Artykuł partnerski

POWIAT BOCHEŃSKI: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PORADNICTWO OBYWATELSKIE MEDIACJA

Od 2016 roku na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje system punktów bezpłatnych porad prawnych. Zadanie to jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni ze środków budżetu Państwa. Jest ono rezultatem ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

System darmowego poradnictwa na terenie powiatu bocheńskiego obejmuje:

nieodpłatną pomoc prawną

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:

 1. poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona otrzyma pomoc w zakresie każdej dziedziny prawa.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

DLA KOGO?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa stosowne oświadczenie.

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikacji, istnieje możliwość rezerwacji wizyty za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: porady.prawne@powiat.bochnia.pl. Ponadto w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni istnieje możliwość skorzystania z porady przy pomocy systemu wideotłumacza języka migowego, oraz pętli indukcyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu bocheńskiego, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, umożliwiono uzyskanie porady telefonicznej (jeśli zakres porady umożliwi taki sposób komunikacji) lub w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

JAK SKORZYSTAĆ?  

 1. ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu:  14  615 37 92 lub pisząc na email: porady.prawne@powiat.bochnia.pl
 2. zgłoś się w wyznaczonym terminie do wybranego podczas rejestracji punktu
 3. wypełnij oświadczenie
 4. uzyskaj poradę
 5. wypełnij kartę pomocy wraz z osobą udzielającą porady
 6. anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.

Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych lub obywatelskich bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady.

GDZIE I KIEDY?

W 2022 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu bocheńskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach:

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Lokalizacja Adres Dni i godziny pracy Osoba udzielająca porady
Starostwo Powiatowe w Bochni pok. nr 4 ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia poniedziałek: 8:00 – 16:00 radca prawny/ adwokat
wtorek-piątek: 7:30 – 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pok. nr 6 2) Rynek 16 32-720 Nowy Wiśnicz poniedziałek: 11:00 – 15:00 radca prawny lub adwokat lub inna osoba1)
Urząd Gminy Łapanów pok. nr 4 2) 32-740 Łapanów 34 wtorek: 8:00 – 12:00 radca prawny lub adwokat lub inna osoba1)
Urząd Gminy Trzciana pok. nr 2.11 2) 32-733 Trzciana 302 środa: 11:00 – 15:00 radca prawny lub adwokat lub inna osoba1)
Urząd Gminy Żegocina pok. nr 21 2) 32-731 Żegocina 316 czwartek: 8:00 – 12:00 radca prawny lub adwokat lub inna osoba1)
Urząd Gminy Lipnica Murowana pok. nr 2 2) 32-724 Lipnica Murowana 19 piątek: 9:00 – 13:00 radca prawny lub adwokat lub inna osoba1
PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Lokalizacja Adres Dni i godziny pracy Osoba udzielająca porady
Urząd Gminy Drwinia pok. nr 5 2) (pok. nr 1 – dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się) 32-709 Drwinia 57 poniedziałek: 13:00 – 17:00 doradca
środa: 14:00 – 18:00
czwartek: 9:00 – 13:00
piątek: 9:00 – 13:00
Urząd Gminy Rzezawa pok. nr 9 2) ul. Długa 21 32-765 Rzezawa wtorek: 8:00 – 12:00 doradca

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 może zaistnieć sytuacja, że porady prawne i obywatelskie będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon lub email). Informacja taka zostanie udzielona podczas rejestracji telefonicznej, jak również udostępniona na stronach internetowych Starostwa.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy, w szczególności: należy zgromadzić jak największą liczbę dokumentów istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe, przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty.

Im więcej danych uzyskają osoby, które będą pracowały nad danym problemem, tym większa szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie.

1) Przez inną osobę rozumie się aplikanta adwokackiego i aplikanta radcowskiego.

2) Punkt prowadzony przez: Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Góra