NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

NOWY WIŚNICZ. INWESTUJEMY Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH

Fot. Joanna Dragon/Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

W 2022 roku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz udało się zrealizować wiele ważnych i potrzebnych zadań. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fundusze, które udało się pozyskać. Mamy się czym pochwalić, jest to bowiem ponad 17 mln złotych dodatkowych środków na inwestycje!

” Mimo wielu zawirowań, które w roku 2022 i w latach poprzednich miały duży wpływ na stabilność sytuacji finansowej gmin oraz uwarunkowań kształtujących nastroje i oczekiwania społeczne, rok 2022 zakończył się dla naszej gminy pomyślnie i możemy pochwalić się zrealizowaniem wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Tylko w ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 17 mln dodatkowych środków na zadania inwestycyjne, otworzyły się kolejne możliwości dla rozwoju kultury naszego regionu oraz artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży.

Kolejny rok mieszkańcy naszej gminy udowodnili, że zależy im na rozwoju i poprawie warunków życia w swoich miejscowościach biorąc udział w podziale środków w wysokości 1 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz decydując na jakie zadania je wydatkować. 

Realizując zadania inwestycyjne nie zapominamy o innych potrzebach społecznych dotyczących zaspokojenia możliwości dostępu do kultury i sztuki, oraz aktywności sportowej i społecznej. W tym zakresie najbardziej znaczącą sprawą jest możliwość utworzenia publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu, która już została usankcjonowana podpisaniem porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

Kolejne zadania, które są pokłosiem działań roku minionego, to możliwość rozpoczęcia przebudowy basenu w budynku szkoły podstawowej w Nowym Wiśniczu oraz I etapu modernizacji stadionu Szreniawa, na które pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu.

Niewątpliwym sukcesem ubiegłego roku była również organizacja wielu przedsięwzięć kulturalnych na terenie naszej gminy, wśród których należy wymienić koncert Opery Krakowskiej oraz zespołu Another Pink Floyd na wiśnickim zamku, wiśnickie jarmarki czy weekend z Orężem Polskim.

Zgodnie ze Strategią Gminy opracowaną na lata 2022 – 2030 realizujemy inwestycje zabezpieczające podstawowe potrzeby mieszkańców takie jak: wodociągi, kanalizacja, drogi, nie zapominając o innych potrzebach związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego oraz wszechstronnym rozwojem fizycznym, psychicznym (m.in. akcje związane z zapobieganiem przemocy w szkole i w domu) i społecznym dzieci i młodzieży”.

Małgorzata Więckowska
Burmistrz Nowego Wiśnicza

Placówki oświatowe

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Nowy Wiśnicz realizowaliśmy zadania mające na celu poprawę warunków edukacji wczesnoszkolnej. W Nowym Wiśniczu powstało przedszkole w budynku po dawnej szkole przy ul. Kościelnej, na ukończeniu jest budowa przedszkola i świetlicy w Olchawie oraz rozpoczęta została budowa przedszkola w Królówce.  

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu do pełnienia funkcji przedszkola” to koszt ponad 8 mln zł, przy czym Gmina Nowy Wiśnicz z funduszy unijnych pozyskała na ten cel 5 mln zł.

Budowa budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej w Olchawie to realizacja zadania o wartości ok. 2,4 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie blisko 1,4 mln zł.

Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę budynku katechetycznego do pełnienia funkcji przedszkola w miejscowości Królówka. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na czerwiec 2024 r. Wartość całkowita zadania opiewa na kwotę 7 549 000 , w tym pozyskane środki z Polskiego Ładu to kwota 4 250 000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Końcem roku gmina zakończyła ostatni, trzeci etap prac związanych z modernizacją budynku remizy OSP w Królówce. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to kwota ok. 560 tys. zł, przy współudziale środków Województwa Małopolskiego ok. 175 tys. zł.

W budynku remizy OSP w Muchówce została wykonana wylewka w garażach, nowy podjazd oraz opaska wokół budynku wraz z odwodnieniem. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 114 tys. zł, w tym dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20 tys. zł.

W budynku OSP w Chronowie wyremontowane zostały pomieszczenia sanitarne. Koszt przeprowadzonych prac to kwota 20 000 zł.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

W celu utworzenia atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zapewnienia swobodnego dostępu do bazy rekreacyjno – turystycznej w gminie wykonano modernizację placów zabaw, boiska w Muchówce, Kobylu i przy SP w Nowym Wiśniczu oraz wybudowano siłownię na świeżym powietrzu w Kopalinach. Podjęto także działania projektowe czy budowlane, dzięki którym powstaną nowe miejsca rekreacyjne w Łomnej, Starym Wiśniczu i Połomiu Dużym.  

Kompleksowy remont placu zabaw przy ul. Lipnickiej w Nowym Wiśniczu gmina zrealizowała w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020). Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 349 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło blisko 82 tys. zł.

Modernizacji poddano również plac zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Królówce.  Koszt wykonanych prac wyniósł blisko 156 tys. zł. 

Częściowe prace remontowe przeprowadzone zostały również na przyszkolnym placu zabaw w Chronowie. Za ponad 30 tys. zł zakupione zostały nowe urządzenia.

Gmina Nowy Wiśnicz systematycznie wykonuje również prace inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych. Pod koniec 2022 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu. Całkowita wartość zadania realizowanego w dwóch etapach wyniosła ok. 760 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło łącznie 242 380 zł. 

Prace modernizacyjne przeprowadzono także na boisku w Kobylu. W ramach prac m.in: wykonano remont ogrodzenia, zamontowano główną bramę wjazdową, bramki wejściowe, wykonano bramę techniczną dwuskrzydłową, piłkochwyty wzdłuż głównego boiska oraz bramkę techniczną.  Koszt wykonanych prac to ponad 97 tys. zł.

Na boisku sportowym w Muchówce dokończono budowę ogrodzenia oraz zakupiono oprawy oświetleniowe z uchwytami montażowymi. Wartość wykonanych prac to koszt blisko 75 tys. zł.

Przeprowadzono również modernizację pokrycia dachowego na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce. Wartość inwestycji to ok. 143 tys. zł.

Ponadto w 2022 roku Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała 10,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację dwóch projektów, które w znacznym stopniu poprawią stan infrastruktury sportowej. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy pływalni w Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu. Kwota pozyskanego dofinansowania to 5 mln zł. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała również w 2021 roku dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 722 800 zł.

Drugim strategicznym projektem jest przebudowa stadionu „Szreniawa” w Starym Wiśniczu. Dofinansowanie z w/w programu wynosi 5,5 mln zł.

Przy świetlicy wiejskiej w Kopalinach powstała siłownia zewnętrzna za kwotę ok. 21 tys. zł.

Opracowano dokumentację projektową budowy obiektów małej architektury na działce nr 405 w Łomnej oraz dokumentację projektową budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce nr 1477/9 w Starym Wiśniczu.

W Połomiu Dużym końcem roku rozpoczęły się prace przy realizacji I etapu budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2023 roku a ich koszt to blisko 267 tys. zł.

Infrastruktura drogowa

W gminie sukcesywnie realizowane są zadania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych. Łącznie powstało ponad 3,2 km nawierzchni asfaltowej, a na bieżącą konserwację nawierzchni zużyto ok. 3 640 ton kruszywa. Na cząstkowy remont dróg wydatkowano ok. 260 tys. zł.

W ramach przeprowadzonego remontu ul. J. Matejki w Nowym Wiśniczu powstało 750 mb nowej nawierzchni asfaltowej oraz 900 mb chodnika. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1 346 000 zł  w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 630 tys. zł

W trakcie realizacji jest remont drogi gminnej nr 580852K Stary Wiśnicz – Zagrody w miejscowości Stary Wiśnicz. W efekcie powstanie 1,4 km nowej nakładki asfaltowej wraz z nową podbudową, odwodnieniem, poboczami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym drogi. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 740 tys. zł. Całkowity koszt to ok. 1,3 mln zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na maj 2023 r.

Gmina wykonała również remonty odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach wykonanych robót powstało ponad 1,3 km nawierzchni asfaltowej oraz ok. 320 mb nawierzchni z kruszywa.

Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę ok. 726 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 250 tys. zł.

Gmina Nowy Wiśnicz partycypowała również w kosztach zadań realizowanych przez inne jednostki.   

Starostwo Powiatowe w Bochni realizowało inwestycję polegającą na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska w Łomnej, której koszt wyniósł ponad 4,5 mln złotych. Pomoc finansowa Gminy Nowy Wiśnicz to 150 tys. zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego wykonane zostało doświetlenie przejścia dla pieszych lampami z czujnikiem zmierzchowym oraz czujnikami obecności pieszego w centrum Nowego Wiśnicza. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 37 tys. zł, gmina partycypowała w kosztach w wysokości 11 tys. zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących wybudowano kilkudziesięciometrowe odcinki chodnika w Starym Wiśniczu i w Wiśniczu Małym. Wartość przeprowadzonych prac to ok. 190 tys. zł.

Trwają prace rozpoczęte w 2022 r. przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Muchówka. Zadanie za blisko 680 tys. zł współfinansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego. Przewidywany termin zakończenia prac planowany jest na czerwiec 2023 r.

W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego gmina w 2022 roku wydatkowała ponad 120 tys. zł na wybudowanie blisko 540 m sieci elektroenergetycznej złożonej z 12 słupów i 1 lampy hybrydowej.

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

W 2022 roku Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła I etap modernizacji stacji uzdatniania wody w Leksandrowej i jest w trakcie realizacji II etapu. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota blisko 4,9 mln zł. Gmina na ten cel pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,2 mln zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 933 633 zł.

W minionym roku gmina wybudowała ponad 6 km nowej sieci wodociągowej za kwotę ok. 1,45 mln zł i uzyskała pozwolenie na rozbudowę wspomnianej sieci o długości ponad 16 km.

Gmina Nowy Wiśnicz zawarła umowę na kwotę blisko 334 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nowy Wiśnicz (ul.: M. Konopnickiej, Słoneczna, Ogrodowa, Limanowska, Żydowska) oraz miejscowości Stary Wiśnicz o łącznej długości ponad 12 km.

Ponadto gmina zakupiła działkę w Kobylu o pow. 0,21 ha z przeznaczeniem pod budowę przepompowni wody z gminy Brzesko dla zasilania w wodę miejscowości Chronów i Kobyle.

Zakupione zostały również w części działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Królówce.

Pozostałe działania

W ramach realizowanego projektu, mającego na celu obniżenie poziomu niskiej emisji, gmina wymieniła w indywidualnych gospodarstwach domowych 34 stare kotły na nowe, ekologiczne na gaz lub biomasę. Całkowity koszt zadania obejmujący docelowo wymianę 150 pieców to kwota 2 175 360 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 2 141 448 zł.  

W ramach Programu „Cyfrowa Gmina” doposażono w sprzęt IT szkoły podstawowe z terenu gminy, urząd oraz jednostki podległe takie jak MOK, MOPS, ZUK, biblioteki oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 427 500 zł, które w całości pochodzą ze środków zewnętrznych.

Z przeznaczeniem pod inwestycje gmina zakupiła w Nowym Wiśniczu działkę o pow. 0,1017 ha zlokalizowaną obok budynku dawnego kina.

Na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych zakupiono ciągnik rolniczy CASE IH FARMALL 75A za kwotę blisko 275 tys. zł. Zwiększył się również tabor samochodowy gminy, gdyż zakupiono Citroena Berlingo i Peugeota Partnera, które posłużą do dowozu posiłków ze szkolnych stołówek.  Koszt zakupu wyniósł 98 400 zł.

Góra