NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2023 ROKU

Bochnia. 2023 rok był kolejnym okresem wielomilionowych inwestycji

Inwestycje drogowe, modernizacje miejskich jednostek oraz miliony przeznaczane na edukację, sport i kulturę – tak mogę podsumować miniony 2023 rok. Planując kolejne budżety od lat staram się tak gospodarować środkami publicznymi – czyli naszymi wspólnymi pieniędzmi – by odpowiednie środki kierować tam, gdzie są rzeczywiście potrzebne, nie odchodząc od realizacji deklarowanej przed laty polityki zrównoważonego rozwoju.

Ponad 11,6 mln zł środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych niech będzie wyznacznikiem aktywności Urzędu Miasta Bochnia w celu wieloaspektowego rozwoju miasta.

Zapraszam do zapoznania się z wybranymi inwestycjami, realizowanymi w 2023 roku.

Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochnia

Węzeł przesiadkowy

29 listopada formalnie została zakończona budowa węzła przesiadkowego przy ul. ks. J. Poniatowskiego. Głównym jej celem było zwiększenie dostępności kolejowej regionu oraz integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym autobusowym oraz indywidualnym.

Inwestycja objęła budowę pięciu sąsiadujących ze sobą parkingów wraz z systemem parkingowym oraz monitoringiem. Wybudowano również parking dla busów z trzema zatokami, dwie zatoki dla autobusów, zadaszony parking dla rowerów i parking dla motocykli. Przebudowano toaletę publiczną. Przez okres najbliższych 5 lat nie będzie pobierana opłata za parkowanie.

Inwestycja obejmowała również przebudowę i budowę infrastruktury technicznej i drogowej w ciągu ul. Poniatowskiego.

Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości blisko 3 mln zł. Całość przedsięwzięcia kosztowała niemal 7 mln zł.

Rewitalizacja miasta – Planty Salinarne

W ubiegłym roku rozpoczęła się inwestycyjna część rewaloryzacji zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni. Przedsięwzięcie to stanowi uzupełnienie zrealizowanych już przez bocheński samorząd projektów takich jak: Touristicus, Park Rodzinny Uzbornia, budowa Tężni Solankowej, rewaloryzacja budynków salinarnych Kuźni i Lodowni.

Rezultatem projektu będzie przywrócenie dawnej świetności zabytkowej przestrzeni Plant Salinarnych, wpisanych do rejestru zabytków, integracja mieszkańców, przystosowanie publicznych terenów (pod względem jakościowym i estetycznym) do realizacji działań artystycznych i kulturalnych.

Rewaloryzacja Plant obejmuje wykonanie robót budowlanych na obszarze ponad 28 tys. m2. W jej zakres wchodzą: budowa placu z fontanną w północno-wschodniej części Plant (w miejscu dawnego stawu salinarnego), powstanie placu łączącego tężnię z parkiem, utworzenie nowej ścieżki na osi wschód-zachód, wymianę nawierzchni placu do gry w szachy, odnowienie alejek, wprowadzenie elementów małej architektury (m.in. ławek, koszy, lamp), aranżacja nowej zieleni wysokiej i niskiej wraz z zielenią ozdobną, wybudowanie ścieżek pieszo-rowerowych ze zróżnicowaną nawierzchnią i kompleksowa przebudowa infrastruktury technicznej (rozbudowa instalacji wodnej, energetycznej i kanalizacji deszczowej).

Od strony ulicy Orackiej krawężnik wymieniany jest na betonową palisadę, który ma skuteczniej kanalizować wodę płynącą ulicą podczas ulewnych deszczy i roztopów. Rozebrano betonową alejkę biegnącą równolegle do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, a na części alejek wykonano już podbudowy w wykonanym obramowaniu z obrzeży stalowych.

Część drzew ma już prześwietlone korony oraz wykonane inne zabiegi pielęgnacyjne. Usunięto także część drzew przeznaczonych do wycinki, pozostałe po nich pnie nie pozostawiają wątpliwości, że była to dobra decyzja – większość była wypróchniała, całkiem pusta w środku.

Prace renowacyjne rozpoczęto także przy pomniku „Poległym za Wolność 1914-1920). Zdemontowano tablice z nazwiskami bochnian poległych na frontach I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, z dolnej części pomnika ściągnięto także obłożenie z płyt granitowych, dominanta z piaskowca ze stylizowanym orłem, otoczona rusztowaniem czeka na renowacyjne zabiegi.

Rewaloryzacja tego obszaru zakończy się w III kwartale 2024 r. W 2023 r. na inwestycję wydano ponad 1,3 mln zł.

Warto dodać, że cały proces rewitalizacji miasta podlegał konsultacjom społecznym. W przypadku Plant Salinarnych przeprowadzono dodatkowe spotkania i spacery badawcze.

Modernizacja ul. Partyzantów

Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni to jedna z bardziej oczekiwanych inwestycji miejskich, która znacznie poprawi dostępność do terenów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy oraz poprawi odprowadzanie wód opadowych. Zakres prac obejmuje budowę i przebudowę układu komunikacyjnego drogi (podbudowa i nawierzchnia), ciągów pieszych, elementy bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji opadowej z budową zbiornika retencyjnego na odcinku od Galerii Rondo do ul. Łany oraz wykonanie kompleksowej przebudowy skrzyżowania. Do tej pory wykonawca wyremontował kanał deszczowy pod jezdnią na początkowym odcinku inwestycji. Kanał okazał się być w znacznie gorszym stanie niż wynikało z wstępnego rozpoznania. Uzyskanie decyzji ZRiD umożliwiło rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych tej inwestycji. Wykonano rozbiórkę oraz nowe warstwy wzmocnienia konstrukcji drogowej (warstwa stabilizacji oraz kruszywa na odcinku od ul. Na Buczków do ulicy Łany). Wykonano renowację kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową tzw. rękawem. Wykonywany jest zbiornik retencyjny kanałowy od rowu Buczkowskiego w obu kierunkach około 200 mb.

Projekt jest realizowany w ramach środków dotacyjnych z Polskiego Ładu. Pozyskano blisko 9 mln zł. Wartość inwestycji wynosi ponad 16 mln zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Pracownicy PSZOK-u są przygotowani do odbioru 21 różnych frakcji odpadów. Przywieźć można je wygodnie i bez wysiłku samochodem, czy samochodem z przyczepką. Odpady oddajemy na rampie, wrzucając je do odpowiedniego kontenera.

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to nie tylko lokalizacja, gdzie można zostawić zbędne odpady, ale także miejsce edukacji dla najmłodszych. Na terenie PSZOK-u w dwóch domkach realizowany będzie program edukacji ekologicznej, który cechuje się przede wszystkim wysoką innowacyjnością.

Budowa PSZOK w Bochni pochłonęła ponad 5 mln zł. Na realizacje tej inwestycji otrzymano dotację z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 85 proc. wartości zadania, tj. blisko 3,6 mln.

Budowa parkingu na osiedlu Niepodległości

Zrealizowano I etap robót budowlanych przy budowie parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Legionów Polskich. Wykonano część parkingu (16 miejsc postojowych + 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z kanalizacją deszczową z układem retencyjno-podczyszczającym, budową chodnika oraz przedłużenie istniejącej drogi dojazdowej. Dokonano także nasadzeń zieleni, zamontowano barierki, poprawiono sposób odprowadzenia wód opadowych z ich retencją.

Warto zaznaczyć, że poza poprawieniem bezpieczeństwa i komfortu przybyło również miejsc parkingowych. Nawierzchnia z kruszywa, na stromym podjeździe, została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną. Wydatkowano ponad 600 tys. zł.

Zakup nowego taboru do transportu zbiorowego

Zrealizowano zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego. Miasto nabyło 2 pojazdy ISUZU, które mieszczą 20 pasażerów na miejscach siedzących i 30 pasażerów na miejscach stojących oraz dwa pojazdy Mercedes, które mieszczą 14 pasażerów na miejscach siedzących i 20 pasażerów na miejscach stojących.

Wszystkie autobusy posiadają miejsca na wózek inwalidzki. Wyposażone są w tablice elektroniczne, system monitoringu, klimatyzację, ogrzewanie postojowe wodne oraz drukarki biletowe.

Na zakup pojazdów komunikacji zbiorowej miasto pozyskało środki finansowe w ramach Polskiego Ładu w wysokości blisko 2,7 mln zł. Wartość całej dostawy to nieco ponad 3,3 mln zł.

Sport i rekreacja

  • Wentylacja hali basenowej

Odpowiedzią miasta na dynamicznie rosnące ceny energii była między innymi kompleksowa przebudowa wentylacji hali basenowej Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni. Wykonany w ubiegłym roku audyt energetyczny wykazał jednoznacznie, że modernizacja wentylacji hali basenowej jest najszybszym sposobem na znaczące obniżenie zużycia ciepła i tym samym obniżenie wysokich kosztów eksploatacji obiektu, dlatego władzom miasta zależało na możliwie jak najszybszym uruchomieniu tego procesu inwestycyjnego. Za kwotę blisko 650 tys. zł zaprojektowano, wykonano i uruchomiono nową centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną hali basenowej.

  • Projekt termomodernizacji Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Opracowano kompleksową dokumentację termomodernizacji i dostosowania obiektu krytej pływalni do współczesnych standardów. W ramach zaprojektowanej inwestycji przewiduje się:

– termomodernizację dachu hali basenowej

– montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp,

– termomodernizację budynku (m.in. wymiana przeszklenia na fasadzie oraz dachu, wymiana okien w pozostałej części budynku, docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachów, remont wszystkich schodów zewnętrznych z wymianą ich okładzin),

– wymianę oświetlenia na energooszczędne,

– modernizację holu głównego pływalni wraz z kasą i szatnią (m.in. modernizacja systemu kasowego),

– modernizację strefy saun/SPA wraz z modernizacją wentylacji w tej strefie (m.in. sauna sucha, parowa, infrared, grota solna, strefa schładzania, przeciwprąd),

– modernizację strefy szatni mokrych i natrysków wraz modernizacją wentylacji w tej strefie,

– zmianę sposobu użytkowania części obiektu /dawna strefa gastronomiczna/ z przeznaczeniem na strefę aktywności „junior-senior” /m.in. sauna eventowa, tepidarium/ wraz modernizacją wentylacji w tej strefie,

– modernizację stacji uzdatniania wody.

  • Koncepcja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach

Koncepcja zawiera 3 wielowariantowe wizualizacje ośrodka sportowo-rekreacyjnego w którego skład wchodzić będzie m.in. kompleks sportowy – nowy stadion z trybuną mieszczącą 250 osób i boiskami do piłki nożnej, bieżnią lekkoatletyczną na 60 metrów, kortami tenisowymi oraz kompleksem basenowym z licznymi atrakcjami wodnymi. Koncepcja obejmuje również stworzenie komfortowej przestrzeni zewnętrznej, z ciągami pieszymi, elementami małej architektury i zielenią.

Oświata

Dopełniając wcześniejszych obietnic oraz realizując zapisy Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030 przystąpiono do prac związanych z budową przedszkola na os. Niepodległości oraz realizacją kompleksy szkolno-przedszkolnego w północnej części miasta.

  • Projekt Przedszkola na os. Niepodległości

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami miasto zleciło sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej dla budowy budynku wielofunkcyjnego mieszczącego: przedszkole miejskie, świetlicę dla seniorów oraz gabinety lekarskie na osiedlu Niepodległości.

  • Kompleks szkolno-przedszkolny na osiedlu Proszowskim

W 2023 roku miasto zleciło analizę zasadności budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Proszowskim w Bochni.

Opracowanie obejmowało wykonanie analizy powiązań funkcjonalnych, przestrzennych i demograficznych, uwzględniając obowiązujące obwody szkół podstawowych i przedszkoli oraz analizując zasadność ich zmian.

Autorzy wskazali dwa warianty budowy nowego kompleksu oświatowego – wariant budowy jednego, mniejszego obiektu szkolno-przedszkolnego, którego celem będzie odciążenie istniejących placówek oświatowych oraz wariant zakładający zmianę istniejących obwodów szkół i przeniesienie uczniów do nowego budynku szkoły podstawowej, z równoczesną budową nowego przedszkola.

Prace nad stworzeniem optymalnego rozwiązania trwają. Ich efekty zostaną zaprezentowane do konsultacji społecznych.

Góra