NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

POWIAT BRZESKI. INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Rok 2022 był dla Powiatu Brzeskiego znakomity pod względem ilości pozyskanych środków i zrealizowanych inwestycji. Ale na tym nie koniec, ponieważ Powiat skutecznie wnioskował i otrzymał środki, które pozwolą utrzymać dynamikę realizowanych projektów także w 2023 roku.

” W zeszłym roku zakończyliśmy pięć ważnych inwestycji drogowych, których całkowity koszt sięga ponad 35 milionów złotych! Tak liczne inwestycje drogowo-chodnikowe były możliwe do zrealizowania dzięki gospodarności Powiatu Brzeskiego. Oprócz umiejętnych i skutecznych działań związanych z ubieganiem się o środki zewnętrzne (program Polski Ład oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), drugim czynnikiem warunkującym znakomite wyniki inwestycyjne na drogach powiatowych jest dobra sytuacja finansowa Powiatu, będąca efektem strategicznych działań oszczędnościowych.

W ciągu ostatniego roku równie skuteczni byliśmy w zakresie pozyskiwania funduszy na modernizację i wyposażenie brzeskiego szpitala. W 2022 roku skorzystaliśmy z aż dziesięciu programów rządowych i projektów grantowych na łączną kwotę ponad 12 milionów złotych! SP ZOZ w Brzesku został wyposażony w kilkadziesiąt nowych aparatur i sprzętów medycznych, m.in. w nowy tomograf, aparat do znieczulenia, aparat RTG (o wartości niespełna 1 mln złotych), defibrylatory, wideobronchoskop, łóżka OIOM, bodypletyzmograf, kompresor medyczny, sprzęt do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego i wiele innych. Brzeska placówka wzbogaciła się także o nową karetkę pogotowia.

Wszystkie zrealizowane działania w naszym szpitalu służą zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom oraz podniesieniu jakości udzielanych świadczeń i możliwości diagnostyczno – leczniczych oferowanych mieszkańcom powiatu brzeskiego”.

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

SUKCES W REALIZACJI POWIATOWYCH INWESTYCJI DROGOWYCH

W 2022 r. Powiat zakończył pięć ważnych inwestycji drogowych, których całkowity koszt sięga ponad 35 milionów złotych! Zrealizowane prace to kompleksowa rozbudowa i modernizacja ciągów drogowych (wraz z budową chodników) na długości ponad 25 kilometrów na trasie Brzesko – Szczepanów – Borzęcin (ul. Małopolska w Jadownikach i ul. Galicyjska w Sterkowcu), Brzesko – Okocim – Jadowniki (ul. Witosa w Jadownikach), droga powiatowa w miejscowościach Borzęcin i Przyborów,  drogi w Sufczynie, Łysej Górze i Jaworsku oraz w Wojakowej, Drużkowie Pustym i Dobrocieszu.

Na realizację zadań na ul. Małopolskiej, Galicyjskiej i Witosa  oraz w miejscowościach Borzęcin i Przyborów, Powiat Brzeski pozyskał 55-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat musiał zatem wygospodarować ogromną kwotę kilku milionów złotych jako udział własny. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu i daleko idącym oszczędnościom Powiat zgromadził niezbędne środki aby zrealizować te niezwykle ważne inwestycje. Gminy Brzesko i Borzęcin przeznaczyły na ten cel łączną kwotę 2,8 miliona złotych.

Z kolei na przebudowę drogi powiatowej Sufczyn – Łysa Góra – Jaworsko oraz odcinek Wojakowa, Drużków Pusty i Dobrociesz Powiat Brzeski pozyskał 95-procentowe dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pozostałe 5% zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu.

Warto zaznaczyć, że to nie były zwykłe remonty dróg, ale kompleksowa modernizacja, połączona z pracami instalacyjnymi, hydrotechnicznymi i położeniem całkiem nowej nawierzchni asfaltowej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy po drogach powiatowych, na wszystkich zmodernizowanych odcinkach wzmocniono i poszerzono jezdnię do 5,5 m. Pobocza zostały utwardzone kruszywem kamiennym, wybudowano zatoki autobusowe, przebudowano przepusty i pogłębiono drogowe rowy odwadniające. W miejscach o gęstej zabudowie i wzmożonym ruchu pieszych wybudowano chodniki. Na zmodernizowanych odcinkach zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, takie jak aktywne przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome dróg, stalowe bariery i poręcze ochronne.

INWESTUJEMY W EDUKACJĘ PONADPOSTAWOWĄ

W obszarze edukacji ponadpodstawowej Powiat realizuje m.in. unijne projekty kilkuletnie, wspierające zarówno kształcenie zawodowe, jak i ogólnokształcące. Do końca 2023 roku w szkołach technicznych działać będzie wyróżniony w plebiscycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” projekt „Fachowcy w swojej branży”, którego wartość przekracza 4 mln złotych, a dofinansowanie to ponad 3,6 mln złotych. Głównym założeniem projektu jest rozwój praktycznego kształcenia uczniów i podniesienie kwalifikacji nauczycieli klas technicznych. Oprócz tego w szkołach działa „Małopolska Chmura Edukacyjna” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

W ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” w 2022 r. przeznaczono ponad 850 tysięcy złotych na 51 kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla 500 uczniów, 99 staży zawodowych, 18 stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz doposażenie pracowni.

W 2022 r. wykonano remonty i wyposażono cztery nowe pracownie w szkołach średnich na terenie powiatu: pracownię fryzjerską i informatyczną w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych, pracownię informatyczną w Technikum im. J. Piłsudskiego oraz laboratorium biologiczno-chemiczne w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Koszt tego zadania to prawie 550 tys. złotych.

W grudniu 2022 r. Powiat Brzeski przekazał szkołom ponadpodstawowym 69 laptopów o wartości 211 411,17 zł w ramach programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. Wsparcie otrzymał Zespół Szkół w Czchowie, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku oraz Technikum J. Piłsudskiego w Brzesku.

W latach 2020-2022 Powiat Brzeski skorzystał z aż sześciu programów unijnych i rządowych w zakresie pozyskiwania funduszy na wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy  na łączną kwotę  900 062, 49 zł! W samym 2022 r. na ten cel przeznaczono 253 683, 96 zł.

Jedną z ostatnich w 2022 r. inwestycji powiatowych było utworzenie strzelnicy wirtualnej, której koszt wyniósł 225 000 złotych. Na ten cel przeznaczono odpowiednie pomieszczenie w budynku Zespołu Szkół w Czchowie. Koszt remontu wyniósł prawie 70 tys. złotych.  Ponadto w ramach tego zadania dokonano zakupu multimedialnego systemu szkolno – treningowego wirtualna strzelnica za kwotę 155.000,00 zł.

BO WARTO MIEĆ MARZENIA …

Powiat Brzeski od wielu lat zabiega o ważne dla miasta i regionu inwestycje. Przed kilku laty sukcesem zakończyły się starania o wybudowanie zjazdu z autostrady do drogi krajowej 94. Jednak władze powiatu nie ustawały w dążeniu do wybudowania następnego odcinka, który pełniłby rolę zachodniej obwodnicy Brzeska, łącząc autostradę z drogą krajową 75 w kierunku Nowego Sącza, zmniejszając tym samym uciążliwości tranzytowego ruchu w mieście. Również tym razem udało się przekonać Ministerstwo i we wrześniu 2022 roku ruszyły prace związane z budową tej drogi. Koszt inwestycji to ponad 98 mln zł, a zakończenie budowy jest planowane na 2024 r.  Jak przekonuje Starosta Brzeski równie ważnym sukcesem w negocjacjach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jest zgoda na doprojektowanie i wykonanie na tej obwodnicy zjazdu w kierunku szpitala. Takie rozwiązanie znakomicie poprawi komunikację brzeskiej lecznicy, co jest niezwykle ważne szczególnie dla szybkości działania pogotowia ratunkowego. Dodatkowo Powiat planuje wykonać całkowicie nowy układ komunikacyjny w rejonie szpitala tak, aby upłynnić ruch, zwiększyć przepustowość oraz bezpieczeństwo. Powstanie szeroka, skanalizowana droga, duże rondo, obsługujące każdy rodzaj pojazdów oraz kolejny zespół parkingowy, który będzie służył szpitalowi. Będzie to ok. 100 nowych, darmowych miejsc parkingowych. Nowa droga połączy drogę krajową 94 z budującą się obwodnicą, a jej koszt szacowany jest na 11 mln zł. Ta inwestycja jest niezwykle ważna z jeszcze jednego powodu, gdyż sprawnie skomunikuje Szpital, powstającą właśnie nową Komendę Policji i mającą powstać Komendę Straży z drogami krajowymi i autostradą. Tak powoli finalizuje się kolejne zamierzenie, o które Powiat zabiegał od wielu lat.

W 2011 roku powstała koncepcja budowy Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego, która zakładała wybudowanie w sąsiedztwie szpitala nowych komend Policji i Straży Pożarnej, które obecnie są w kiepskim stanie technicznym, a ich lokalizacja nie sprzyja sprawności działania służb. W 2012 roku Powiat zakupił dwie działki obok szpitala i nieodpłatnie przekazał je Policji oraz Straży pod budowę nowych komend. Lokalizacja działek w pobliżu szpitala i dobre połączenie ze wszystkimi drogami krajowymi oraz autostradą A4 daje szansę na dobrą koordynację działań ratunkowych oraz szybkie dotarcie wszystkich służb do rejonu działań. Blisko 10-cioletnie zabiegi  o budowę komend zakończyły się sukcesem dopiero w ostatnich miesiącach 2022 roku, kiedy została podpisana umowa z wykonawcą i ruszyły prace przy budowie komendy Policji. Wartość tej inwestycji wraz z wyposażeniem jest szacowana na 50 mln zł, a przewidywany termin zakończenia to koniec 2024 r.

SŁUŻBA ZDROWIA

W ciągu ostatniego roku Powiat Brzeski był bardzo skuteczny w zakresie pozyskiwania funduszy na modernizację i wyposażenie brzeskiego szpitala. W 2022 roku skorzystaliśmy z aż dziesięciu programów rządowych i projektów grantowych na łączną kwotę ponad 12 milionów złotych!

W czerwcu 2022 r. w brzeskim szpitalu oddano do użytku gruntownie zmodernizowane pomieszczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym Poradni Dziecięcej oraz gabinetów niektórych Poradni Specjalistycznych, których koszt wyniósł 1 800 000 złotych. W ciągu ostatniego roku SP ZOZ zostało wyposażone w kilkadziesiąt nowych aparatur i sprzętów medycznych, m.in. w nowy aparat do znieczulenia, aparat RTG (o wartości niespełna 1 mln złotych), defibrylatory, wirówkę laboratoryjną, wideobronchoskop, łóżka OIOM, bodypletyzmograf, kompresor medyczny, sprzęt do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego i wiele innych. Dużym sukcesem brzeskiej placówki jest siedmiomilionowa inwestycja związana z zakupem nowego tomografu i utworzeniem izolatek przeznaczonych dla potrzeb hospitalizacji osób z podejrzeniem koronawirusa (2 mln zł.) oraz kompleksową modernizacją szybów windowych, wymianą wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonaniem połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku A szpitala z kondygnacjami Budynku D (ok. 5 mln zł.). Całość kwoty została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W grudniu 2022 SP ZOZ w Brzesku wzbogacił się o nową karetkę pogotowia wartą 741 120 złotych.

Ambulans został sfinansowany ze środków dotacji celowej Powiatu Brzeskiego w wysokości 600 000,00 zł. Duża część tej kwoty, bo 480 000,00 zł pochodziła z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów, a 120 000,00 zł to środki własne Powiatu. Szpital powiatowy obecnie dysponuje 9 karetkami i sukcesywnie odnawia tabor samochodowy, który służy do transportu między szpitalnego oraz jako zespoły ratownictwa medycznego. Niezawodny i dostępny transport medyczny jest ważnym elementem kompleksowości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów.

Wszystkie zrealizowane działania w brzeskim szpitalu służą zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom oraz podniesieniu jakości udzielanych świadczeń i możliwości diagnostyczno – leczniczych oferowanych pacjentom z terenu powiatu.

REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW POWIATOWYCH

Jesienią 2022 roku po gruntownym remoncie oddano do użytku lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Łysej Górze przeznaczone dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazała amerykańska firma Roeslein&Associates, która postanowiła wesprzeć finansowo władze lokalne w zakresie pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Na ręce starosty brzeskiego Andrzeja Potępy przekazano czek opiewający na sumę 160 tys. dolarów. Fundusze te w całości zostaną wykorzystane na usprawnienie i poszerzenie procesu wsparcia skierowanego do uchodźców, którzy znaleźli bezpieczne schronienie na terenie powiatu brzeskiego.

Swój dalszy ciąg w tym roku będzie miała rewitalizacja budynku byłych warsztatów szkolnych w Łysej Górze i przeznaczenie ich na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Jest to zadanie bardzo rozbudowane, przede wszystkim pozwoli na znaczący rozwój zakładu, dzięki uruchomieniu nowych pracowni i zwiększeniu liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły znaleźć tam zatrudnienie. Na realizację tej inwestycji Powiat wyda ponad 4 mln złotych, a w tej kwocie zawiera się 2,2 mln złotych pozyskanych w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przewidywany termin zakończenia prac to wiosna 2023 r.

Góra