Wybory 2018

Brzesko. Wawryka, Pater, Ojczyk i Latocha. Pytamy ich, dlaczego kandydują i co planują zrobić najpierw?

Kilkanaście dni przed wyborami odpytujemy kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza Brzeska dlaczego kandydują,  co jest najpilniejsze do zrealizowania w Brzesku, w jaki sposób przyciągną do miasta  inwestorów, a także ile chcieliby zarabiać?

GRZEGORZ WAWRYKA KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA  POWIATU BRZESKIEGO

Kandyduję, bo…
Uważam, że gmina dobrze się rozwija oraz pozyskuje bardzo dużo funduszy unijnych. Rozpocząłem wiele społecznie potrzebnych projektów, których kontynuacja jest bezwzględnie potrzebna. Nie można pozwolić, aby gminą kierowały osoby bez programu wyborczego, których jedynym celem jest wygranie wyborów za wszelką cenę, nieważne jakimi środkami. Kontrkandydaci wszystko totalnie krytykują, obiecują rzeczy niemożliwe do spełnienia, nawet takie, które nie leżą w kompetencjach gminy.

Trzy najpilniejsze inwestycje w mieście – proszę podać skąd wziąć pieniądze na ich realizację
1. W związku z reformą oświaty istnieje potrzeba budowy przyszkolnych sal gimnastycznych oraz dalszego doposażenia szkół.
2. Zwiększenie środków na budowę dróg osiedlowych, sołeckich oraz na budowę ścieżek rowerowych
3. Dalsze działania dla poprawy czystości powietrza.
Z istniejących programów pomocowych gmina pozyskuje bardzo duże środki na realizację inwestycji związanych z oświatą, ochroną środowiska, infrastrukturą drogową.
Gmina już w tym roku pozyskała znaczne środki na wyżej wymienione zadania i zamierza te działania kontynuować.

W jaki sposób ściągnie pan do Brzeska inwestorów?
Gmina uruchomiła jako jedna z pierwszych strefę aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku, w której pracę znalazło kilkaset osób. Doprowadziliśmy do wybudowania zjazdów z autostrady zarówno w kierunku północnym, jak i południowym. Przy tych terenach zostały uchwalone nowe plany zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi w najbliższym czasie uruchomienie kolejnych terenów inwestycyjnych. Właściciele tych terenów deklarują w najbliższym czasie znaczące inwestycje.

Ile powinien zarabiać burmistrz?
Startując pierwszy raz w wyborach, nie pytałem o to ile będę zarabiał, chciałem coś zrobić dla mieszkańców gminy. Obecnie, mimo zmniejszenia mojego wynagrodzenia o 20 proc. uważam, że najważniejszym zadaniem burmistrza jest dbać o rozwój gminy i bezpieczeństwo mieszkańców. Temat wynagrodzenia jest dla mnie sprawą drugorzędną.

SŁAWOMIR PATER, KANDYDAT PIS

Kandyduję bo
Przede wszystkim lubię wyzwania, poza tym lubię pracę w samorządzie. Przyznam, że mocno irytuje mnie fakt, iż w naszej gminie tak wyśmienicie usytuowanej – na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych – mamy kompletny brak działań wykorzystujących to położenie. Przez lata bezpowrotnie tracimy kolejne szanse. Brzesko uparcie staje się sypialnią, bez widoków na dynamiczny rozwój. Chcę to zmienić!

Trzy najpilniejsze inwestycje w mieście – proszę podać skąd wziąć pieniądze na ich realizację
Priorytetem będą tereny inwestycyjne,
jednak na dzisiaj nie ma przygotowanych, uzbrojonych w media i skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Nie można w takim razie, w najbliższym czasie, liczyć na inwestorów, nowe miejsca pracy i zwiększenie dochodów gminy. Teren koło MPEC jest prywatny. Tereny w Buczu nie mają ani drogi, ani tym bardziej kanalizacji – mówienie o nich, w tej chwili, jako o Strefie Aktywności Gospodarczej to opowiadanie bajek. Zaznaczę jednak, że na terenie gminy są takie tereny, do których jest dogodny dojazd, a ich uzbrojenie nie będzie wielkim kosztem, tym bardziej, że od 29-09-2018 rozpoczął się nabór wniosków do zadania w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR. Mam nadzieję, że w UM trwają pracę nad przygotowaniem takiego wniosku, bo termin końcowy to 30-11-2018. Na samym początku będę chciał jednak zapanować nad wydatkami i tym sposobem znaleźć środki na udział własny w przedsięwzięciach, które są w zasięgu obecnych możliwości budżetu. Pilnym zadaniem jest uruchomienie żłobka i budowa nowych mieszkań. Na oba te cele można otrzymać dofinansowanie z programów rządowych maluch+ i mieszkanie+

W jaki sposób ściągnie pan do Brzeska inwestorów?
Jeśli w gminie pojawią się przygotowane tereny inwestycyjne, to inwestorzy na pewno się pojawią – popatrzmy na Bochnię. Już dzisiaj mam sygnały, że ze względu na położenie chętnie zlokalizuje się pewna firma logistyczna, mam również informację od jednej firmy zagranicznej o zainteresowaniu naszą gminą – jednak w obu przypadkach warunek podstawowy cały czas jest ten sam – przygotowane tereny.

Ile powinien zarabiać burmistrz?
Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta określa stosowna ustawa i na jej podstawie rada miasta ustala wynagrodzenie. Bycie wójtem, burmistrzem to służba, a nie sposób na zarabianie. Dla mnie to sprawa drugorzędna, choć nie zgadzam się z opinią, że wójt czy burmistrz powinien zarabiać płacę minimalną.

KRZYSZTOF OJCZYK Z KWW  MIESZKAŃCY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ 

Kandyduję bo
Ponieważ chcę … zmian. Jako radny miejski wielokrotnie składałem zapytania dotyczące różnych nieprawidłowości, chociażby związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. Niestety żaden radny nie ma mocy sprawczej, aby móc dokonać zmian. Tylko burmistrz ma realne możliwości zmian personalnych oraz stylu zarządzania spółek i innych jednostek jemu podległych. Dlatego też wszystko to, czego mogłem doświadczyć wykonując przez 25 lat mandat radnego, chciałbym teraz wprowadzić w życie.

Trzy najpilniejsze inwestycje w mieście – proszę podać skąd wziąć pieniądze na ich realizację
1. Utworzenie strefy gospodarczej,
2. Utworzenie klastra energetycznego
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i uniezależnienie się od dotychczasowego monopolu.
Odnośnie utworzenia strefy należy wykorzystywać środki unijne, 29 września ruszył nabór wniosków o dotacje na budowę nowych lub rozwój już istniejących stref aktywności gospodarczej. Do podziału jest ponad 103 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W przypadku klastra energetycznego również należy wykorzystać środki unijne, które w obecnej perspektywie finansowej dedykowane są szczególnie dla rozwoju tego obszaru. Na rozbudowę lub budowę oczyszczalni ogromne dofinansowanie otrzymywały Gminy z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – patrz przykład miasta Bochni.

W jaki sposób ściągnie pan do Brzeska inwestorów?
Pierwszym i najpewniejszym warunkiem jest posiadanie terenów i spójnego planu zagospodarowania przestrzennego ukierunkowanego na rozwój komunikacji, mieszkalnictwa i – przede wszystkim – urbanizację terenów przemysłowych. Drugim przydatnym warunkiem jest posiadać dobre kontakty w środowisku przedsiębiorców i takie cechy osobowościowe, które pozwolą przyciągać potencjalnych inwestorów.

Ile powinien zarabiać burmistrz?
Burmistrz powinien zarabiać odpowiednio do wkładu i efektów swojej pracy. Zaś o wysokości uposażenia powinni decydować mieszkańcy, tak jak to robi pracodawca wobec pracownika. Dla burmistrza pracodawcą są właśnie mieszkańcy.

TOMASZ LATOCHA KWW BRZESKO ODNOWA

Kandyduję, bo..
chciałbym żeby mieszkańcom Brzeska żyło się lepiej i gmina nareszcie zaczęła rozwijać się na miarę posiadanego potencjału. Dotychczasowa formuła rządzenia wyczerpała się, a w dodatku obecna władza chyba nie ma pomysłu co dalej robić. Jestem stąd i znam potrzeby gminy oraz jej mieszkańców, mam doświadczenie i wystarczająco dużo energii, by odmienić Brzesko. Sąsiednie samorządy uciekają nam coraz szybciej, a my zostajemy na bocznym torze. Brzesko jak powietrza potrzebuje nowych dużych inwestorów, a małe rodzinne firmy, rzemiosło i drobny handel zrozumienia oraz wsparcia samorządu.
Konieczne są inwestycje dające miejsca pracy i stwarzające perspektywy stabilnej przyszłości dla mieszkańców. Nie ma innej drogi, by zatrzymać młodych ludzi przed masową emigracją, zarówno krajową, jak i zagraniczną. Żeby to zmienić, samorząd Brzeska potrzebuje zdecydowanej OdNowy!

Trzy najpilniejsze inwestycje w mieście – proszę podać skąd wziąć pieniądze na ich realizację.
Przede wszystkim należy doprowadzić do uruchomienia strefy aktywności gospodarczej. Nie można też czekać z modernizacją przestarzałej w wielu placówkach gminy infrastruktury oświatowej, w tym konieczna jest budowa sal gimnastycznych. Od dawna na rewitalizację czeka zarówno miasto, jak i większość sołectw.
Aby te cele zrealizować należy sięgnąć po wciąż dostępne środki europejskie, które pozwolą w znacznym stopniu sfinansować planowane przedsięwzięcia. Mam tu na myśli m.in. wykorzystanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, n.p. Poddziałanie 3.1.2. można finansować stworzenie Strefy aktywności gospodarczej. Wiem też, jak racjonalnie należy gospodarować tymi środkami, którymi gmina dysponuje.

W jaki sposób ściągnie pan do Brzeska inwestorów?
Jako wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na co dzień nadzoruję Departament Obsługi Inwestora i Eksportera. Przygotowaliśmy strategię przyciągania inwestycji, która przez niezależnych ekspertów z FDI (Financial Times) została oceniona jako szósta na trzysta regionów europejskich. Posiadam w tym zakresie ogromne doświadczenie i szerokie kontakty w świecie biznesu, które będę się starał skutecznie wykorzystać.

Ile powinien zarabiać burmistrz?
Przepisy precyzyjnie regulują ile może zarabiać burmistrz. Ja przyjmuję to do wiadomości i akceptuję.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra