NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2023 ROKU

GMINA DRWINIA – Inwestycje w 2023 roku

Nowoczesna i pierwsza na terenie gminy oczyszczalnia ścieków, ponad 20 kilometrów kanalizacji, ale też nowe boiska, kolejne ścieżki rowerowe to tylko niektóre z zadań, jakie zrealizował samorząd gminy Drwinia w minionym roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem inwestycyjnym na rok 2023.

To był bardzo pracowity rok. Udało się nam zakończyć jedną z większych i bardzo potrzebnych inwestycji, czyli kanalizację Dziewina, Gawłówka i Mikluszowic. Wybudowaliśmy także nowoczesną oczyszczalnię ścieków. O te inwestycje mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Wsłuchując się w ich głosy poprawiliśmy stan oświetlenia ulicznego, budujemy też pierwsze na terenie gminy budynki komunalne, powstały również kolejne kilometry ścieżek pieszo-rowerowych, z których tak chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również liczne grono turystów, uruchomiliśmy także nową linię komunikacyjną. Planów mamy więcej. To między innymi budowa nowej remizy OSP w Mikluszowicach i modernizacja boiska sportowego w Drwini, na które już mamy gotowe projekty i zapewnione dofinansowanie.

Jan Pająk
Wójt Gminy Drwinia

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią  

W Gminie Drwinia powstało ponad 22 km kanalizacji, do której podłączono ponad 500 gospodarstw, wybudowano też pierwszą na terenie gminy oczyszczalnię ścieków w Dziewinie. Inwestycja pochłonęła ponad 30 mln zł  (przy ponad 16 mln wsparciu Funduszu Spójności).

Warto dodać, że podpisano już umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej o kolejne gospodarstwa z Dziewina, Gawłówka i Mikluszowic, dzięki temu miejscowości te będą skanalizowane w 100 procentach. Pozyskano na ten cel 5 mln zł z Polskiego Ładu – sieć powiększy się o ponad 9 km.

Gmina będzie wnioskować o kolejne środki, w ramach ogłoszonego naboru przez Województwo Małopolskie celem otrzymania wsparcia finansowego na skanalizowanie kolejnych trzech miejscowości dla których posiada oraz kończy opracowanie stosownej dokumentacji projektowej tj.: Drwini (wartość zadania 28 mln), Zielonej (9,5 mln) i Woli Drwińskiej (5,7 mln).   Ponadto w ramach wniosku zostanie wykonana rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Drwinia w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice, Niedary, Ispina, Wola Drwińska o długości łącznej 1,4 km oraz wymiana wodomierzy wraz z możliwością odczytu zdalnego na terenie całej gminy (wniosek na kwotę prawie 2 mln złotych)  

2. Budowa zintegrowanych sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Drwinia  

Gmina kontynuuje dalszą budowę sieci ścieżek  pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. W 2023 roku oddano do użytkowania ponad 1,5 km nowej ścieżki łączącej Drwinię z Dziewinem. Ponadto na ukończeniu są prace na odcinku ok 2,5  km ścieżki przez Dziewin, w Drwini w kierunku Zielonej oraz od ronda w Świniarach do mostu w Zielonej.  

Łączna wartość uzyskanej dotacji na budowane prawie 4 km ścieżki wynosi 4,1 mln złotych  

Projekt pn.: „Budowa zintegrowanych sieci ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Drwinia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Na częściowe pokrycie wkładu własnego Gmina Drwinia pozyskała wsparcie finansowe z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie jaki i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.   Jeszcze w tym roku zostanie wybudowany ostatni odcinek ścieżki pieszo-rowerowej łączący miejscowość Drwinie z Zieloną.

 

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia  

Na ukończeniu są prace związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia. W 2023 roku rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego o prawie 220 nowoczesnych lamp LED, co  stanowiło ponad 82% zakresu przedmiotowej inwestycji. Pozostała część lamp jest już montowana a prace winny zostać zakończone na przełomie stycznia i lutego.  Zakres robót budowlanych obejmuje zabudowę nowych opraw oświetlenia ulicznego z montażem wysięgników zapewniających optymalne doświetlenie drogi oraz podłączeniem do zasilania elektrycznego i doprowadzeniem do pełnej sprawności funkcjonalnej poprzez montaż napowietrznych linii kablowych (przewody izolowane) na istniejących lub projektowanych słupach energetycznych.  

Zadanie stanowi część inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwini” na które tutejszy Urząd pozyskał środki finansowe Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych   Wartość zadania to prawie 1,5 mln złotych w tym dotacja w wysokości około 60 %.

 

4. „Budowa mieszkań komunalnych zwiększających zasób nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą”

W 2023 roku rozpoczęto budowę dwóch budynków komunalnych w których zaplanowano osiem mieszkań. Do końca roku prowadzono zintensyfikowanie roboty budowlane celem doprowadzenia mieszkań do stanu deweloperskiego. Planuje się że będą gotowe w połowie roku 2024 r.   Na realizację tej inwestycji Gmina Drwinia otrzymała fundusze z programu Polski Ładu w wysokości 2 mln złotych. To tak naprawdę pierwsze tego typu obiekty na terenie Gminy Drwinia. Zaprojektowane mieszkania, mają służyć młodym ludziom z gminy Drwinia.

5. Zmodernizowano drogi rolnicze na terenie gminy  

W ramach środków z budżetu gminy przy wsparciu finansowych środków z Urzędu Marszałkowskiego wyremontowano ponad 2 km dróg rolniczych stanowiących dojazd do pól tutejszych rolników. Zmodernizowano odcinki dróg w m. Ispina, Bieńkowice, Drwinia, Grobla oraz Wola Drwińska. Drogi zyskały nową nawierzchnie tłuczniową  o odpowiedniej grubości celem dostawania do nowych sprzętów rolniczych.   Jednocześnie w 2024 roku, gmina również zabezpieczyła środki i złożyła stosowny wniosek o wsparciu finansowych środków z Urzędu Marszałkowskiego na wyremontowanie kolejnych 1,5 km dróg w m. Trawniki i Drwinia.

 

6. Zakończono budowę strefy aktywności w m. Bieńkowice.  

W Bieńkowicach powstały dwa boiska do rekreacji letniej służące poprawie infrastruktury publicznej i przestrzennej w celu zaspokajania potrzeb kulturowych i społecznych.   Wielofunkcyjne boisko do rekreacji o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19 metrów na 32 metrów zostało wyposażone w osprzęt do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz ogrodzenie typu piłkochwyt.  

Drugie boisko sportowe o nawierzchni trawiastej przeznaczone do gry w piłkę nożną posiada niezbędny osprzęt w postaci m.in. bramek, chorągiewek oraz ogrodzenia typu piłkochwyt.   Jest to kolejna tego typu inwestycja w terenie gminie po boiskach w Świniarach, Mikluszowicach, Wyżycach i Grobli, Drwini i Niedarach.

Została ona zlokalizowana przy istniejącej już strefie rekreacyjnej wyposażonej m.in. parking, siłownie plenerową oraz miejsce do gry w szachy czy też tenisa stołowego.   Budowa infrastruktury została sfinansowana z budżetu gminy przy dofinansowaniu z PROW na lata 2014 – 2020 oraz „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS.

 

7. Rozbudowa drogi gminnej nr 581248K „KOBIELA” w miejscowości Grobla

Droga gminna  nr 581248 „KOBIELA” w miejscowości Grobla została rozbudowana na odcinku od km 0+000 do km 0+182 w zakresie poszerzenia jezdni, remontu warstw asfaltowych, budowy pobocza gruntowego, budowę rowu, budowę przepustu o średnicy fi 400 mm i długości 10 mb z oczyszczeniem i reprofilacją istniejącego rozlewiska.  

8. Renowacja zabytków na terenie Gminy Drwinia  

W 2023 roku udało się wykonać prace konserwatorskie przy figurze Matki Boskiej Różańcowej w Zielonej oraz przy Pominku ks. Stojałowskiego z 1938 r. Zakres prac obejmował:

  • wykonanie inwentaryzacji wstępnej stanu zachowania obiektu
  • oczyszczenie wstępne wraz z uzupełnieniem ubytków
  • oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi z doczyszczeniem mechanicznym
  • ujednolicenie kolorystyki powierzchni
  • zniszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną
  • wzmocnienie powierzchniowe kamienia
  • scalenie kolorystyczne.

 

9. Remont dróg gminnych na terenie Mikluszowic, Dziewina i Gawłówka

Po zakończonych pracach kanalizacyjnych nadszedł czas na remonty nawierzchni asfaltowych w Dziewinie, Mikluszowicach i Gawłówku. W ramach prac wzmocniono podbudowę i wykonano nową nakładę asfaltową na całej szerokości pasa drogowego. Łącznie wyremontowano około 9 km dróg gminnych.

Prace prowadzone były w ramach zawartej umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w przedmiotowych miejscowościach. Zadanie to w części zostało sfinansowane z dotacji z Funduszu Spójności.

 

10. Utworzono nową linię komunikacyjną na terenie gminy Drwinia objętą dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

W zeszłym zostało uruchomione nowe połączenie komunikacyjne na terenie gminy. Jest to wynik wielomiesięcznych starań władz gminy o poprawę dostępności transportu publicznego. Dostrzegając powstałe na terenie gminy Drwinia utrudnienia komunikacyjne, które nasiliły się od wybuchu pandemii Covid-19, urząd prowadził intensywne działania w celu zwiększenia konkurencyjności usług świadczenia transportu publicznego, a tym samym podniesienia standardu obsługi komunikacyjnej mieszkańców.

Uruchomiona w 2023 roku linia, przebiegała na trasie od Mikluszowice do Ispini przez m.in. Niedary gdzie Operator przedmiotowej linii zapewnił dalsze połączenie komunikacyjne do przystanku Chobot Leśniczówka – Niepołomice, co ułatwiało dotarcie do Niepołomic, Wieliczki czy Krakowa. Mając na względzie uwagi mieszkańców, w celu poprawienia funkcjonowania linii, od 2024 roku została ona podzielona na dwie gdzie pierwsza rozpoczyna swój bieg w Mikluszowicach i od Gawłówka po drodze wojewódzkiej przez Groble kursuje do miejscowości Ispina z zapewnieniem przez operatora dalszego połączenia z Nowym Brzeskiem a dalej z Krakowem.

Z kolei druga liniia zaczynająca swój bieg w Gawłówku w kierunku Niedar przez Dziewin, Mikluszowice, Drwinie, Wole Drwińską, Wyżyce i Bieńkowcie ma zapewnić dalsze połączenie komunikacyjne z linia kursującymi do Bochni.  

Utworzenie przedmiotowych linii komunikacyjnych jest możliwe dzięki pozyskanej przez gminę Drwinia dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publiczne w wysokości ok. 90 % ich funkcjonowania.

11. Jest opracowany projekt budowy nowej remizy strażackiej w Mikluszowicach Na dniach będzie ogłoszony przetarg

Samorząd gminy Drwinia otrzymał około 6 mln zł z programu Polski Ład na budowę nowej remizy OSP w Mikluszowicach i modernizację boiska sportowego w Drwini. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację obu zadań.

Nowa remiza OSP w Mikluszowicach powstanie naprzeciwko starego strażackiego budynku. Będzie jednak dużo większa. Projekt zakłada powstanie trzy stanowiskowego garażu, odpowiednio wydzielonych szatni męskich i damskich, magazynu sprzętu ratowniczego, suszarni węży, warsztatu, a także sali szkoleniowej.

W ramach inwestycji ma być zagospodarowany także teren wokół remizy. Przy budynku powstanie między innymi plac manewrowy, parking, bieżnia do treningów oraz altana

W ramach projektu, na który samorząd otrzymał dofinansowanie zostanie także zmodernizowane boisko sportowe GKS Drwinia w Drwini.

12. Opracowano projekt modernizacji boiska GKS Drwinia

Modernizacja terenu GKS Drwinia zakłada przebudowę istniejącego boiska sportowego poprzez stworzenie systemu nawodnienia, budowę oświetlenia, modernizację nawierzchni trawiastej jak i powstanie nowego budynku klubowego. W obiekcie tym przewidziano m in. szatnie dla gospodarzy, gości oraz sędziów z węzłami sanitarnymi, salę szkoleniową oraz magazyn na sprzęt.

Budynek zostanie zabudowany drugą kondygnacją poprzez budowę zadaszonej trybuny dla kibiców. Modernizacji ulegnie też obecna infrastruktura.

13. Opracowano dokumentacje projektową przebudowy głównych dróg gminnych w Niedarach oraz Gawłówek

W 2023 roku opracowano kompletne dokumentacje projektowe przebudowy głównych dróg gminnych przebiegających przez Niedary i Gawłówek. Droga w Niedarach znajduje się na liście rezerwowej objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku a na drogę Gawłówek UG będzie poszukiwał możliwość dofinansowania.  

14. Utworzenie strefy rekreacji w miejscowości Mikluszowice  

Prace polegały na budowie parkingu na około 12 samochodów wraz z drogą manewrowa i zjazdem z drogi powiatowej. Ponadto w ramach strefy rekreacyjnej powstały obiekty małej architektury tj.: ławki parkowe – 2 szt., kosz na śmieci parkowy 2 sztuki, altana, karuzela, huśtawka. W celu realizacji zadania niezbędna była również przebudowa sieci gazowej. koszt:  162 tys zł brutto w tym dofinansowanie 86 310,00 zł (PROW).

 

15. Zakup wyposażenia dla OSP      

W ramach  pozyskanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zrealizowano cztery zadania tj. zakupiono 5 kompletów ubrań specjalnych, 5 hełmów bojowych oraz 5 par butów specjalnych za łączną kwotę 50 000 zł (w tym wkład własny gminy wyniósł 510 zł).

Za kwotę 20 300 zł przy wkładzie własnym w wysokości 300 zł zakupiony został 1 komplet aparatu ochrony dróg oddechowych ODO oraz agregat prądotwórczy Honda  dla jednostki OSP Ispina. Dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono dla jednostki OSP Niedary używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 na podwoziu Starman 14 – 225 wyprodukowany w 2004 r. Koszt zakupu wyniósł 193 300 zł (w tym otrzymana dotacja w wysokości 150 000 zł). Samochód po zakupie przeszedł modernizację, której koszty zostały pokryte z budżetu gminy. Znacząco poprawiła ona jego funkcjonalność oraz wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Na zakup samochodu przeznaczone zostały także w całości środki Funduszu Sołeckiego wsi Niedary na rok 2023.      

W grudniu sfinalizowano zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) dla OSP w Bieńkowicach Dotacja w wysokości 71 000 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 1067,48 zł pozwoliły zakupić dron  DJI Matrice 30T. W ramach zakupu trzech druhów z OSP Bieńkowice przeszło kurs oraz uzyskało uprawnienia do używania tego typu urządzeń.          

12 grudnia 2023 roku w Sali Narad  Urzędu Gminy w Drwini miało miejsce przekazanie zakupionego wyposażenia w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2023″ z projektu współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Drwinia. Zakupione umundurowanie bojowe trafiło do jednostki OSP Dziewin.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 10 000 zł zakupiono 6 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych. Całkowity koszt zakupu umundurowania wyniósł 22 500 zł . Wkład własny gminy stanowiły środki pochodzące z funduszu soleckiego wsi Dziewin na 2023 r.

         

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Świniary zakupiony został quad CF MOTO  CF 520 TB, który trafił na wyposażenie OSP Świniary   Gmina Drwinia w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”, zakupiła dla OSP Wola Drwińska nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą RENAULT MASTER. Całkowita wartość samochodu to 275 200 zł z czego kwota dofinansowania: 261 440 zł, w tym kwota środków europejskich: 233 920 zł, kwota współfinansowania z budżetu państwa: 27 520 zł, kwota wkładu własnego: 13 760 zł. OSP Wola Drwińska otrzymała także z  budżetu Gminy Drwinia dotację celową w wysokości 541 010 zł przeznaczoną na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego łączny koszt zakupu wyniósł 1 091 010 zł. Zakupiony pojazd zastąpi w tej jednostce używany od 2003 roku ciężki samochód gaśniczy Jelcz 004 wyprodukowany w 1987 r.

Góra