NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

LIPNICA MUROWANA. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA I INWESTYCJE W 2022 ROKU

W 2022 roku zrealizowano wiele zadań w każdym z pięciu sołectw gminy Lipnica Murowana. Zakończono też dwie duże, wieloletnie inwestycje. W poprzednim roku samorząd pozyskał także blisko 10 mln zł. To rekordowo wysokie wsparcie, które pozwoli na realizację zadań w obecnym roku.

” I mija kolejny rok. Czy lepszy od poprzednich? Choć inny, trudny, to w wielu aspektach lepszy. Dla nas lepszy. Bowiem mamy świadomość co przeżywają nasi wschodni sąsiedzi, ich rodziny i Ci, którzy są wśród nas, a cały czas spoglądają z niepokojem na rozwój wypadków po drugiej stronie granicy. Niektórzy mierzą się z frustracją z braku perspektyw na to co czeka ich w przyszłości.

Dziękuję wszystkim tym, którzy od samego początku podjęli misję niesienia pomocy uchodźcom mieszkającym na terenie naszej gminy od pierwszych godzin. Te podziękowania kieruję do Pani Dyrektor Gminnego Domu Kultury Agnieszki Żołny-Zdunek i wszystkich pracowników, którzy ją wspomagają w opiece na rodzinami przebywającymi w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej, szczególne podziękowania dla Pani Alicji Kozioł.

Ogromne podziękowania dla druhów strażaków z jednostek OSP, którzy pomagają w transporcie uchodźców od samego początku. Podziękowania należą się także wolontariuszom, tym działającym w szkołach i przedszkolach, a także dla tych co pomagali i pomagają indywidualnie – te wyrazy wdzięczności kieruję na ręce Pani Arlety Przybyłko, która koordynowała zbiórki i przekazywanie darów dla Ukraińców i nadal pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Dziękuję pracownikom gminnej Służby Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wsparcie i dyspozycyjność oraz dla Pani Barbary Piś z Urzędu Gminy za duży wysiłek administracyjny, szczególnie przy rejestracji w systemie PESEL wszystkich przybywających z regionu. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Krystyny Łukasik za całokształt działań koordynujących pobyt uchodźców na terenie gminy, stały kontakt ze służbami wojewody i starosty, za codzienną sprawozdawczość, rozliczenia finansowe i całodobową czujność.

Na wysokości zadania stawali mieszkańcy podejmujący uchodźców w swoich domach, dyrektorzy placówek oświatowych, gdzie uczęszczają mali obywatele Ukrainy. Pomocy udzielali rodzimi sponsorzy, a także pracodawcy, którzy zatrudnili chętnych do pracy. Bez wsparcia instytucjonalnego i osób dobrej woli to wszystko nie mogłoby się udać. Dziękuję za akceptację dla tych, którzy są z nami i dookoła nas już od marca, winni jesteśmy im zrozumienie i wsparcie, oni naprawdę są nam wdzięczni. Liczymy, że i dla nich przyjdą lepsze czasy.

W kontekście tych wydarzeń, które dla nas funkcjonują w sferze obserwacji, trudno narzekać na nasz los. Choć inflacja daje o sobie znać na każdym kroku, choć ceny energii, ogólnie koszty związane z mediami poszybowały w górę, to może kosztem pewnych wyrzeczeń, zaciskania pasa jesteśmy jednak w stanie, w spokoju i cieple, po trudach dnia położyć się spać w bezpiecznym domu. Tym bardziej powinniśmy docenić to co mamy, mimo licznych uciążliwości. A co poza tym z bieżącej działalności w minionym roku? O tym poniżej, szczególnie o wyjątkowych wydatkach.

Moc inwestycji, różnych działań miękkich, a także powrót do licznych spotkań i wydarzeń, których zaprzestano na kilka lat z racji pandemii – to cechowało mijający rok. Jaki będzie obecny? Trudno wyrokować, życzymy by Nowy Rok 2023 dostarczył nowych, pozytywnych doznań oraz był jeszcze lepszy od obecnego. Wraz z wszystkimi gminnymi instytucjami i naszymi pracownikami pozostajemy do Państwa dyspozycji”.

Wójt Gminy
Tomasz Gromala

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA I INWESTYCJE W 2022 ROKU

Inwestycje w gospodarkę wodociągową w Rajbrocie

W minionym roku udało się zakończyć długo oczekiwaną inwestycję w zakresie wodociągowania miejscowości Rajbrot, na którą pod koniec grudnia gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie. W ramach projektu wykonane zostało ujęcie wody, stacja uzdatniania o przepustowości 9m3/h, dwa zbiorniki wody czystej, każdy o pojemności 100 m3 oraz rurociągi.

Wartość prac: 3 650 157,88  zł
Dofinansowanie PROW 63% kosztów kwalifikowanych, pozostałe środki subwencja na wodociągowanie

W trakcie realizacji jest także zadanie w zakresie wodociągowania, realizowane w dwóch etapach pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot.” Zadanie prowadzone jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, docelowo rezultatem prac ma być ponad 2 km sieci wodociągowej oraz nowy zbiornik wody czystej o pojemności 300m3.

Wartość robót:
rozbudowa sieci – 1 118 574,22 zł
budowa zbiornika – 1 296 683,50 zł

Całość zadań finansowana jest ze środków zewnętrznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz subwencji rządowej na wodociągowanie w gminach.

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy szkole w Lipnicy Murowanej

Rok 2022 zakończył się także odbiorem końcowym robót przy budowie kompleksu sportowego w Lipnicy Murowanej. W ramach prac powstało boisko wielofunkcyjne z trybuną na 108 osób, bieżnia do sprintów, skocznia do skoków w dal, zielona siłownia, nowy parking i zaplecze wokół szkoły, oświetlenie, monitoring i mała architektura oraz rampy dla osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie służył zarówno młodzieży szkolnej jak i całej miejscowości.

Wartość prac: 2 584 185,58 zł.  
Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1 083 800,00  zł

Nowe centrum w Lipnicy Górnej

Tarcza antykryzysowa dla gmin górskich i środki, które w jej ramach zostały przekazane gminie pozwoliły na modernizację kolejnego centrum w gminie. Tym razem w Lipnicy Górnej. Oprócz poprawy estetyki miejsca zrealizowane zostało szereg działań w tym związanych z zagospodarowaniem wody opadowej, poprawą komunikacji, wybudowano nowe oświetlenie, powstała mała architektura oraz zniwelowano bariery architektoniczne w dostępie do Domu Ludowego dla osób niepełnosprawnych.

Wartość prac: 1 042 465,42 zł.
Inwestycja w 100 % sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – tarczy antykryzysowej dla gmin górskich.

Centrum Borównej także po kompleksowej modernizacji

Zadanie związane z odnową centrum miejscowości Borówna było ostatnim z unijnego projektu realizowanego w 4 sołectwach w ramach działania: „Inwestycje wspierające kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana”. Przedmiotem prac była modernizacja przestrzeni wokół Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Borównej. W zakres robót weszły: budowa zielonej siłowni, budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa ciągów pieszo spacerowych, dojść i dojazdu, budowa wiaty na drewno, budowa budynku gospodarczego, budowa oświetlenia terenu, kanalizacja deszczowa oraz drenaż, a także budowa zbiornika retencyjno-pożarowego o pojemności 100m3 wraz z uzbrojeniem, zakup i montaż małej architektury oraz budowa ogrodzenia terenu z bramami.

Wartość prac: 1 143 900,00, z czego ok. 500 tys. stanowi wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej

Zakończyły się prace budowlane, dzięki którym nową jakość uzyskały budynki Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Oprócz zauważalnej i ważnej dla zabytkowej przestrzeni poprawy estetyki, celem nadrzędnym zadania była poprawa efektywności energetycznej budynków. Wykonana termomodernizacja znacząco poprawiła parametry izolacyjne w obiektach co już jest zauważalne w kontekście osiągania odpowiednich poziomów oszczędności, zarówno w przypadku centralnego ogrzewania jak i zużycia energii elektrycznej. Zrealizowany projekt został wykonany zgodnie z programem zatwierdzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wartość prac: 1 258 989 zł. z czego prawie 50% pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – tarczy antykryzysowej dla gmin, a druga część z dodatkowej puli środków z podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rajbrocie

Przed końcem 2022 roku odebrane zostały prace przy termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rajbrocie. Inwestycja zrealizowana została kompleksowo wraz z odwodnieniem budynku, ociepleniem elewacji, stropu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacją centralnego ogrzewania. Tempo i jakość prac zasługują na uznanie, a ich efektem jest kolejny budynek, który wpływa na estetyzację przestrzeni publicznej i na poprawę efektywności energetycznej obiektów w gminie.

Wartość prac: 563 340 zł., z czego 460 tys. jako nagroda w konkursie „Szczepimy się. Rosnąca odporność.” Pozostałe środki stanowiły dodatkową pulę z tytułu udziału we wpływach z PIT.

Budowa mostu i przebudowa dróg gminnych

W drugim kwartale 2022 roku od uroczystego wkopania łopaty rozpoczęła się jedna z największych inwestycji na terenie gminy. Budowa mostu i chodnika wraz z przebudową dróg i parkingu w Lipnicy Dolnej jest obecnie w zaawansowanej fazie realizacji. Gotowy w ramach zadania jest już obiekt mostowy. Całość prac powinna zakończyć się do połowy 2023 roku.

Wartość całości prac to prawie 5 340 000 zł. Zadanie finansowane jest Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Polski Ład. Wysokość dofinansowania to 88% wartości całego zadania.

II etapy prac na zapleczu remizy OSP w Lipnicy Murowanej ukończone

Rok 2022 to rok, w którym zakończony został I etap prac przy remizie OSP oraz rok, w którym udało się zrealizować także II etap prac. Wynikiem robót jest powstanie nowego zaplecza manewrowego dla OSP, poprawa komunikacji do obiektów rekreacji, infrastruktura do zbiornika p-poż oraz miejsce do instalacji obsługującej campery.

Wartość prac:
I etap 178 965,00 zł – środki własne
II etap 171 453,87 zł., w tym z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pozyskano dotację w wysokości 45 000,00 zł.

Montaż stolarki i bram garażowych w nowej remizie w Lipnicy Górnej


Kolejny etap zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej” obejmujący wykonanie nowej stolarki wraz z bramami garażowymi przybliżył tę inwestycję ku końcowi. Zamknięcie budynku zamknęło też front prac zaplanowanych na rok 2022.

Wartość prac: 223 517,35 zł. Zadanie w 100% sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Będzie nowy samochód ratowniczo-pożarniczy w Borównej

Nowy lekki samochód ratowniczy z funkcją gaśniczą trafi do OSP w Borównej. Gmina Lipnica Murowana złożyła w tym roku wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Poddziałanie 5.1.2 „Wsparcie służb ratunkowych”. Decyzją władz województwa wniosek został zakwalifikowany, a gmina została wybrana jako Partner Województwa Małopolskiego do realizacji Projektu. Wkład własny Partnera będzie docelowo stanowił 30% wydatków. Wkrótce nastąpi podpisanie umowy partnerskiej, realizacja w roku 2023. Nowy samochód zastąpi 41 letniego Mercedesa, który w ostatnim czasie odmówił posłuszeństwa.

Modernizacja sali w oddziale przedszkolnym w Lipnicy Dolnej oraz działania w we wszystkich placówkach oświatowych.


W 2022 roku zakończyła się modernizacja i adaptacja sali w Oddziale Przedszkolnym w Lipnicy Dolnej. Dotychczasowe pomieszczenie, które stanowiło praktycznie nieużytkowane zaplecze zostało gruntownie wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby szatni, oraz dodatkowej sali edukacyjnej. Prace zostały zrealizowane ze środków budżetu gminy.

Udało się także odświeżyć 4 sale w przedszkolu w Lipnicy Murowanej oraz wyodrębniono nową – na potrzeby dodatkowego oddziału.

Zakupiono nowe wyposażenie do dwóch sal w przedszkolu w Rajbrocie.

Zakupiony został także sprzęt sportowy do szkoły w Lipnicy Murowanej oraz zmodernizowano rozdzielnie elektryczne w szkole w Rajbrocie.

Wartość prac: ok. 90 000 zł.

Działania miękkie w oświacie i nie tylko

130 tysięcy złotych to środki na dodatkowe działania w szkołach w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Edukacyjnego II. Przekazane gminie promesy na dodatkowe zajęcia w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom w kwocie 80 000 zł., oraz na wsparcie zajęć dydaktycznych poprzez wyposażenie szkół w narzędzia do nauki zdalnej w kwocie 50 000 zł. pozwolą na organizację dodatkowych zajęć, a także możliwość doposażenia placówek w sprzęt. Gminie udało się także pozyskać rządowe środki dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, odebrane w postaci promes przez jednostki z Lipnicy Dolnej i Rajbrotu na sprzęt szkoleniowy dla młodych druhów. W ramach realizowanego przez Gminę Lipnica Murowana zadania pn. „Działamy lokalnie z mieszkańcami”, do Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Dolnej zostało zakupione nowe wyposażenie gastronomiczne: zmywarka kapturowa, pojemnik na odpady, kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, lodówka, regały i stoły ze stali nierdzewnej, kuchenka mikrofalowa, wózek kelnerski. Zakupiony nowoczesny sprzęt i meble do kuchni przyczynią się do podniesienia atrakcyjności obiektu w Lipnicy Dolnej oraz poprawy jakości użytkowania go przez mieszkańców.  

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”. Całościowa wartość inwestycji wyniosła: 28 464,66 zł, w tym dofinansowanie: 19 925,26 zł.

Duże dotacje na 2023 rok

W kolejnym rozdaniu Polskiego Ładu do naszej gminy ma trafić blisko 10 mln zł. To rekordowe dofinansowanie!

Na jakie zadania zostaną przeznaczone środki?


1 140 000, czyli 95% dofinansowania na zadania z kategorii „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych”

  • modernizacja i przebudowa ciągu komunikacyjnego wokół WDL, do Remizy, przy Żłobku i w połączeniu z drogą wojewódzką w Lipnicy Dolnej, II etap zagospodarowania przestrzeni publicznej,
  • modernizacja drogi gminnej w Rajbrocie, od drogi powiatowej do cmentarza na Górkach, wraz z placem postojowym na wysokości szkoły

3 420 000, czyli 90% dofinansowania na zadania z kategorii „Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej”

  • kompleksowa termomodernizacja szkoły w Lipnicy Górnej wraz z remontem drogi dojazdowej
  • kompleksowa termomodernizacja szkoły w Lipnicy Murowanej

5 100 000, czyli 85% dofinansowania na zadania z kategorii „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej”

  • dokończenie budowy nowej remizy OSP w Lipnicy Górnej wraz z zagospodarowaniem terenu
  • kompleksowa modernizacja i rozbudowa WDL w Rajbrocie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Góra