NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2023 ROKU

Nowy Wiśnicz. Inwestycje w 2023 roku

Fot. Artur Świątek

Rok 2023 to kolejny czas wielu ważnych i potrzebnych inwestycji, które realizowane są na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Na wiele tych zadań gmina pozyskała dodatkowe fundusze zewnętrzne. W minionym roku była to kwota o łącznej wartości blisko 16 milionów zł. Samorząd gminy sukcesywnie wykonywał remonty dróg, modernizacje i budowę budynków oświatowych, infrastruktury sportowej, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy rok 2023 pełen intensywnych działań mających na celu rozwój gminy Nowy Wiśnicz. Chciałabym podzielić się z Państwem informacjami na temat zrealizowanych inwestycji i zadań, które miały istotny wpływ na naszą społeczność.

To z inicjatywy mieszkańców, którzy na bieżąco zgłaszali potrzeby każdego z sołectw, powstało lub jest w trakcie realizacji wiele przedsięwzięć. Są to nie tylko bieżące remonty, które są wykonywane sukcesywnie, ale również duże inwestycje. Z racji m.in. wymaganych zezwoleń instytucji nadzorujących, sporządzenia projektów czy pozyskania dofinansowań są działaniami długoterminowymi i ich realizacja rozkłada się na więcej niż rok. 

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy odpowiadając na wnioski lokalnej społeczności  w ubiegłym roku oddano do użytku gruntownie wyremontowany budynek przedszkola w Nowym Wiśniczu oraz wybudowany nowy obiekt świetlicy i przedszkola w Olchawie. W trakcie realizacji jest budowa przedszkola w Królówce. Z dbałości i troski o rozwój osobowości, zainteresowań i talentów naszych najmłodszych mieszkańców utworzona została Szkoła Muzyczna I stopnia. Na jej działalność przystosowywany jest budynek dawnego wiśnickiego przedszkola. Odpowiadając na potrzeby rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców w trakcie realizacji są prace związane z przebudową stadionu Szreniawa w Starym Wiśniczu oraz krytej pływalni w Nowym Wiśniczu.

Realizacja założonych planów i działań, które mają istotny wpływ na rozwój gminy, w tym poprawę życia mieszkańców, była i jest możliwa dzięki dobrej współpracy, zaangażowaniu i wsparciu pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów.
Dziękuję za Państwa zaufanie, owocną współpracę oraz aktywny udział w rozwoju naszej gminy.

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Małgorzata Więckowska

Infrastruktura drogowa

W gminie sukcesywnie realizowane są zadania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Łącznie powstało ponad 4,35 km nawierzchni asfaltowej, a na bieżącą konserwację nawierzchni zużyto 2163 ton kruszywa. Na cząstkowy remont dróg wydatkowano ok. 372 tys. zł.

W czerwcu zakończono remont drogi gminnej nr 580852K Stary Wiśnicz – Zagrody. Efektem wykonanych prac jest odcinek 1,4 km nowej nakładki asfaltowej wraz z nową podbudową, odwodnieniem, poboczami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym drogi. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1,3 mln zł przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 740 tys. zł.

We wrześniu zakończono modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace wykonano we wszystkich sołectwach a ich łączny koszt to ok. 430 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 111 678 zł.

W listopadzie zakończono remont tzw. „białej drogi” na odcinku Kopaliny – Pogwizdów. Zadanie było współfinansowane z Funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła  ponad 1 mln zł, w tym wartość dofinansowania przez Nadleśnictwo Brzesko 951 tys. zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących w lipcu ubiegłego roku ukończono budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w Muchówce o długości 310 metrów. Zadanie za blisko 706 tys. zł współfinansowane zostało ze środków Województwa Małopolskiego. W Połomiu Dużym zlikwidowano bariery architektoniczne w postaci schodów w ciągu chodnika przy drodze wojewódzkiej. Zadanie zrealizowano za kwotę ponad 28 tys. zł, w tym dofinansowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 11 tys. zł. W Wiśniczu Małym powstał kolejny odcinek chodnika o długości ok. 70 mb. Wartość przeprowadzonych prac to prawie 96 500 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy i uczestników ruchu drogowego gmina w 2023 roku wydatkowała blisko 135 tys. zł  na wybudowanie 888 m sieci elektroenergetycznej złożonej z 21 słupów i jednej lampy hybrydowej. Wykonano również 5 projektów oświetlenia ulicznego za kwotę 47 115 zł.

Gmina pozyskała również kolejne środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 3,8 mln zł na realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy rozbudowy drogi gminnej  Stary Wiśnicz – Podgródek- Brzeźnica, w ramach którego powstanie m.in. 480 metrów chodnika. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę blisko  2 mln 600 tys. zł, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie  1 826 440,00 zł.
Natomiast drugie zadanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej w Królówce, w ramach którego zaplanowano m.in. budowę blisko kilometrowego odcinka chodnika. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę ponad 2 mln  580 tys. zł, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 988 253,00 zł.

W trakcie realizacji są również projekty na przebudowę dróg: Stary Wiśnicz-Kopaliny oraz Królówka-Wola Nieszkowska.

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

W 2023 roku gmina wybudowała  6,9 km nowej sieci wodociągowej za kwotę ok. 1 830 000 zł i uzyskała pozwolenie na dalszą rozbudowę wspomnianej sieci o długości 7,2 km.

W 2023 roku gmina wybudowała 0,7 km nowej sieci kanalizacyjnej za kwotę ponad 590 000 zł i uzyskała pozwolenie na dalszą rozbudowę wspomnianej sieci o długości 6,2 km.

Na podstawie umów zawartych w 2023 r. w trakcie realizacji pozostaje:

  • wykonanie 2,3 km sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w miejscowości Łomna za kwotę ok. 800 tys. zł;
  • wykonanie ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nowy Wiśnicz oraz Leksandrowa za łączną kwotę w wysokości ok. 2,7 mln zł.

W celu możliwości dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej gmina nabyła w Królówce działkę z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków. Natomiast w Kobylu działkę pod budowę zbiornika  na wodę pitną wraz z hydrofornią.

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa”. Prace realizowane były w dwóch etapach. Pierwszy z nich został zakończony w 2022 roku. Na modernizację stacji pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln. 730 tys. zł a łączny koszt całej inwestycji opiewa na kwotę  ponad 5 mln zł.

Placówki oświatowe

Początkiem stycznia 2023 r. najmłodsze pokolenie wiśniczan rozpoczęło edukację w nowo wyremontowanym budynku przedszkola przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu, na który wydatkowano kwotę ponad 8 mln złotych, w tym pozyskane przez gminę dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości ok. 5 mln złotych. Nowe przedszkole to przede wszystkim większe przestrzenie dla przedszkolaków, przyjazny wystrój oraz nowoczesne wyposażenie, które umożliwiło jesienią przyjęcie do placówki ok. 260 dzieci. Budynek został dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejną ważną inwestycją, przede wszystkim dla mieszkańców Olchawy, było zakończenie budowy budynku świetlicy wiejskiej i przedszkola w Olchawie. Powstał nowoczesny obiekt z pięknymi pomieszczeniami dla najmłodszych, kuchnią, świetlicą, placem zabaw oraz dużym placem parkingowym. Koszt wykonania zadania to około 2 mln 400 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 384 878 zł. Z kolei dzięki dofinansowaniu z Województwa Małopolskiego w wysokości 30 tys. zł świetlica ww. budynku została doposażona w niezbędne sprzęty, które posłużą mieszkańcom sołectwa. Wartość całego zadania to kwota blisko 50 tys. zł.

Gmina prowadzi również zaawansowane prace związane z budową przedszkola w Królówce. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 mln 250 tys. zł. Wartość całkowita inwestycji opiewa na kwotę blisko 7 mln 800 tys. zł.

Trwają również prace związane z termomodernizacją budynku dawnego przedszkola w Nowym Wiśniczu, gdzie docelowo swoją siedzibę będzie miała Szkoła Muzyczna I stopnia, która swoją działalność rozpoczęła we wrześniu ubiegłego roku. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 430 tys. zł. Wartość całkowita zadania opiewa na kwotę prawie 930 tys. zł.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Prace postępują również przy przebudowie krytej pływalni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu, gdzie niebawem mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z nowoczesnego obiektu.Całkowita wartość zadania to prawie 11 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie to ponad 6,7 mln złotych

Modernizacji poddane zostało również boisko sportowe „Szreniawa” w Starym Wiśniczu. Realizacja I etapu zaplanowanej gruntownej przebudowy stadionu, na który gmina pozyskała środki w wysokości 5,5 mln zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” pochłonie blisko 9,3 mln.

Na terenie Muchówki wykonane zostały prace z zakresu zagospodarowania terenu stadionu sportowego KS Ceramika. Wartość zadania to kwota  blisko 270 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości ponad 135 tys. zł pozyskane przez gminę w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.  Pozostała kwota to środki własne gminy oraz z Funduszu Sołeckiego. 

Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina prowadzi również sukcesywne działania mające na celu poprawę warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W czerwcu zakończono remont podjazdu do bram garażowych przy budynku remizy OSP  w Nowym Wiśniczu oraz remont pokrycia dachowego polegający na malowaniu powierzchni dachu. Wartość całego zadania opiewała na kwotę prawie 81 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego. 


Dzięki realizacji projektu z BO 2023 Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnej w ramach projektu z budżetu obywatelskiego wzbogaciła się o dron z kamerą termowizyjną, namiot pneumatyczny oraz ubrania koszarowe. Zadanie zrealizowano za ponad 38 tys. zł.

Doposażono również Ochotniczą Straż Pożarną w Królówce poprzez zakup motopompy oraz sprzętu ratownictwa w postaci ubrań specjalnych. Zakup motopompy Tohatsu VE1500 M16/8 zrealizowano przy wsparciu fin. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wspomniane dofinansowanie wyniosło 18 431,99 zł, dotacja z Gminy Nowy Wiśnicz – 20 tys. zł, wkład własny OSP Królówka  to kwota 8 000,51 zł. Zakup 6 kompletów ubrań specjalnych SX 4 GOLD OSP był możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości 20 000 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina dofinansowała również jednostki OSP w zakresie zakupu sprzętu bojowego: OSP w Starym Wiśniczu (5 900 zł), OSP w Chronowie (2 850 zł), OSP w Muchówce ( 2 100 zł), OSP w Nowym Wiśniczu (10 000 zł). OSP w Wiśniczu Małym otrzymało dotację celową w wysokości 4000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch bram garażowych segmentowych.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina pozyskała 1 mln zł na zakup dwóch pojazdów ratowniczo-gaśniczych.  

Pozostałe działania

W ramach działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy zakończono realizację zadania pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – ETAP II”. Dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości ok. 1,3 mln zł gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach zadania dokonano wymiany istniejących źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe, na kotły na paliwo gazowe i biomasę wraz z przystosowaniem instalacji wewnętrznych do nowego źródła ciepła w około 100 budynkach.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gmina pozyskała kwotę 6 mln 470 tys. zł na budowę przedszkola w Starym Wiśniczu oraz kwotę 1 mln 530 tys. zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu.

Ponadto kwotę 1 mln zł pozyskano na prace konserwatorskie bramy Zamku w Wiśniczu oraz wymianę stolarki okiennej w sali balowej zamku.

Dzięki dofinansowaniu z Województwa Małopolskiego w wysokości blisko 32 tys. zł przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie przy kapliczce w Królówce oraz Pomniku Wolności na wzgórzu zamkowym. Koszt przeprowadzonych prac przy obu obiektach wyniósł prawie 60 tys. zł.

W listopadzie ubiegłego roku wywieziono pojemniki zawierające niebezpieczne odpady, które były składowane na jednej z nieruchomości w miejscowości Królówka. Koszt utylizacji to kwota ponad 529 tys. zł.  Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała na ten cel 60% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki podjętym działaniom niebezpieczne odpady opuściły teren gminy.

W 2023 r. zaczęły obowiązywać punktowe zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kobyle, Olchawa i Królówka. Podjęto uchwały o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania wsi Stary Wiśnicz, Królówka (punktowe) oraz Kobyle.

Oprócz realizacji wielu zadań inwestycyjnych, gmina była organizatorem oraz współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, wśród których należy wymienić chociażby Koncert Noworoczny, Wiśnicką Paradę Orkiestr Dętych czy Wiśnickie Jarmarki, które cyklicznie co roku odbywają się w okresie czerwca, sierpnia i grudnia. Gmina wspierała również finansowo wiele przedsięwzięć organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe. Jak co roku wsparcie z budżetu gminy otrzymują również kluby sportowe, na ten cel Gmina w zeszłym roku przeznaczyła kwotę 320 tys. zł.

Góra