NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

GMINA DRWINIA. Z KAŻDYM ROKIEM ZMIENIAMY SIĘ NA LEPSZE

Rok 2022 był kolejnym rokiem pełnym wyzwań w gminie Drwinia. Był to również rok, w którym realizowano inwestycje mające na celu stworzenie optymalnych warunków dla mieszkańców.

” Wśród wielu inwestycji, wymienimy te, które służą poprawie bezpieczeństwa i jakości życia. Zrealizowane zadania nie byłyby możliwe, gdyby nie pozyskane dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jak zawsze pragnę przypomnieć, że na sukces gminy pracuje wiele osób i w tym miejscu chciałbym  podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze działania i którym zależy na dobru gminy Drwinia. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, parlamentarzystom z regionu, pracownikom urzędu gminy i wszystkich gminnych jednostek za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju gminy Drwinia”

Jan Pająk
Wójt Gminy Drwinia

Kolejne kilometry ścieżek  pieszo-rowerowych

Na terenie gminy Drwinia jest już wiele miejsc przyjaznych miłośnikom jednośladów, a w minionym roku  realizowaliśmy  kolejne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo rowerzystów. Wybudowany został  nowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od cmentarza w Mikluszowicach do granicy gminy w miejscowości Gawłówek.  W Mikluszowicach  powstał park&ride i miejsca typu bike&ride.  W 2022 roku rozpoczęły się prace przy budowie następnych kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. Powstanie prawie 4 kilometrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej  od  miejscowość Zielona do istniejącej już ścieżki w Mikluszowicach, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżujących  przy tak ruchliwej drodze jaką jest droga wojewódzka nr 965.

Jest nowa remiza OSP

Strażacy ochotnicy z Ispiny wprowadzą się do nowego budynku. Nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej  jest już gotowa.  Remiza będzie służyć do magazynowania sprzętu ratowniczego. Na pewno wpłynie to pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Lokalizacja nowego obiektu na granicy powiatu bocheńskiego, proszowickiego i wielickiego ułatwi dostęp do sprzętu w sytuacjach kryzysowych występujących na terenie gminy Drwinia oraz w gminach sąsiednich. Na budowę remizy gmina Drwinia otrzymała pół miliona złotych  dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość inwestycji wyniesie blisko 1.2 miliona złotych.

 Nowoczesny PSZOK

Zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów oraz zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, jest warunkiem koniecznym do podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz uporządkowania przestrzeni publicznej. Aby zapewnić mieszkańcom naszej gminy łatwy dostęp do takiego punktu, postanowiliśmy wybudować własny PSZOK. Na budowę PSZOK gmina Drwinia pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości  prawie 1,7 mln złotych pozwoliło na budowę nowoczesnego obiektu, do którego prowadzi nowa droga dojazdowa. Postanowiliśmy też zadbać o edukacje  ekologiczną dzieci i młodzieży i nasz projekt oprócz budowy PSZOK przewiduje działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad hierarchii postępowania z odpadami i możliwości ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. W tym celu powstała specjalna salka i ścieżka edukacyjna.

Bezpieczniej na drogach

Bezpieczne drogi nadal są jednym z priorytetów samorządu Drwini, dlatego ciągle inwestuje  w poprawę infrastruktury drogowej. W ciągu minionego roku prace prowadzone były głównie na drogach gminnych w północnej części gminy. Wykonano modernizację dróg gminnych w miejscowościach  Drwinia, Świniary, Bieńkowice, Niedary, Grobla, Ispina i Zielona. Zadbano także o poprawę stanu dróg rolniczych. Tym razem  zmodernizowano drogę dojazdową do pól  w miejscowości Grobla. Jak co roku, na realizacje tego zadania gmina uzyskała dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

 W minionym roku została podpisana umowa na budowę i modernizacje oświetlenia ulicznego. W ramach podpisanej umowy przewidziane jest zaprojektowanie i dobudowa 264 szt. opraw oświetlenia ulicznego na istniejących lub projektowanych nowych słupach na terenie gminy Drwinia. Zakres robót budowlanych obejmuje zabudowę nowych opraw oświetlenia ulicznego z montażem wysięgników zapewniających optymalne doświetlenie drogi oraz podłączeniem do zasilania elektrycznego i doprowadzeniem do pełnej sprawności funkcjonalnej poprzez montaż napowietrznych linii kablowych (przewody izolowane) na istniejących lub projektowanych słupach energetycznych.

Zadanie stanowi część inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia” na które tutejszy Urząd pozyskał środki finansowe Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Jubileusz szkoły muzycznej w Mikluszowicach

Każdy talent wymaga pracy nad nim. Nie inaczej jest z predyspozycjami muzycznymi. Trzeba je rozwijać, zainwestować czas, wyłożyć mnóstwo wysiłku, aby w przyszłości móc osiągnąć sukces czy mieć satysfakcję, że poznało się tajniki świata muzyki. Drzwi do tego świata otwiera szkoła muzyczna. Właściwie w każdym mieście jest taka szkoła, która daje możliwość kształcenia muzycznego. W gminach wiejskich dostęp do tego typu placówek jest znacznie utrudniony. Dlatego zrodziła się idea utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w gminie Drwinia- szkoły, która stanowi pierwszy przystanek w muzycznej edukacji. Po dziesięciu latach działalności szkoła muzyczna I st. im. Julisza Łuciuka w Mikluszowicach może się poszczycić wieloma sukcesami swoich uczniów i rozszerzeniem działalności poprzez utworzenie filii w gminach Kłaj i Nowe Brzesko.  
Szkoła muzyczna w Mikluszowicach okazała sukcesem. Uczniowie rozwijają swoje talenty i zainteresowania odnosząc przy tym sukcesy w konkursach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Sprzęt dla strażaków

 W 2022 r. w ramach środków budżetowych, gmina Drwinia zakupiła sprzęt oraz umundurowanie za kwotę 55 300 zł. Gmina udzieliła również dotacji celowych dla OSP Dziewin w kwocie 3160 zł oraz OSP Wola Drwińska w kwocie 2000 zł. Środki  te wraz z dofinansowaniem otrzymanym w ramach Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego  pozwoliły obu jednostkom uzupełnić braki sprzętowe.

W grudniu dla jednostki OSP Ispina zakupiony został ciężki samochód ratowniczo gaśniczy Jelcz 014 442 wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 5000 l oraz autopompę o wydajności 2400 l/min. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 68000 zł i został pokryty ze środków gminy (w tym funduszu sołeckiego). Poza wyżej wymienionymi zakupami gmina ponosiła koszty związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej wszystkich 10 jednostek OSP (m.in. ubezpieczeniami, przeglądami pojazdów i sprzętu, bieżącymi naprawami czy też zakupem paliwa).

„Bezpieczne drogi w Małopolsce”- gmina Drwinia podwójnie wyróżniona

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz dwunasty zorganizowało Konkurs Samorządowy „Bezpieczne drogi w Małopolsce – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe”na najlepsze działania w 2020 r., szczególnie inwestycyjne – budowę chodników i poboczy dla dzieci, pieszych oraz rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). Gmina Drwinia została podwójnym laureatem tego konkursu i została uhonorowana platynową płytą chodnikową jako zwycięzca plebiscytu „Najlepsza Gmina w 2020 roku” za wybudowanie 0,57 mb chodnika na 1 mieszkańca gminy oraz zajęła II miejsca w kategorii „Samorząd przyjazny rowerzystom w 2020 roku” za wybudowanie 9,138 mb ścieżek rowerowych (1,41 mb na mieszkańca gminy).

Liderzy powiatu i regionu tarnowskiego  

Grubo ponad 9,5 tysiąca złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2014 – 2020 na inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej wydała gmina Drwinia.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego oraz Departament Rozwoju Regionów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego opublikowało raport kompleksowo podsumowujący wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w latach 2014-2020 realizowanych w Małopolsce. Wynika z niego że na terenie Gminy Drwinia na koniec 2021 roku realizowanych było 48 projektów o wartości 98,5 mln złotych przy dofinansowaniu unijnym wynoszącym 62,2 mln złotych. Dofinansowanie UE na mieszkańca wyniosło w naszej Gminie aż 9563 złote. Jest to znakomity wynik świadczący o dużym potencjale i zaangażowaniu oraz profesjonalnym przygotowywaniu projektów.

Góra