, takich jak oznakowanie pionowe i poziome oraz stałe oświetlenie uliczne (latarnie). Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 1,3 mln złotych.

Nowe rondo w Jasieniu

Na remont drogi powiatowej nr 1446K w miejscowości Iwkowa (przysiółek nazywany „Nagórze”) Powiat pozyskał z Funduszu Leśnego 1,2 mln złotych dofinansowania. Wartość całego zadania to ponad 2 mln zł, a brakująca część została pokryta z budżetu Powiatu przy wsparciu finansowym Gminy Iwkowa.

Warto zaznaczyć, że wymienione wyżej inwestycje, to nie były zwykłe remonty dróg, ale kompleksowa modernizacja, połączona z pracami instalacyjnymi, hydrotechnicznymi i położeniem całkiem nowej nawierzchni asfaltowej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy po drogach powiatowych, na zmodernizowanych odcinkach wzmocniono i poszerzono jezdnię, dostosowując ją do aktualnych standardów dróg publicznych. Pobocza zostały utwardzone kruszywem kamiennym, wybudowano zatoki autobusowe, przebudowano przepusty i pogłębiono drogowe rowy odwadniające. W miejscach o gęstej zabudowie i wzmożonym ruchu pieszych wybudowano chodniki. Na zmodernizowanych odcinkach zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, takie jak aktywne przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome dróg, stalowe bariery i poręcze ochronne.

Pomimo zimowej aury realizowane są prace związane z wykonaniem całkowicie nowego układu komunikacyjnego w rejonie brzeskiego szpitala. Przebudowano kanalizację deszczową, instalację wodociągową i kablową oraz wykonano część chodnika. Prawie 5 milionów złotych na realizację I etapu tego zadnia zostało pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jak mówi Starosta Brzeski Andrzej Potępa

– Ta inwestycja jest niezwykle ważna, ponieważ upłynni ruch, zwiększy przepustowość oraz bezpieczeństwo i przede wszystkim sprawnie skomunikuje Szpital, powstającą właśnie nową Komendę Policji i mającą powstać Komendę Straży z drogami krajowymi i autostradą.

Powiat w ramach kolejnego rozdania z programu Polski Ład pozyskał nowe środki na realizację II etapu tego zadania. Kwota dofinansowania to ponad 5 mln zł.

Powiat dba, aby poszczególne etapy inwestycji drogowych były opracowywane w szczególności z myślą o pieszych i ich bezpieczeństwie, mając także na uwadze podniesienie komfortu podróżowania po drogach powiatowych. W 2023 roku Powiat Brzeski zajął I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich pn. BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe za wybudowanie największej ilości chodników spośród wszystkich powiatów (za rok 2022).

Nagroda dla Powiatu Brzeskiego za wybudowanie największej ilości chodników spośród wszystkich powiatów w Małopolsce

POWIAT INWESTUJE W OŚWIATĘ

W obszarze edukacji ponadpodstawowej Powiat realizuje m.in. unijne projekty kilkuletnie wspierające zarówno kształcenie zawodowe jak i ogólnokształcące. Do końca 2023 roku w szkołach technicznych realizowany był wyróżniony w plebiscycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” projekt „Fachowcy w swojej branży”, którego wartość przekracza 4 mln złotych, a dofinansowanie to ponad 3,6 mln złotych. Głównym założeniem projektu był rozwój praktycznego kształcenia uczniów i podniesienie kwalifikacji nauczycieli klas technicznych. Oprócz tego w LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku do końca czerwca 2023 r. realizowany był projekt  „Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III”.

W ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” w 2023 r. przeznaczono 845 000 złotych na 64 kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla 551 uczniów i 45 nauczycieli, 97 staży zawodowych oraz doposażenie pracowni gastronomicznej w ZS w Czchowie, pracowni elektrycznej w ZSTiB w Brzesku oraz pracowni ekonomicznej i informatycznej  w Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku. Ponadto w 2023 r. w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych oddano do użytku 7 nowych pracowni: laboratorium chemiczne, pracownię odnawialnych źródeł energii, pracownię doskonalenia nauki jazdy, pracownię informatyczną, salę wyciszenia i terapii, salę oczekiwań dla rodziców oraz pracownię SI. Łączna wartość tych zadań to ponad 328 000 złotych.

Pracownia doskonalenia nauki jazdy w ZSTiB w Brzesku

W Zespole Szkół w Czchowie od roku szkolnego 2023/24 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące z oddziałem przygotowania wojskowego do pełnienia zawodowej służby w sektorze służb mundurowych. Podstawową bazą dydaktyczną jest wirtualna strzelnica, w której uczniowie będą uczyć się zasad strzelectwa bojowego oraz posługiwania się bronią. Jednostką wojskową odpowiedzialną za zajęcia praktyczne w Liceum jest 16. Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie – elitarna jednostka Czerwone Berety.

Zakończono prace w brzeskiej „Zielonce” związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Powiat Brzeski na realizację tych inwestycji pozyskał 8,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a całkowity koszt zadania wynosi prawie 11 milionów złotych. W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji poddawany był budynek szkoły oraz warsztatów szkolnych. Pierwszy etap tego zadania obejmował kompleksowy remont dachu szkoły. Całość pokrycia dachowego została wymieniona, ocieplona, wyposażona w instalację odgromową oraz kanalizację deszczową. Zakres trzech kolejnych etapów tego zadania obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów i dachów, częściową wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej elewacji, modernizację kotłowni, wymianę instalacji C.O w budynku szkoły oraz termomodernizację warsztatów wraz z wymianą oświetlenia na ledowe. Wymiernym efektem tej inwestycji będą z pewnością znaczące oszczędności Powiatu spowodowane obniżeniem zużycia energii. Kompleksowa termomodernizacja zmniejszy straty ciepła, co przełoży się na oszczędności finansowe, a dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się także estetyka budynków użyteczności publicznej. Co więcej, kompleksowy remont budynków szkolnych wpisuje się w obecnie panujące trendy budownictwa ekologicznego z uwagi na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zakończona termomodernizacja ZSTiB w Brzesku

Powiat wnioskował i otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dwa etapy zadania pn. Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku. Wysokość otrzymanego wsparcia to blisko 2 mln złotych. Budynek liceum jest własnością Powiatu Brzeskiego, pochodzi z 1917 roku (jego starsza część) i figuruje w gminnej ewidencji zabytków w gminie Brzesko. W ramach zadania przewiduje się m.in. wykonanie remontu i izolacji termicznej dachu, przebudowę kominów, wykonanie elewacji budynku, odnowienie drewnianego balkonu wraz z zadaszeniem, izolację fundamentów i wykonanie drenażu oraz odwodnienia terenu wokół budynku. Odrestaurowane budynki to szansa na zagospodarowanie istniejących obiektów (w tym przypadku liceum/szkołę), co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. O taki właśnie rozwój dba Powiat Brzeski.

W grudniu 2023 r. otwarto pracownię odnawialnych źródeł energii w ZSTiB w Brzesku.  Powiat Brzeski pozyskał na ten cel wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 71 tysięcy złotych. Celem zadania było utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii, w której uczniowie uczący się w zawodach elektryk, technik elektryk  i mechatronik mają możliwość zapoznania się z warunkami eksploatacji i instalacji źródeł fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Głównym założeniem jest wykorzystanie wytworzonej energii do zasilania urządzeń pracowni. Ponadto wartością dodaną realizacji projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

Otwarcie pracowni odnawialnych źródeł energii w ZSTiB w Brzesku

We wrześniu 2023 r. podczas Kongresu Edukacji Zawodowej w Krakowie wyróżniono Powiat Brzeski za zaangażowanie w kształcenie zawodowe młodych Małopolan. Samorząd  znalazł się w gronie organów prowadzących szkoły zawodowe, które wspierają placówki edukacyjne w zakresie organizacji wakacyjnych staży u pracodawców, realizują kursy i szkolenia dla uczniów dając im dodatkowe kwalifikacje. Wyróżnienie dla Powiatu przekazała Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

REKORDOWE INWESTYCJE W SŁUŻBIE ZDROWIA – 21 MILIONÓW ZŁOTYCH

Rok 2023 w brzeskiej lecznicy obfitował w inwestycje związane z pozyskanymi środkami  zewnętrznymi, a ich zakres obejmował m.in. modernizację szpitala oraz uzupełnienie i wymianę niezbędnej aparatury.

W kwietniu 2023 roku Zakład Diagnostyki Obrazowej w SPZOZ w Brzesku wzbogacił się o nową Pracownię RTG wyposażoną w nowoczesny cyfrowy aparat rtg ogólnodiagnostyczny – FDR Smart X firmy Fujifilm. Jest to nowoczesny aparat rentgenowski z regulowanym stołem i ruchomym statywem płucnym z zawieszeniem sufitowym posiadającym system autopozycjonowania lampy rtg. Z aparatem rtg zintegrowana jest wielofunkcyjna stacja technika do wprowadzania danych pacjenta i wstępnej obróbki obrazu diagnostycznego. Zakres badań wykonywanych na cyfrowym aparacie rtg FDR Smart X obejmuje wykonywanie zdjęć rentgenowskich ogólnodiagnostycznych (kośćca, jamy brzusznej, klatki piersiowej) oraz badań urografii. W związku z zakupem nowego aparatu rtg przeprowadzono również gruntowną modernizację pomieszczeń pracowni rtg. Zakup aparatu RTG i modernizacja pomieszczeń to inwestycja zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Całkowity koszt zadania to niespełna 2 miliony złotych.

Nowa pracownia RTG w brzeskim szpitalu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku wnioskował i otrzymał środki z Funduszu Medycznego. To rekordowa dotacja w kwocie ponad 12,5 mln zł! i jest to pierwsze w historii szpitala tak duże jednorazowe dofinansowanie. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację, przebudowę i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt medyczny, w tym aparaty USG, urządzenia endoskopowe i diagnostyczne, które są wykorzystywane w codziennej pracy w SOR. Dzięki tym inwestycjom pacjenci odczują znaczną poprawę warunków leczenia, dostępności i jakości udzielanych  świadczeń, a także poprawią się warunki pracy personelu medycznego. Termin realizacji zadania to koniec 2025 roku.

W listopadzie 2023 r. oddano do użytku Pracownię Mammografii wyposażoną w najwyższej jakości cyfrowy aparat mammograficzny Amulet Innovality firmy FUJIFILM oraz diagnostyczną lekarską stację opisową z monitorami medycznymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii aparat zapewnia maksymalny komfort pacjentkom podczas mammografii, natomiast doskonała jakość obrazu i klasa oprogramowania umożliwiają wykrywanie nawet drobnych zmian w strukturze piersi przy niewielkiej ekspozycji pacjenta na działanie promieniowania. Dzięki inteligentnemu systemowi AEC (i-AEC) w połączeniu z nową technologią analizy obrazów można dostosować optymalną dawkę promieniowania dla każdej ekspozycji piersi – także z implantami. Zakup mammografu został częściowo dofinansowany ze środków Ministra Zdrowia. Koszt mammografu wraz z oprogramowaniem i osprzętem to blisko 850 tys. zł. W tym roku pozyskano kolejne środki z Ministerstwa Zdrowia na zakup kolejnego ambulansu (ok. 750 tys. zł) oraz urządzeń robotycznych do oddziału Rehabilitacji w kwocie 1,8 miliona złotych. Z kolei z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie otrzymano wsparcie w wysokości 800 000 złotych na zakup aparatury medycznej.

Nowa pracownia mammografii w SP ZOZ w Brzesku

W ostatnim miesiącu starego roku został oddany do użytku zmodernizowany Oddział Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej w SP ZOZ w Brzesku. Na realizację tego zadania przeznaczono ponad 2,5 miliona złotych, przy współfinansowaniu z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów. Zakres zrealizowanych prac obejmował roboty budowlane, instalacyjne, przebudowę sanitariatów, wydzielenie izolatki, zakup wyposażenia pomieszczeń dla pacjentów i personelu, mebli, sprzętu medycznego, w tym łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, defibrylatora, wózków, łóżka zabiegowego czy myjki. Wykonany remont wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, a nowoczesny sprzęt medyczny zwiększy możliwości diagnostyczno-lecznicze pacjentów chirurgicznych i onkologicznych.

Zmodernizowany Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

Jak mówi Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa

– Ogromnie cieszą tak liczne i dobre zmiany w naszym szpitalu. Powiat stara się wspomagać i dofinansowywać kolejne inwestycje w tej placówce oraz dbać o infrastrukturę terenów przylegających, jak chociażby drogi dojazdowe, które aktualnie są przebudowywane, aby ułatwić dojazd do lecznicy.

Z MYŚLĄ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 7,5 MILIONA ZŁOTYCH

Od stycznia 2023 r. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku dysponuje 20 nowymi łóżkami dla pacjentów, którzy nie wymagają już hospitalizacji, ale ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Wyremontowane pomieszczenia zostały dostosowane do wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz technicznych. Wyposażono je w nowe łóżka, niezbędne meble, telewizory, klimatyzatory i dostęp do internetu. Gabinety zabiegowe wzbogacono o nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, spełniającą wysokie standardy w zakresie obsługi pacjenta. Koszt inwestycji to prawie milion złotych, a środki pochodzą z budżetu Powiatu Brzeskiego oraz ZOL. Obecnie placówka świadczy opiekę dla 62 pacjentów w ZOL oraz dla 20 pacjentów w hospicjum stacjonarnym i hospicjum domowym. W związku ze zwiększeniem zakresu usług opiekuńczo-leczniczych utworzono dziewięć dodatkowych miejsc pracy dla lekarzy, fizjoterapeutów oraz pielęgniarek.

ZOL w Brzesku

Powiat Brzeski dba o dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach programu PFRON pn. Dostępna przestrzeń publiczna pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski dotyczące budowy windy w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku oraz w budynku Starostwa na ul. Piastowskiej 2B. Głównym celem działań samorządu jest zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynku szkoły i urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnienie im dostępu do przestrzeni publicznej na zasadzie równości z innymi osobami.

W zeszłym roku zostały wykonane prace remontowe w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej, na które Powiat Brzeski przeznaczył blisko 70 tysięcy złotych. Zakres prac obejmował m.in. renowację parkietu oraz wymianę drzwi w sali gimnastycznej, prace malarskie, podział dużych klas lekcyjnych na mniejsze oraz dostosowanie ich do potrzeb podopiecznych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Ponadto Ośrodek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Grant nr 1 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa. W ramach tego zadania za łączną kwotę 25 tysięcy złotych zakupiono sprzęt komputerowy dla psychologa, pedagoga, logopedy, biblioteki, nauczycieli oraz wychowawców grup wychowawczych. Przeprowadzone prace remontowe znacznie poprawiły warunki pracy, nauki i rehabilitacji podopiecznych Ośrodka, a zakupiony sprzęt komputerowy jakość prowadzenia zajęć edukacyjnych i specjalistycznych. W Ośrodku w Złotej jest realizowany program wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja 25 plus”. We wrześniu zeszłego roku Powiat podpisał kolejną umowę z PFRON dotyczącą jego realizacji. W roku szkolnym 2023/2024 na zajęcia uczęszcza siedmiu beneficjentów programu. Są to absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Celem programu jest zapewnienie jego uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym,  a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Planowana łączna kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu  w tym roku to 231 000 zł. Udział w programie jest bezpłatny.

Wyremontowane sale lekcyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej

Dwa miesiące temu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze trafił nowy autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Powiat zrealizował to zadanie w ramach programu PFRON pn. Program wyrównywania różnic między regionami III. Wartość pojazdu to 470 000 złotych. Autobus wyposażony jest m.in. w miejsce dla wózka inwalidzkiego z kompleksem pasów, aluminiowe najazdy z podłogą antypoślizgową umożliwiające ręczne wprowadzenie wózka z osobą niepełnosprawną do wewnątrz i na zewnątrz, drzwi tylne dwuskrzydłowe, uchwyty i poręcze ułatwiające wchodzenie i wychodzenie, obniżony stopień wejściowy i wiele innych udogodnień.

Nowy samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze

Została zakończona bardzo duża i wymagająca inwestycja jaką była rewitalizacja budynku byłych warsztatów szkolnych w Łysej Górze, które zostały przeznaczone na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Tak ważne przedsięwzięcie przede wszystkim pozwoli na znaczący rozwój zakładu, dzięki uruchomieniu nowych pracowni i zwiększeniu liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły znaleźć tu zatrudnienie. Na realizację tej inwestycji Powiat wydał blisko 5 mln złotych, a w tej kwocie zawiera się 2,2 mln złotych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Aktualnie została zakończona procedura zakupu wyposażenia do nowoczesnej pralni, która będzie świadczyć usługi m.in. hotelarzom, pensjonatom czy placówkom medycznym.

Zakład Aktywności Zawodowej w Łysej Górze

NOWY PUNKT PASZPORTOWY

Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego mogą korzystać z usług nowego punktu paszportowego, który mieści się w zaadaptowanym pomieszczeniu dawnej stołówki w budynku przy ul. Głowackiego 51. Nowy punkt jest wyposażony w systemy kolejkowe, a petenci mają możliwość internetowej rezerwacji wizyt. Zakres prac obejmował pełną adaptację pomieszczenia dawnej stołówki  wraz z przebudową ścian wewnętrznych i zupełnie nową instalacją. Powstało łącznie 6 powierzchni biurowych, ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, pokój socjalny oraz poczekalnia. Przeprowadzono drobne prace wyburzeniowe, dzięki którym punkt paszportowy zyskał osobne wejście z poziomu parkingu od ul. Nowej, co gwarantuje możliwość wydłużenia czasu pracy takiego punktu w dowolnym terminie. Jak zaznacza Starosta Brzeski Andrzej Potępa – Biura paszportowe są w strukturze administracji rządowej podlegającej Wojewodzie i nie jest to jednostka Powiatu, ale Starostwo Powiatowe w Brzesku podjęło decyzję o takim remoncie z myślą o komforcie mieszkańców.

DOTACJE DLA NGO

Od 2007 roku Powiat Brzeski ogłasza konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Zainteresowanie tą formą wsparcia z roku na rok jest coraz bardziej zauważalne. Przez ostatnie kilkanaście lat samorząd przekazał na ten cel kilka milionów zł.

W 2023 roku w ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło aż 82 oferty w czterech zakresach tematycznych: ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Co roku zwiększa się liczba złożonych projektów, które są nie tylko doskonale opracowywane, ale także bardzo wartościowe i oryginalne. Zeszłoroczna kwota przeznaczona na dotacje wyniosła 200 000,00 zł, ale Powiat Brzeski w budżecie na rok 2024 zwiększył finansowanie do 300 000 złotych.

WSPARCIE DLA JEDNOSTEK OSP

Od kilkunastu lat samorząd Powiatu Brzeskiego wspiera jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to zarówno dotacje związane z zakupem sprzętu i umundurowania strażackiego, ale również środki na działania promujące rozwój kultury czy wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W 2023 r. roku Powiat Brzeski przekazał jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych dotacje w wysokości 68 400,00 złotych. Dotacje celowe dla OSP przyznawane są na zakup sprzętu i umundurowania bojowego, podnoszących gotowość bojową jednostek. Zeszłoroczne dotacje zostały przyznane 17 jednostkom: OSP w Jasieniu, OSP w Jadownikach, OSP w Porębie Spytkowskiej, OSP w Czchowie, OSP w Tworkowej, OSP w Tymowej, OSP w Dębnie, OSP w Niedźwiedzy, OSP w Woli Dębińskiej, OSP w Biesiadkach, OSP w Gnojniku, OSP w Lewniowej, OSP w Uszwi, OSP w Żerkowie, OSP w Wojakowej, OSP w Niedzieliskach oraz OSP w Szczurowej.

Uroczyste podpisanie umów dotacyjnych dla jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego

ŚRODKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK – 53 MILIONY ZŁOTYCH

Powiat Brzeski aktywnie wykorzystuje wszelkie szanse w zakresie pozyskiwania środków oraz angażuje środki własne. Jak podkreśla Starosta Brzeski Andrzej Potępa, to dzięki umiejętnym i skutecznym działaniom związanym z ubieganiem się o środki zewnętrzne, Powiat otrzymuje nowe dotacje, które gwarantują płynną realizację inwestycji w najbliższych latach.

Powiat wnioskował i otrzymał środki z  Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dofinansowanie wynosi 15 mln zł! i jest to pierwsze w historii Powiatu tak duże dofinansowanie przeznaczone tylko na budowę chodników wraz z infrastrukturą techniczną. Powiat wsłuchał się w głos Gmin i to ich włodarze po konsultacji ze swoimi radnymi i sołtysami zadecydowali, na których odcinkach w pierwszej kolejności powstaną nowe chodniki. Gmina Brzesko otrzymała na ten cel 3 mln złotych, a gminy Czchów, Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa po 2 mln złotych. Przetarg na realizację tego zadania został już rozstrzygnięty, a jeśli pozwolą na to warunki pogodowe prace zostaną rozpoczęte  wiosną.

W ramach tego samego programu pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący kompleksowej modernizacji drogi powiatowej 1410 K Iwkowa – Czchów – Zdonia (wartość zadania to ponad 6 mln złotych) oraz drogi powiatowej nr 1433K  Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska  (koszt inwestycji to prawie 5 mln złotych). W obu przypadkach wartość dofinansowania wynosi jedynie 50%, a co za tym idzie na realizację tych inwestycji potrzebna jest jeszcze ogromna suma kilku milionów złotych! W konsekwencji rozmów pomiędzy Starostą Brzeskim, Burmistrzem Brzeska, Burmistrzem Czchowa oraz Wójtem Gminy Iwkowa uzyskano porozumienie na mocy którego Gminy zadeklarowały swój finansowy udział w tej inwestycji.

Góra