Artykuł partnerski

Biznesplan do Urzędu Pracy – jak wygląda przykładowy biznesplan?

Dobrze przygotowany biznesplan stanowi kompas dla nowego przedsiębiorstwa, od jego początku, przez kolejne lata jego działalności. W niniejszym artykule dowiemy się, jak wygląda przykładowy biznesplan dla Urzędu Pracy, od opisu firmy po prognozy finansowe, ukazując, jak profesjonalnie i praktycznie opracować plan działania, który skutecznie przekona potencjalnych partnerów biznesowych, inwestorów, czy też firmy udzielające dofinansowania.

Biznesplan – co powinien zawierać?

Biznesplan to strategia plan działania dla firmy, która określa jej intencje oraz kroki na przyszłość, obejmując plany zarówno krótko-, jak i długoterminowe. W biznesplanie precyzuje się środki i metody, jakimi firma zamierza osiągnąć wyznaczone cele. Przed jego stworzeniem konieczne jest dokładne zbadanie elementów, które będą miały kluczowy wpływ na możliwość zrealizowania planów.

Biznesplan pełni również rolę wstępnej oceny koncepcji przedsięwzięcia. Jego sporządzenie jest niezbędne, zwłaszcza gdy firma ubiega się o kredyt lub dotację, pomagając przekonać instytucję finansującą o realności i opłacalności planowanego przedsięwzięcia. Zawartość biznesplanu może się różnić w zależności od celu, dla którego jest tworzony, oraz wymagań stawianych przez jego adresata.

Warto przeczytać również artykuły:

Jak napisać biznesplan?
Jak wypełnić przykładowy formularz biznesplanu do Urzędu Pracy?

Poniżej znajdziesz opis podstawowych elementów przykładowego biznesplanu jaki składa się do Urzędu Pracy w celu pozyskania dotacji na założenie działalności gospodarczej:

Dane wnioskodawcy

Pierwszym kryterium do wypełnienia w każdym biznesplanie są dane wnioskodawcy.

Są to podstawowe informacje o firmie, w tym jej nazwa oraz dane teleadresowe, takie jak:

 • pełna nazwa przedsiębiorstwa,
 • adres do korespondencji,
 • adres siedziby przedsiębiorstwa,
 • numer telefonu,
 • lokalizacja działalności gospodarczej – miejsce wykonywania działalności,
 • nazwa banku, nr rachunku bankowego.

Życiorys zawodowy wnioskodawcy

W kolejnej części wpisujemy nasze wykształcenie, kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje do wykonywania zawodu oraz inne umiejętności, które są niezbędne do założenia i prowadzenia firmy.

Opis planowanego przedsięwzięcia

Następnie przedkładamy opis planowanego przedsięwzięcia. Opis ten powinien być krótki i zwięzły i stanowić pewnego rodzaju streszczenie przyszłej działalności gospodarczej.

Powinniśmy określić:

 • naszą motywację do założenia firmy,
 • rodzaj działalności,
 • formę organizacyjno-prawną,
 • formę rozliczeń z urzędem skarbowym,
 • charakterystykę planowanego przedsięwzięcia.

Plan marketingowy

W tej części biznesplanu celem jest dokładne przedstawienie obszaru działalności przedsiębiorstwa, skupiając się szczególnie na produkcie. Przeprowadza się tutaj dogłębną analizę produktu, zawierającą informacje takie jak:

 • opis samego produktu lub usługi,
 • zastosowaną technologię,
 • porównanie tej technologii w kontekście konkurencji,
 • przewagi konkurencyjne,
 • wartość oferowana klientowi,
 • posiadanie praw autorskich i patentów,
 • planów dotyczących ewentualnych ulepszeń produktu,
 • regulacje związane z użytkowaniem produktu oraz faza cyklu życia produktu.

Następnie należy opisać rynek, na którym firma będzie działać. W tym obszarze powinny być uwzględnione wszystkie kluczowe aspekty analizy rynku, przedstawione w najbardziej kompletny sposób, aby zarówno przedsiębiorca, jak i osoba czytająca biznesplan, mieli pełne zrozumienie otoczenia firmy. Należy uwzględnić informacje dotyczące branży oraz obecnych trendów w niej panujących.

Ponadto w tej części biznesplanu należy jeszcze uwzględnić:

 • konkurencję na rynku,
 • dystrybucję i promocję,
 • cenę,
 • prognozę sprzedaży,
 • przychody.

Plan inwestycyjny

W tej sekcji należy przedstawić informacje dotyczące posiadanych środków produkcji, wyposażenia oraz planów rozwojowych przedsiębiorstwa. Stworzenie planu inwestycyjnego, wraz z prognozą przyszłych dochodów ze sprzedaży i związanych z nią kosztów, jest kluczowym elementem przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności.

W ramach planu inwestycyjnego opisujemy:

 • opis planowanej inwestycji,
 • zakres inwestycji,
 • koszty kwalifikowalne w ramach działań do zrealizowania,
 • aktualne zdolności wytwórcze,
 • informacja o planowanej inwestycji.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa

Na końcu powinniśmy przedstawić opis sytuacji ekonomiczno-finansowej, który jest jednym z najważniejszych elementów biznesplanu.

Przede wszystkim musimy przedstawić bilans przedsiębiorstwa, czyli majątek firmy, do którego zaliczamy aktywa i pasywa  oraz źródła ich finansowania.

Następnie omawiamy rachunek zysków i strat, czyli przewidywane w założonym czasie dochody i wydatki. W skład wydatków zaliczamy:

 • zakup wyposażenia,
 • maszyn,
 • materiałów do produkcji,
 • wypłatę wynagrodzeń,
 • podatki,
 • składki na ubezpieczenie,
 • czynsz,
 • kredyt itd.

Podsumowanie

Podsumowanie nie powinno być zbyt rozbudowane; powinno skupić się na ocenie atrakcyjności i realności planowanego przedsięwzięcia. To kluczowy fragment biznesplanu, w którym można przekonać potencjalnego inwestora do zaakceptowania proponowanej inicjatywy. Przykłady gotowych biznesplanów możesz znaleźć tutaj: https://6krokow.pl/biznesplany/.

Góra